Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vaizduojamojo meno dėstytojas

Pavadinimas anglų kalba

Teacher, post-secondary education/visual art

Kodas

231016

Pogrupio pavadinimas

Aukštųjų mokyklų dėstytojai

Pogrupio kodas

2310

Pogrupio aprašymas

Aukštųjų mokyklų dėstytojai rengia ir skaito paskaitas, rengia vieno ar kelių dėstomųjų dalykų konsultacijas pagal parengtą studijų programą universitete ar kitoje aukštojo mokslo įstaigoje. Jie dirba mokslo tiriamąjį darbą ir rengia metodinius mokslo straipsnius ir rašo knygas.
Atliekamos užduotys:

 • mokymo planų sudarymas ir keitimas, studijų programos rengimas pagal nustatytus reikalavimus;
 • paskaitų rengimas ir skaitymas, konsultacijų, seminarų ir laboratorinių eksperimentų organizavimas;
 • studentų diskusijų ir laisvo mąstymo skatinimas;
 • prireikus – studentų atliekamo eksperimentinio ir praktinio darbo priežiūra;
 • egzaminų ir testų rengimas ir įvertinimas;
 • vadovavimas trečiosios pakopos studijų studentų ar kitų katedros darbuotojų atliekamam mokslo tiriamajam darbui;
 • mokslo tiriamojo darbo atlikimas ir koncepcijų, teorijų ir darbo metodų, leidžiančių praktiškai taikyti žinias pramonės ir kitose srityse, kūrimas;
 • metodinių ir mokslo knygų, dokumentų ar straipsnių rengimas;
 • dalyvavimas katedros ir fakulteto susirinkimuose, konferencijose ir seminaruose.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-21

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, gali būti  įvardinama aukštosios mokyklos apibrėžtuose reikalavimuose​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):ugdyti, mokyti studentus ir klausytojus vaizduojamojo meno.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • studijų proceso planavimas, projektavimas,  organizavimas, valdymas,  modeliavimas, ugdymosi aplinkos kūrimas ir studijų proceso kokybės užtikrinimas;
 • studentų vaizduojamojo meno ir bendrųjų kompetencijų ugdymas bei studentų asmeninio, profesinio tobulėjimo, nuostatų formavimas;
 • mokslinės ir mokslo taikomosios veiklos vykdymas bei  tyrimų rezultatų skelbimas*;
 • metodinės veiklos vykdymas;
 • bendravimas ir bendradarbiavimas su akademine bendruomene, kitais asmenimis, jungimasis į kūrybines grupes;
 • dalyvavimas aukštosios mokyklos veikloje ir nacionaliniuose, tarptautiniuose projektuose bei programose;
 • vaizduojamojo meno dėstytojo veiklos savianalizė ir dalyvavimas studijų kokybės užtikrinimo procesuose.

 
* gali būti netaikoma universiteto meno studijų asistentams.

Potencialūs darbdaviaiAukštosios mokyklos, kitos įstaigos, vykdančios mokslo ir ugdymo veiklą. Gali dirbti individualiai - vykdyti ugdomąją, konsultacinę, mokslo taikomąją veiklą.
Darbo priemonėsStudijų, dalykų programos, profesinė pedagoginė ir dalykinė literatūra vaizduojamojo meno tematika, kompiuteris, specializuotos programos (pvz. tyrimų duomenims apdoroti SPSS), demonstravimo ir vizualizavimo priemonės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti asistentu, lektoriumi, docentu, profesoriumi. Dėstytojas į šias pareigybes paskiriamas remiantis Mokslo ir studijų įstatymu, bei aukštosios mokyklos apibrėžtais reikalavimais. Asmuo, neturintis mokslo laipsnio, dažniausiai dirba asistentu, lektoriumi, o įgijus mokslo laipsnį - docentu, profesoriumi. Dėstytojas gali dirbti ir kitose įstaigose, pvz. atlikti ekspertinę, konsultacinę, šviečiamąją veiklą. Kompetencijas tobulinti ir įgyti naujas galima dalyvaujant kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, taikant savišvietą, o siekiant įgyti mokslo laipsnį svarbu baigti doktorantūros studijas, parengti ir apginti disertaciją.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):darbštumas, loginis mąstymas, taktiškumas, tolerantiškumas, atsakingumas, pareigingumas, organizuotumas, kūrybingumas, iniciatyvumas,  objektyvumas, atkaklumas, komunikabilumas,  gebėjimas laikytis akademinės etikos kodekso.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų