Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokslo darbuotojas {visuomenės sveikata, epidemiologija}

Pavadinimas anglų kalba

Researcher (public health, epidemiology)

Kodas

226319

Pogrupio pavadinimas

Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai

Pogrupio kodas

2263

Pogrupio aprašymas

Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai vertina, planuoja ir įgyvendina programas, skirtas aplinkos veiksniams, galintiems daryti poveikį žmogaus sveikatai, nustatyti, stebėti ir kontroliuoti, siekiant užtikrinti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, išvengti ligų ar traumų, kurias sukelia cheminiai, fiziniai, radiologiniai ir biologiniai ar ergonominiai veiksniai.

Atliekamos užduotys:

 • programų ir politikos krypčių, skirtų kuo labiau mažinti galimą aplinkos ir profesinį pavojų sveikatai ir saugai, rengimas, įgyvendinimas ir peržiūra;
 • planų ir strategijų komercinėms, pramoninėms, medicininėms ir buitinėms atliekoms saugiai, taupiai ir tinkamai šalinti rengimas ir įgyvendinimas;
 • prevencinių programų ir strategijų, susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, maisto sauga, nuotekų valymo ir šalinimo sistemomis, pramoginėms ir buitinėms reikmėms skirto vandens kokybe, užterštomis ir pavojingomis medžiagomis, įgyvendinimas;
 • pavojų nustatymas, pranešimas apie juos ir fiksavimas dokumentuose, taip pat aplinkos ir darbo vietos rizikos vertinimas ir kontrolė, konsultavimas atitinkamų įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų laikymosi klausimais;
 • programų, skirtų darbo vietos ir aplinkos taršai labiau mažinti, įskaitant cheminius, fizinius ir biologinius pavojus, rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena;
 • konsultavimas metodų, skirtų užkirsti kelią radiologiniam ir kitokiam neigiamam poveikiui darbuotojams, studentams, visuomenei ir aplinkai, jį šalinti, kontroliuoti ar mažinti, klausimais;
 • tokių ergonomikos principų, kaip baldai, įranga ir darbinės veiklos pritaikymas darbuotojų poreikiams darbo vietoje, skatinimas;
 • švietimo, informacijos, mokymų ir konsultacijų profesinės higienos klausimais ir įvairių lygmenų sveikos aplinkos aspektų asmenims teikimas;
 • traumų, įrangos sugadinimo fiksavimas ir tyrimas, saugos ataskaitų teikimas;
 • susitarimų dėl kompensacijų nukentėjusiems darbuotojams, jų reabilitacijos ir grįžimo į darbą koordinavimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-14

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, gali būti apibrėžiama mokslo ir studijų institucijų dokumentuose

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

plėtoti pažinimą, konceptualizuoti, kurti naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas, vadovauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams visuomenės sveikatos, epidemiologijos srityje.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • mokslinių straipsnių skelbimas pripažintuose visuomenės sveikatos, epidemiologijos mokslo leidiniuose;
 • visuomenės sveikatos, epidemiologijos mokslinių monografijų rengimas ir išleidimas;
 • fundamentinių ir / arba taikomųjų mokslinių tyrimų savarankiškas planavimas ir vykdymas;
 • mokslo daktarų rengimas bei mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektų koordinavimas;
 • visuomenės sveikatos, epidemiologijos mokslo populiarinimo veikla ir naujausių žinių skleidimas;
 • konsultacinės pagalbos teikimas sveikatos priežiūros valdymo ir organizavimo praktikams, specializuotų ekspertinių paslaugų teikimas institucijoms, formuojančioms ir įgyvendinančioms šalies sveikatos politiką.
Potencialūs darbdaviaiAukštosios mokyklos, valstybės mokslo institutai, universitetų mokslo institutai, valstybės mokslo įstaigos, privačios mokslinius tyrimus atliekančios institucijos.
Darbo priemonėsLaboratorijų įranga ir priemonės (pvz., epidemiologinių, bakteriologinių ir kt. tyrimų įranga, ligų tyrimo, diagnostiniai rinkiniai, reagentai ir pan.), dalykinė literatūra, speciali programinė įranga, kompiuteris, internetas.
Profesinės perspektyvosGali pradėti dirbti mokslininku stažuotoju, įgijus patirties, kompetencijų ir laimėjus konkursą gali eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo, vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas. Kvalifikacija tobulinama, kompetentingumas išlaikomas sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis, kritinis, loginis mąstymas, gebėjimas argumentuoti, apibrėžti ir spręsti problemas, aiškiai formuluoti išvadas, savarankiškumas, domėjimasis naujovėmis, atsakingumas, kruopštumas, darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

 

aukštasis. Kvalifikacinius pareigybių, išskyrus mokslininkų stažuotojų pareigybes, reikalavimus ir konkursų šioms pareigoms, išskyrus konkursus mokslininkų stažuotojų pareigoms eiti, organizavimo tvarką nustato mokslo ir studijų institucijos bei apibrėžia Mokslo ir studijų įstatymas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų