Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Gyvūnų ekologas

Pavadinimas anglų kalba

Animal ecologist

Kodas

213302

Pogrupio pavadinimas

Aplinkos apsaugos specialistai

Pogrupio kodas

2133

Pogrupio aprašymas

Aplinkos apsaugos specialistai tiria ir vertina žmogaus veiklos poveikį aplinkai, kaip antai: oro, vandens ir triukšmo taršą, dirvožemio taršą, klimato kaitą, nuodingąsias atliekas ir gamtos išteklių išeikvojimą ir mažėjimą. Jie rengia planus ir programas, skirtas aplinkai saugoti, išsaugoti ir atkurti, kuo labiau sumažinti jai daromą žalą ir jai sustabdyti.

Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų ir bandymų atlikimas, bandinių rinkimas, lauko ir laboratorinių ekspertizių atlikimas, siekiant nustatyti aplinkos apsaugos problemų priežastis ir rekomenduoti būdus, kaip sustabdyti, kontroliuoti ir pašalinti jų poveikį;
 • tikėtino galimos ar siūlomos veiklos, projektų ir pokyčių poveikio aplinkai vertinimas, taip pat rekomendacijos, ar tokią veiklą derėtų tęsti;
 • aplinkos apsaugos vadybos sistemos rengimas ir įdiegimo koordinavimas, kad organizacijos galėtų nustatyti, stebėti ir kontroliuoti savo veiklos, gaminių ir paslaugų poveikį aplinkai;
 • audito atlikimas, įvertinant vykdomos veiklos, procesų, atliekų, triukšmo ir medžiagų poveikį aplinkai;
 • vertinimas, ar organizacija laikosi vyriausybės ir vidinių aplinkos apsaugos dokumentų ir rekomendacijų, pažeidimų nustatymas ir deramų taisomųjų veiksmų parinkimas;
 • pagalbos teikimas organizacijoms ir techninis konsultavimas, kaip geriau išspręsti aplinkos apsaugos problemas, kad aplinkai būtų padaryta mažesnė žala ir būtų sumažinti finansiniai nuostoliai;
 • aplinkos apsaugos planų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

Nėra duomenų

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti ekologijos ir aplinkotyros profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį baigus kolegines studijų programas, taip pat galima įgyti ekologijos ir aplinkotyros bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti gyvūnų populiacijas ir jų sąveiką su aplinka, vertinti žmogaus veiklos įtaką gyvūnų rūšių išsaugojimui ir atkūrimui.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • gyvūnų rūšių identifikavimas ir klasifikavimas remiantis atliktų lauko stebėjimų ir laboratorinių tyrimų rezultatais;
 • gyvūnų ir augalų tarpusavio sąveikos ir juos veikiančių aplinkos veiksnių tyrimas;
 • aplinkosauginių planų ir programų kūrimas siekiant išsaugoti ir atkurti nykstančias gyvūnų rūšis;
 • visuomenės švietimo organizavimas gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo klausimais, gyvūnų laikymo taisyklių rengimas;
 • benamių gyvūnų prieglaudos organizavimas bei steigiamų gyvūnų prieglaudų kūrimo ir veiklos kontroliavimas;
 • bendradarbiavimas su kitais aplinkos apsaugos srities specialistais ir jų konsultavimas sprendžiant gyvūnų apsaugos problemas.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės aplinkos apsaugos institucijos, savivaldybių administracijos, nevyriausybinės organizacijos.
Darbo priemonėsGyvūnų stebėjimo įranga (žiūronai, fotoaparatas, videokamera), specialioji laboratorinė įranga (mikroskopai, svarstyklės, šaldytuvas ir kt.), kompiuteris, specialiosios kompiuterines programos, ryšio priemonės, fiksavimo priemonės, specialioji dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosProfesinę kvalifikaciją gyvūnų ekologai tobulina darbo vietoje, seminarų, kursų metu. Kolegijos absolventai gali tęsti studijas siekdami universitetinio išsilavinimo. Baigusiems universitetines ekologijos ir aplinkotyros bakalauro studijas suteikiama teisė stoti į antrosios pakopos magistrantūros ir trečiosios pakopos doktorantūros studijas. Įgiję daugiau papildomų kompetencijų, priklausomai nuo organizacinių gebėjimų ir asmeninių savybių, gali vadovauti šios srities specialistų veiklai, tapti padalinio, įstaigos vadovu.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis ir loginis mąstymas, tikslumas, informacinių komunikacinių technologijų gebėjimai, užsienio kalbų mokėjimas, matematiniai gebėjimai, darbo komandoje gebėjimai, savarankiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, sąžiningumas, organizuotumas, fizinis pajėgumas, gebėjimas įvertinti ir kontroliuoti ekstremalias situacijas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (koleginės ir universitetinės studijos).


Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų