Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokslo darbuotojas {meteorologija}

Pavadinimas anglų kalba

Researcher (meteorology)

Kodas

211206

Pogrupio pavadinimas

Meteorologai

Pogrupio kodas

2112

Pogrupio aprašymas

Meteorologai rengia trumpalaikes arba ilgalaikes orų prognozes, naudojamas aviacijoje, laivininkystėje, žemės ūkyje ir kitose srityse bei skirtas plačiajai visuomenei informuoti. Jie atlieka mokslo tiriamuosius atmosferos susidarymo, sandaros ir dinamikos darbus.

Atliekamos užduotys:

 • oro judėjimo krypties ir greičio, slėgio, temperatūros, drėgmės, fizinio ir cheminio teršalų kitimo ir kitų tokių reiškinių, kaip debesų susidarymas, kritulių iškritimas, elektrinio lauko trikdžiai arba Saulės spinduliuotė, tyrimai;
 • duomenų, gaunamų iš meteorologijos stočių, radarų ir palydovinių vaizdų, taip pat kompiuterinio modelio, skirto orų sąlygoms planuoti ir prognozuoti, tyrimai;
 • trumpalaikių arba ilgalaikių sinoptinių žemėlapių, orų prognozių ir perspėjimų, susijusių su tokiais pavojų gyvybei ir turtui keliančiais atmosferos reiškiniais, kaip ciklonai, audros ir kiti, rengimas bei ataskaitų teikimas; taip pat informacijos apie atmosferos sąlygas sklaida įvairiomis informacijos priemonėmis, įskaitant radiją, televiziją, spaudą ir internetą;
 • eksperimentiniai darbai, skirti rūkui, debesims išsklaidyti, lietui sukelti ir kitoms orų permainų programoms atlikti;
 • orų ir klimato matematinių kompiuterinių modelių, skirtų eksperimentiniams darbams, sudarymas ir bandymai;
 • orų poveikio aplinkai tyrimai;
 • pramonės projektų ir žmogaus veiklos poveikio klimatui ir oro kokybei tyrimai, taip pat darbas su socialinių mokslų, inžinerijos ir ekonomikos specialistais, rengiant deramą neigiamo poveikio mažinimo strategiją;
 • naujos įrangos ir procedūrų, skirtų meteorologiniams duomenims rinkti, Žemei stebėti iš palydovų arba panašiai veiklai, projektavimas ir kūrimas;
 • koncepcijų, teorijų ir metodų, susijusių su atmosferos sudėtimi, sandara ir dinamika, mokslo tiriamieji darbai, jų kūrimas ar tobulinimas, taip pat mokslo straipsnių ir ataskaitų apie šių mokslo tiriamųjų darbų rezultatus rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-24

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, tačiau mokslo ir studijų institucijų dokumentuose gali būti apibrėžiama kiekvienai pareigybei skirtingai.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

plėtoti pažinimą, konceptualizuoti, kurti naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas, vadovauti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams meteorologijos srityje.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • meteorologijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, mokslinių straipsnių ir ataskaitų rengimas bei skelbimas su meteorologija susijusiuose leidiniuose;
 • meteorologijos mokslo populiarinimo darbų skelbimas;
 • meteorologijos mokslo koncepcijų, teorijų ir modelių kūrimas, monografijų rengimas ir išleidimas;
 • savarankiškas fundamentinių ir /arba taikomųjų mokslinių tyrimų planavimas ir vykdymas;
 • tarpdisciplininių konsultacijų organizavimas ir dalyvavimas jose, siekiant tobulinti meteorologijos mokslo teorijas, modelius ir metodus;
 • mokslo daktarų rengimas bei mokslinių ir taikomųjų tyrimų projektų koordinavimas;
 • meteorologijos strateginių sprendimų priėmimas ir veikla, svarbi šalies ūkio, kultūros ir visuomenės raidai.
Potencialūs darbdaviaiMeteorologinės stotys, hidrometeorologijos tarnybos, valstybės įstaigos, oro uostai, jūrų uostai, aukštojo mokslo ir studijų institucijos.
Darbo priemonėsAnemometras, vėjarodis, barometras, kritulmatis, termometras, heliografas, higrometras, kompiuteris, ryšio, priemonės, fiksavimo priemonės, specialiosios kompiuterines programos, specialioji dalykinė literatūra, žemėlapiai.
Profesinės perspektyvosAtsižvelgiant į mokslinės veiklos rezultatus ir įvykdžius keliamus kvalifikacinius reikalavimus, galima siekti užimti aukštesnes – vyresniojo arba vyriausiojo mokslo darbuotojo   – pareigas. Įgijęs daugiau darbo patirties ir papildomų kompetencijų, priklausomai nuo organizacinių gebėjimų ir asmeninių savybių, gali vadovauti šios srities specialistų veiklai, tapti padalinio, įstaigos vadovu.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis ir loginis mąstymas, komunikabilumas, informacinių komunikacinių technologijų gebėjimai, užsienio kalbų gebėjimai, matematiniai gebėjimai, geografijos išmanymas, darbo komandoje gebėjimai, savarankiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, sąžiningumas, organizuotumas, kruopštumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis. Kvalifikacinius pareigybių, išskyrus mokslininkų stažuotojų pareigybes, reikalavimus ir konkursų šioms pareigoms, išskyrus konkursus mokslininkų stažuotojų pareigoms eiti, organizavimo tvarką nustato mokslo ir studijų institucijos bei apibrėžia Mokslo ir studijų įstatymas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų