Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Visuomenės sveikatos specialistas

Pavadinimas anglų kalba

Public health specialist

Kodas

226304

Pogrupio pavadinimas

Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai

Pogrupio kodas

2263

Pogrupio aprašymas

Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai vertina, planuoja ir įgyvendina programas, skirtas aplinkos veiksniams, galintiems daryti poveikį žmogaus sveikatai, nustatyti, stebėti ir kontroliuoti, siekiant užtikrinti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, išvengti ligų ar traumų, kurias sukelia cheminiai, fiziniai, radiologiniai ir biologiniai ar ergonominiai veiksniai.

Atliekamos užduotys:

 • programų ir politikos krypčių, skirtų kuo labiau mažinti galimą aplinkos ir profesinį pavojų sveikatai ir saugai, rengimas, įgyvendinimas ir peržiūra;
 • planų ir strategijų komercinėms, pramoninėms, medicininėms ir buitinėms atliekoms saugiai, taupiai ir tinkamai šalinti rengimas ir įgyvendinimas;
 • prevencinių programų ir strategijų, susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, maisto sauga, nuotekų valymo ir šalinimo sistemomis, pramoginėms ir buitinėms reikmėms skirto vandens kokybe, užterštomis ir pavojingomis medžiagomis, įgyvendinimas;
 • pavojų nustatymas, pranešimas apie juos ir fiksavimas dokumentuose, taip pat aplinkos ir darbo vietos rizikos vertinimas ir kontrolė, konsultavimas atitinkamų įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų laikymosi klausimais;
 • programų, skirtų darbo vietos ir aplinkos taršai labiau mažinti, įskaitant cheminius, fizinius ir biologinius pavojus, rengimas, įgyvendinimas ir stebėsena;
 • konsultavimas metodų, skirtų užkirsti kelią radiologiniam ir kitokiam neigiamam poveikiui darbuotojams, studentams, visuomenei ir aplinkai, jį šalinti, kontroliuoti ar mažinti, klausimais;
 • tokių ergonomikos principų, kaip baldai, įranga ir darbinės veiklos pritaikymas darbuotojų poreikiams darbo vietoje, skatinimas;
 • švietimo, informacijos, mokymų ir konsultacijų profesinės higienos klausimais ir įvairių lygmenų sveikos aplinkos aspektų asmenims teikimas;
 • traumų, įrangos sugadinimo fiksavimas ir tyrimas, saugos ataskaitų teikimas;
 • susitarimų dėl kompensacijų nukentėjusiems darbuotojams, jų reabilitacijos ir grįžimo į darbą koordinavimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, visuomenės sveikatos bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis įgyjamas baigus studijas kolegijoje arba universitete

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

šiuolaikiškai spręsti visuomenės sveikatos problemas, dalyvaujant politikos formavime ir jos įgyvendinime bei atsižvelgiant į Lietuvos bei Europos Sąjungos šalių visuomenės sveikatos prioritetus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • dalyvavimas sveikatos stiprinimo politikos formavime ir įgyvendinime (gyventojų sveikatos būklės pagrindinių rodiklių ir sveikatos rizikos veiksnių analizė, sisteminimas, apibendrinimas ir vertinimas, teisinės bazės tobulinimas);
 • konsultavimas sveikatos saugos ir stiprinimo klausimais (ekspertinė pagalba valstybinėms institucijoms, asmenims ir organizacijoms);
 • tarpsektorinio bendradarbiavimo tobulinimas (teisės aktų rengimas, gerosios patirties sklaida);
 • mokslinių visuomenės sveikatos srities tyrimų vykdymas (moksliškai pagrįstų išvadų, siūlymų ir rekomendacijų problemoms spręsti formulavimas).
Potencialūs darbdaviaiValstybinės ir savivaldybių struktūros: visuomenės sveikatos centrai, visuomenės sveikatos biurai, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Ne maisto produktų inspekcija, Darbų saugos inspekcija, socialinės globos įstaigos, vaikų ugdymo įstaigos, savivaldybių gydytojų tarnybos ir pan. Taip pat privačios įstaigos, teikiančios visuomenės sveikatos paslaugas (sveikatos ugdymo centrai, sveikatos klubai, nevyriausybinės organizacijos ir kt).
Darbo priemonėsInformacinės technologijos (kompiuteriai, duomenų bazės, įvairios duomenų valdymo ir apdorojimo programos bei sistemos), mokslinė literatūra, teisės aktai, komunikacijos ir ryšių priemonės.
Profesinės perspektyvosStudijas gali tęsti Lietuvos ir užsienio visuomenės sveikatos krypties magistrantūroje bei kitose humanitarinių ir socialinių mokslų kryptyse. Gali dirbti tiek valstybinėse, savivaldybių, tiek ir privataus sektoriaus struktūrose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):smalsumas, kritinis ir analitinis mąstymas, atkaklumas, komunikabilumas, atsakingumas, gebėjimas organizuoti darbą, kurti saugią emocinę bendravimo ir konsultavimo aplinką, užmegzti ir plėtoti etiškus, teisėtus ir partneriškus santykius su skirtingais žmonėmis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuojama, dažnai aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų