Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokslo darbuotojas {ekologija}

Pavadinimas anglų kalba

Researcher (ecology)

Kodas

214303

Pogrupio pavadinimas

Ekologijos inžinieriai

Pogrupio kodas

2143

Pogrupio aprašymas

Ekologijos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, naudodami įvairių inžinerijos mokomųjų dalykų žinias, vadovauja ir rengia sprendimus, kaip sustabdyti, kontroliuoti ar ištaisyti neigiamą žmogaus veiklos poveikį aplinkai bei konsultuoja šiais klausimais. Jie atlieka statybos ir civilinės statybos projektų aplinkos apsaugos vertinimą, taip pat taiko inžinerijos principus taršos kontrolės atliekų perdirbimo ir šalinimo srityse.

Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, esamos ir siūlomos statybos, civilinės statybos ir kitos veiklos poveikio aplinkai vertinimas ir ataskaitų teikimas;
 • gamybinių ir savivaldybės patalpų ir programų patikros, įvertinant veiklos veiksmingumą ir užtikrinant aplinkos apsaugos reglamentuojamųjų dokumentų laikymąsi;
 • sistemų, procesų ir įrangos, skirtos vandens, oro ar dirvožemio kokybei kontroliuoti ir valdyti, kūrimas bei priežiūra;
 • pagalbos aplinkos apsaugos inžinerijos srityje teikimas atliekant tinklų analizę, reguliuojamojo pobūdžio analizę ir planuojant ar tikrinant duomenų bazių plėtrą;
 • planų, leidimų ir standartinių veiklos procedūrų gavimas, atnaujinimas ir jų laikymosi priežiūra;
 • inžinerinės ir techninės pagalbos teikimas žalos aplinkai mažinimo ir bylinėjimosi projektuose, įskaitant žalos mažinimo sistemų rengimą ir reguliuojamojo pritaikymo nustatymą;
 • aplinkos apsaugos tobulinimo programų pažangos stebėsena;
 • bendrovių ir valstybinių agentūrų konsultavimas dėl procedūrų, kurių reikia laikytis valant užterštas vietas, kad žmonės ir aplinka būtų apsaugoti;
 • bendradarbiavimas su ekologais, projektuotojais, pavojingųjų atliekų technikais, kitų sričių inžinieriais ir teisės bei verslo specialistais, sprendžiant aplinkos apsaugos problemas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-25

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuota, tačiau mokslo ir studijų institucijų dokumentuose gali būti apibrėžiama kiekvienai pareigybei skirtingai.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

plėtoti pažinimą, konceptualizuoti, kurti naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas, vadovauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams ekologijos srityje.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • ekologijos krypties mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, mokslinių straipsnių ir ataskaitų rengimas bei skelbimas ekologijos srities leidiniuose;
 • ekologijos mokslinių monografijų rengimas ir išleidimas;
 • savarankiškas fundamentinių ir / arba taikomųjų ekologijos srities mokslinių tyrimų planavimas ir vykdymas;
 • mokslo daktarų rengimas bei mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektų koordinavimas;
 • ekologijos mokslo populiarinimo veikla ir naujausių žinių skleidimas;
 • tarpdisciplininių konsultacijų organizavimas ir dalyvavimas jose, siekiant tobulinti ekologijos mokslo teorijas, modelius ir metodus;
 • ekologijos strateginių sprendimų priėmimas ir veikla, svarbi šalies ūkio, kultūros ir visuomenės raidai.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės aplinkos apsaugos institucijos, pramonės ir transporto įmonės, privačios aplinkosauginės įmonės.
Darbo priemonėsDūmų analizatorius, oksimetras, jonometras, olfaktometras, kompiuteris, ryšio, priemonės, fiksavimo priemonės, specialiosios kompiuterinės programos, specialioji dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosAtsižvelgiant į mokslinės veiklos rezultatus ir įvykdžius keliamus kvalifikacinius reikalavimus, galima siekti užimti aukštesnes pareigas – vyresniojo arba vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas. Įgijęs daugiau darbo patirties ir papildomų kompetencijų, priklausomai nuo organizacinių gebėjimų ir asmeninių savybių, mokslo darbuotojas gali vadovauti šios srities specialistų veiklai, tapti padalinio, įstaigos vadovu.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis ir loginis mąstymas, tikslumas, komunikabilumas, informacinių komunikacinių technologijų gebėjimai, užsienio kalbų mokėjimas, matematiniai gebėjimai, darbo komandoje ir vadovavimo gebėjimai, savarankiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, sąžiningumas, organizuotumas, kruopštumas, gebėjimas įvertinti ir kontroliuoti ekstremalias situacijas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis. Kvalifikacinius pareigybių, išskyrus mokslininkų stažuotojų pareigybes, reikalavimus ir konkursų šioms pareigoms, išskyrus konkursus mokslininkų stažuotojų pareigoms eiti, organizavimo tvarką nustato mokslo ir studijų institucijos bei apibrėžia Mokslo ir studijų įstatymas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų