Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Aplinkos chemikas

Pavadinimas anglų kalba

Environmental chemist

Kodas

213304

Pogrupio pavadinimas

Aplinkos apsaugos specialistai

Pogrupio kodas

2133

Pogrupio aprašymas

Aplinkos apsaugos specialistai tiria ir vertina žmogaus veiklos poveikį aplinkai, kaip antai: oro, vandens ir triukšmo taršą, dirvožemio taršą, klimato kaitą, nuodingąsias atliekas ir gamtos išteklių išeikvojimą ir mažėjimą. Jie rengia planus ir programas, skirtas aplinkai saugoti, išsaugoti ir atkurti, kuo labiau sumažinti jai daromą žalą ir jai sustabdyti.

Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų ir bandymų atlikimas, bandinių rinkimas, lauko ir laboratorinių ekspertizių atlikimas, siekiant nustatyti aplinkos apsaugos problemų priežastis ir rekomenduoti būdus, kaip sustabdyti, kontroliuoti ir pašalinti jų poveikį;
 • tikėtino galimos ar siūlomos veiklos, projektų ir pokyčių poveikio aplinkai vertinimas, taip pat rekomendacijos, ar tokią veiklą derėtų tęsti;
 • aplinkos apsaugos vadybos sistemos rengimas ir įdiegimo koordinavimas, kad organizacijos galėtų nustatyti, stebėti ir kontroliuoti savo veiklos, gaminių ir paslaugų poveikį aplinkai;
 • audito atlikimas, įvertinant vykdomos veiklos, procesų, atliekų, triukšmo ir medžiagų poveikį aplinkai;
 • vertinimas, ar organizacija laikosi vyriausybės ir vidinių aplinkos apsaugos dokumentų ir rekomendacijų, pažeidimų nustatymas ir deramų taisomųjų veiksmų parinkimas;
 • pagalbos teikimas organizacijoms ir techninis konsultavimas, kaip geriau išspręsti aplinkos apsaugos problemas, kad aplinkai būtų padaryta mažesnė žala ir būtų sumažinti finansiniai nuostoliai;

aplinkos apsaugos planų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-02

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti chemijos bakalauro, chemijos magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti natūralius ir dėl žmogaus ūkinės veiklos aplinkoje  vykstančius cheminius procesus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • atmosferos cheminės sudėties ir struktūros, atmosferoje susidarančių aerozolių dalelių įtakos oro kokybei ir optinėms savybėms tyrimas;
 • paviršiniuose ir gruntiniuose vandenyse vykstančių cheminių reakcijų ir procesų stebėjimas bei tyrimai, užteršto vandens valymo būdų nustatymas;
 • nuodingų organinių junginių, pesticidų ir sunkiųjų metalų patekimo į aplinką nustatymas bei jų poveikio gyviesiems organizmams ir žmonių sveikatai tyrimas;
 • dirvožemio cheminės sudėties, struktūros ir taršos tyrimas, užteršto dirvožemio valymo būdų nustatymas;
 • konsultacijų sprendžiant aplinkos užterštumo mažinimo problemas teikimas.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės aplinkos apsaugos institucijos, nevyriausybinės organizacijos, pramonės įmonės, privačios aplinkosauginės įmonės.
Darbo priemonėsMikroskopai, cheminiai reagentai, kolbos, traukos spintos, mėgintuvėliai, tigliai, pincetai, autoklavai, šaldytuvai, centrifugos, indikatorinis popierius, ryšio priemonės, fiksavimo priemonės, kompiuteris, specialiosios kompiuterinės programos, dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosProfesinę kvalifikaciją aplinkos chemikai tobulina darbo vietoje, seminarų, kursų metu. Baigusiems universitetines chemijos bakalauro studijas suteikiama teisė stoti į antrosios pakopos magistrantūros ir trečiosios pakopos doktorantūros studijas. Įgiję daugiau papildomų kompetencijų, priklausomai nuo organizacinių gebėjimų ir asmeninių savybių, gali vadovauti šios srities specialistų veiklai, tapti padalinio, įstaigos vadovu.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis ir loginis mąstymas, tikslumas, informacinių komunikacinių technologijų gebėjimai, matematiniai gebėjimai, užsienio kalbų mokėjimas, darbo komandoje gebėjimai, savarankiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, sąžiningumas, organizuotumas, gebėjimas įvertinti ir kontroliuoti ekstremalias situacijas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).


Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų