Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Geologas okeanografas

Pavadinimas anglų kalba

Geological oceanographer

Kodas

211417

Pogrupio pavadinimas

Geologai ir geofizikai

Pogrupio kodas

2114

Pogrupio aprašymas

Geologai ir geofizikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ar tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines geologijos ir geofizikos žinias tokiose srityse, kaip naftos, dujų ir mineralinių žaliavų telkinių paieška ir gavyba, vandens išteklių išsaugojimas, civilinė statyba, telekomunikacijos ir laivininkystė, taip pat atliekų šalinimo projektų plėtros ir poveikio aplinkai vertinimas ir mažinimas.

Atliekamos užduotys:

 • mokslinių geologijos ir geofizikos tyrimų atlikimas, teorijų, koncepcijų ir metodų kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • Žemės plutos sudėties ir sandaros tyrimai, uolų, mineralų, suakmenėjusių iškasenų ir pan. tyrimai, siekiant nustatyti procesus, darančius įtaką Žemės raidai, išsiaiškinti praeities gyvenimo evoliuciją, nustatyti geologinių formacijų pobūdį ir chronologiją bei įvertinti jų komercinį pritaikymą;
 • duomenų, gautų atliekant mokslo tiriamuosius darbus, analizė ir geologinių ataskaitų, žemėlapių, schemų ir diagramų, ataskaitų ir straipsnių rengimas;
 • geologijos žinių taikymas, sprendžiant inžinerinių statinių statybos projektų problemas, pavyzdžiui, statant užtvankas, tiltus, tunelius ir didelius pastatus, taip pat atliekant melioracijos projektus;
 • įvairių Žemės stebėjimo iš palydovų programų naudojimas, tiriant ir matuojant seismines, gravitacijos, elektrines, termines ir magnetines jėgas, veikiančias Žemę;
 • Žemės svorio, matmenų ir masės, vidaus sudėties ir sandaros nustatymas, taip pat ugnikalnių, ledynų ir žemės drebėjimų pobūdžio, aktyvumo ir tikimybės tyrimai;
 • magnetinio Žemės lauko žemėlapio sudarymas ir jo bei kitų sukauptų duomenų taikymas transliavimui, navigacijai ir kitais tikslais;
 • fizinių jūros ir atmosferos savybių bei jų tarpusavio sąveikos, pavyzdžiui, šiluminės energijos apykaitos, tyrimai ir įvertinimas;
 • naftos, dujų ir mineralinių žaliavų telkinių pobūdžio, vietos ir dydžio nustatymas seismologiniais, gravimetriniais, magnetiniais, elektrininiais ir radiometriniais metodais;
 • statybinių medžiagų telkinių, jų ypatybių ir tinkamumo naudoti kaip betono užpildus, kelių užpildus arba kitais tikslais nustatymas;
 • gruntinio ir paviršinio vandens fizinių savybių, judėjimo, paskirstymo mokslo tiriamieji darbai;
 • konsultavimas atliekų tvarkymo, maršrutų ir vietų pasirinkimo ir užterštų vietų atkūrimo klausimais.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti geologijos bakalauro, geologijos magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetines studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti geologinius procesus, vykstančius vandenynų ir jūrų dugne, bei jų įtaką Žemės raidai.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • geologinių procesų, vykstančių vandenynų ir jūrų dugne (tektoninių plokščių judėjimas, sedimentacija, ugnikalnių aktyvumas ir kt.), duomenų  fiksavimas, kaupimas ir analizavimas;
 • uolienų, mineralų, fosilijų pavyzdžių rinkimas, kaupimas ir analizavimas;
 • mokslinių okeanografijos srities ekspedicijų planavimas, organizavimas ir vykdymas;
 • okeanografinių tyrimų ataskaitų, žemėlapių, schemų, diagramų, straipsnių rengimas;
 • bendradarbiavimas su kitais okeanografijos srityje dirbančiais specialistais ir jų konsultavimas.
Potencialūs darbdaviaiValstybinės įstaigos, aukštojo mokslo ir studijų institucijos.
Darbo priemonėsKompiuteris, ryšio priemonės, fiksavimo priemonės, specialiosios kompiuterines programos, specialioji dalykinė literatūra, žemėlapiai, navigacijos priemonės, geologiniai įrankiai (geologinis plaktukas, kaltas, šepetėlis ir kt.), Žemės gelmių radaras, elektroninis mikroskopas, kernas, žiūronai, vaizdo fiksavimo priemonės (fotoaparatas, videokamera).
Profesinės perspektyvosProfesinę kvalifikaciją geologai okeanografai tobulina darbo vietoje, seminarų, kursų metu. Baigusiems universitetines geologijos bakalauro studijas suteikiama teisė stoti į antrosios pakopos magistrantūros ir trečiosios pakopos doktorantūros studijas. Įgiję daugiau darbo patirties ir papildomų kompetencijų, priklausomai nuo organizacinių gebėjimų ir asmeninių savybių, gali vadovauti šios srities specialistų veiklai, tapti padalinio, įstaigos vadovu.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):kompleksinis, loginis ir analitinis mąstymas, atsakingumas, sąžiningumas, organizuotumas, matematiniai gebėjimai, kompiuterinis raštingumas, gebėjimai tiksliai laikytis standartų, įsiminti ir išlaikyti didelį kiekį tikslios informacijos, savarankiškumas, užsienio kalbų mokėjimas, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, fizinis pajėgumas, vadovavimo gebėjimai.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų