Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Žemės ūkio statistikas

Pavadinimas anglų kalba

Agricultural statistician

Kodas

212022

Pogrupio pavadinimas

Matematikai, aktuarai ir statistikai

Pogrupio kodas

2120

Pogrupio aprašymas

Matematikai, aktuarai ir statistikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina matematikos, draudimo ir statistikos koncepcijas, teorijas, metodus ir modelius; konsultuoja ir praktiškai juos taiko inžinerijos, verslo, socialinių ir kitų mokslų srityse.

Atliekamos užduotys:

 • matematikos, draudimo ir statistikos teorijų ir metodų tyrimai, kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • konsultavimas matematinių principų, modelių ir metodų klausimais ir jų taikymas įvairiausioms inžinerijos, negyvosios ar gyvosios gamtos, socialinių mokslų užduotims atlikti;
 • loginė valdymo problemų analizė, ypač iš sąnaudų ir rezultatų santykio veiksmingumo srities, ir kiekvienos problemos matematinio modelio, programuojamo ir parengiamo kompiuteriu, sudarymas;
 • pensijų ir gyvybės, sveikatos, socialinio ir kitų tipų draudimo sistemų rengimas ir įdiegimas;
 • matematikos, statistikos, tikimybės ir rizikos teorijos taikymas, siekiant įvertinti galimą finansinį būsimų įvykių poveikį;
 • apklausų ir kitų statistinių duomenų rinkimo planavimas ir organizavimas, taip pat klausimynų sudarymas;
 • statistinių duomenų vertinimas, tvarkymas, aiškinimas ir analizė, taip pat jų rengimas paviešinti;
 • konsultavimas įvairių duomenų rinkimo ir statistikos principų ir metodų klausimais ir jų taikymas, taip pat gautų rezultatų, ypač tokių sričių, kaip verslas ar medicina, taip pat kitų gamtos ir socialinių mokslųsričių patikimumo nustatymas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;matematikų, aktuarų ir statistikų padėjėjų bei statistikos tarnautojų darbo priežiūra.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti statistikos bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

vertinti, tvarkyti, analizuoti ir aiškinti statistinius žemės ūkio šakos duomenis.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • apskaitos žemės ūkio įstaigose tvarkymas;
 • patvirtintų žemės ūkio apskaitos formų pildymas;
 • žemės ūkio statistikos ekonominių ataskaitų rengimas;
 • žemės ūkio statistinių duomenų apdorojimas naudojant įvairias statistinių rodiklių skaičiavimo metodikas (koreliaciją, regresiją, dinamikos eilutes ir kt.);
 • statistinių su žemės ūkio šaka susijusių duomenų kaupimas ir archyvavimas;
 • žemės ūkio statistinių duomenų vertinimas;
 • atliekant žemės ūkio statistinius vertinimus gautų įžvalgų formulavimas ir pristatymas;
 • statistinės žemės ūkio informacijos paruošimas strateginio planavimo dokumentams.
Potencialūs darbdaviaiSmulkios, vidutinės ir stambios privačios ar valstybinės žemės ūkio įmonės bei jų padaliniai, ūkinės savivaldos institucijos, statistikos departamentas, ministerijos, Nacionalinė mokėjimo agentūra.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, duomenų apdorojimo programos (SPSS, Excel ir kt.), apskaitos programos (Rivilė, SAP, Axapta ir kt.), taikomosios biuro programos (Word, PowerPoint ir kt.), Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai, reglamentuojantys žemės ūkio subjekto veiklos sritį, susijusią su veiklos planavimu, analize.
Profesinės perspektyvosGali dirbti žemės ūkio statistiku. Kolegijos absolventas gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jeigu nori studijuoti pagal   universitetines pirmosios pakopos studijų programas, po papildomų studijų – studijuoti magistrantūroje, vėliau –  tęsti studijas doktorantūros programoje, dirbti mokslinį darbą. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, konferencijose, mokymuose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis, loginis mąstymas, kruopštumas, įžvalgumas, tikslumas, atsakingumas,  komunikabilumas, verslumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas, dažnai aukštasis (universitetinės studijos).


Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų