Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Švietimo statistikas

Pavadinimas anglų kalba

Education and training statistician

Kodas

212020

Pogrupio pavadinimas

Matematikai, aktuarai ir statistikai

Pogrupio kodas

2120

Pogrupio aprašymas

Matematikai, aktuarai ir statistikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina matematikos, draudimo ir statistikos koncepcijas, teorijas, metodus ir modelius; konsultuoja ir praktiškai juos taiko inžinerijos, verslo, socialinių ir kitų mokslų srityse.

Atliekamos užduotys:

 • matematikos, draudimo ir statistikos teorijų ir metodų tyrimai, kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • konsultavimas matematinių principų, modelių ir metodų klausimais ir jų taikymas įvairiausioms inžinerijos, negyvosios ar gyvosios gamtos, socialinių mokslų užduotims atlikti;
 • loginė valdymo problemų analizė, ypač iš sąnaudų ir rezultatų santykio veiksmingumo srities, ir kiekvienos problemos matematinio modelio, programuojamo ir parengiamo kompiuteriu, sudarymas;
 • pensijų ir gyvybės, sveikatos, socialinio ir kitų tipų draudimo sistemų rengimas ir įdiegimas;
 • matematikos, statistikos, tikimybės ir rizikos teorijos taikymas, siekiant įvertinti galimą finansinį būsimų įvykių poveikį;
 • apklausų ir kitų statistinių duomenų rinkimo planavimas ir organizavimas, taip pat klausimynų sudarymas;
 • statistinių duomenų vertinimas, tvarkymas, aiškinimas ir analizė, taip pat jų rengimas paviešinti;
 • konsultavimas įvairių duomenų rinkimo ir statistikos principų ir metodų klausimais ir jų taikymas, taip pat gautų rezultatų, ypač tokių sričių, kaip verslas ar medicina, taip pat kitų gamtos ir socialinių mokslų sričių patikimumo nustatymas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
 • matematikų, aktuarų ir statistikų padėjėjų bei statistikos tarnautojų darbo priežiūra.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-22

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, įgyjamas statistikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, baigus universitetines studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

organizuoti švietimo įstaigų veiklos, finansinių srautų ir namų ūkių išlaidų švietimo paslaugoms ir prekėms ir kitus statistinius tyrimus, kaupti duomenis, skaičiuoti rodiklius, vertinti ir analizuoti švietimo būklę.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • duomenų apie ikimokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, profesinį mokymą bei studijas kaupimas, analizė, apibendrinimas, išvadų teikimas;
 • švietimo įstaigų statistinių tyrimų organizavimas, šių tyrimų rezultatų apibendrinimas, skelbimas;
 • statistinių duomenų apie švietimo įstaigų pajamas ir išlaidas rinkimas, apdorojimas ir pateikimas vartotojams;
 • švietimo problemų analizė, švietimo problemų sprendimo programų efektyvumo vertinimas;
 • statistinių duomenų, reikalingų nuolatinei švietimo stebėsenai vykdyti, teikimas valstybės institucijoms;
 • statistinių tyrimų duomenų kokybės ataskaitų rengimas;
 • tarptautinės švietimo finansų statistikos metodologijos plėtojimas ir diegimas mokymo įstaigų, namų ūkių tyrimuose;
 • švietimo finansų statistikos duomenų bazės kūrimas, tvarkymas ir atnaujinimas;
 • atsakymų į tarptautinių organizacijų užklausas švietimo duomenų tikslumo ir metodikos tobulinimo klausimais rengimas;
 • švietimo stebėsenos rodiklių skaičiavimas, pateikimas suinteresuotoms institucijoms;
 • švietimo statistikos duomenų rengimas leidiniams, rodiklių duomenų bazei;
 • informacinių pranešimų rengimas.
Potencialūs darbdaviaiStatistikos departamentas, švietimo institucijos, švietimo skyriai, švietimo ir mokslo ministerija.
Darbo priemonėsKompiuteris, specializuotos programos (pvz., tyrimų duomenims apdoroti SPSS), dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosGali dirbti švietimo statistikos specialistu statistikos departamente, švietimo ir mokslo ministerijoje, švietimo skyriuose, švietimo institucijose. Įgijęs papildomų kompetencijų ir darbinės patirties gali siekti projektų vadovo, skyriaus vadovo pareigų. Gali tęsti fizinių mokslų studijas.  
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, planavimo įgūdžiai, savarankiškumas, bendravimo gebėjimai, loginis, kritinis ir analitinis mąstymas, tikslumas, gebėjimas rinkti, sisteminti, analizuoti ir interpretuoti tyrimų duomenis, gebėjimas bendradarbiauti, atsakomybė, savarankiškumas, gebėjimas sklandžiai reikšti mintis, gebėjimas identifikuoti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų