Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokslo darbuotojas {geologija, geofizika)

Pavadinimas anglų kalba

Researcher (geology, geophysics)

Kodas

211425

Pogrupio pavadinimas

Geologai ir geofizikai

Pogrupio kodas

2114

Pogrupio aprašymas

Geologai ir geofizikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ar tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines geologijos ir geofizikos žinias tokiose srityse, kaip naftos, dujų ir mineralinių žaliavų telkinių paieška ir gavyba, vandens išteklių išsaugojimas, civilinė statyba, telekomunikacijos ir laivininkystė, taip pat atliekų šalinimo projektų plėtros ir poveikio aplinkai vertinimas ir mažinimas.

Atliekamos užduotys:

 • mokslinių geologijos ir geofizikos tyrimų atlikimas, teorijų, koncepcijų ir metodų kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • Žemės plutos sudėties ir sandaros tyrimai, uolų, mineralų, suakmenėjusių iškasenų ir pan. tyrimai, siekiant nustatyti procesus, darančius įtaką Žemės raidai, išsiaiškinti praeities gyvenimo evoliuciją, nustatyti geologinių formacijų pobūdį ir chronologiją bei įvertinti jų komercinį pritaikymą;
 • duomenų, gautų atliekant mokslo tiriamuosius darbus, analizė ir geologinių ataskaitų, žemėlapių, schemų ir diagramų, ataskaitų ir straipsnių rengimas;
 • geologijos žinių taikymas, sprendžiant inžinerinių statinių statybos projektų problemas, pavyzdžiui, statant užtvankas, tiltus, tunelius ir didelius pastatus, taip pat atliekant melioracijos projektus;
 • įvairių Žemės stebėjimo iš palydovų programų naudojimas, tiriant ir matuojant seismines, gravitacijos, elektrines, termines ir magnetines jėgas, veikiančias Žemę;
 • Žemės svorio, matmenų ir masės, vidaus sudėties ir sandaros nustatymas, taip pat ugnikalnių, ledynų ir žemės drebėjimų pobūdžio, aktyvumo ir tikimybės tyrimai;
 • magnetinio Žemės lauko žemėlapio sudarymas ir jo bei kitų sukauptų duomenų taikymas transliavimui, navigacijai ir kitais tikslais;
 • fizinių jūros ir atmosferos savybių bei jų tarpusavio sąveikos, pavyzdžiui, šiluminės energijos apykaitos, tyrimai ir įvertinimas;
 • naftos, dujų ir mineralinių žaliavų telkinių pobūdžio, vietos ir dydžio nustatymas seismologiniais, gravimetriniais, magnetiniais, elektrininiais ir radiometriniais metodais;
 • statybinių medžiagų telkinių, jų ypatybių ir tinkamumo naudoti kaip betono užpildus, kelių užpildus arba kitais tikslais nustatymas;
 • gruntinio ir paviršinio vandens fizinių savybių, judėjimo, paskirstymo mokslo tiriamieji darbai;
 • konsultavimas atliekų tvarkymo, maršrutų ir vietų pasirinkimo ir užterštų vietų atkūrimo klausimais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, tačiau mokslo ir studijų institucijų dokumentuose gali būti apibrėžiama kiekvienai pareigybei skirtingai.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

plėtoti pažinimą, konceptualizuoti, kurti naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas, vadovauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams geologijos, geofeizikos srityse.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • mokslinių straipsnių skelbimas pripažintuose geologijos, geofizikos leidiniuose;
 • geologijos ir geofizikos mokslų tiriamųjų darbų atlikimas, mokslinių straipsnių ir ataskaitų rengimas bei skelbimas;
 • geologijos ir geofizikos mokslų populiarinimo darbų skelbimas;
 • geologijos ir geofizikos mokslų koncepcijų, teorijų ir modelių kūrimas, monografijų rengimas ir išleidimas;
 • tarpdisciplininių konsultacijų organizavimas ir dalyvavimas jose, siekiant tobulinti geologijos ir geofizikos mokslų teorijas, modelius ir metodus;
 • mokslo daktarų rengimas bei mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektų koordinavimas;
 • geologijos ir geofizikos mokslo populiarinimo veikla ir naujausių žinių skleidimas.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės ir nevalstybinės mokslo įstaigos, aukštojo mokslo ir studijų institucijos.
Darbo priemonėsKompiuteris, ryšio priemonės, fiksavimo priemonės, specialiosios kompiuterines programos, specialioji dalykinė literatūra, žemėlapiai, navigacijos priemonės, geologiniai įrankiai (geologinis plaktukas, kaltas, šepetėlis ir kt.), Žemės gelmių radaras, elektroninis mikroskopas, matavimo prietaisai (seismografas, termometras, spektrofotometras ir kt.), kernas, žiūronai, vaizdo fiksavimo priemonės (fotoaparatas, videokamera).
Profesinės perspektyvosAtsižvelgiant į mokslinės veiklos rezultatus ir įvykdžius keliamus kvalifikacinius reikalavimus, galima siekti užimti aukštesnes – vyresniojo arba vyriausiojo mokslo darbuotojo   – pareigas. Įgijęs daugiau darbo patirties ir papildomų kompetencijų, priklausomai nuo organizacinių gebėjimų ir asmeninių savybių, gali vadovauti šios srities specialistų veiklai, tapti padalinio, įstaigos vadovu.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis ir loginis mąstymas, komunikabilumas, informacinių komunikacinių technologijų gebėjimai, užsienio kalbų gebėjimai, matematiniai gebėjimai, darbo komandoje gebėjimai, savarankiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, sąžiningumas, organizuotumas, kruopštumas, domėjimasis geologijos ir geofizikos mokslų naujovėmis.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis. Kvalifikacinius pareigybių, išskyrus mokslininkų stažuotojų pareigybes, reikalavimus ir konkursų šioms pareigoms, išskyrus konkursus mokslininkų stažuotojų pareigoms eiti, organizavimo tvarką nustato mokslo ir studijų institucijos bei apibrėžia Mokslo ir studijų įstatymas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų