Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Fizikas teoretikas

Pavadinimas anglų kalba

Physicist theorist

Kodas

211124

Pogrupio pavadinimas

Fizikai ir astronomai

Pogrupio kodas

2111

Pogrupio aprašymas

Fizikai ir astronomai atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus, susijusius su materija, kosmine erdve, laiku, energija, jėgomis ir laukais, taip pat ryšiais tarp šių fizinių reiškinių. Jie taiko mokslines fizikos ir astronomijos žinias pramonės, medicinos, karinėje arba kitose srityse.

Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir fizikos bei astronomijos koncepcijų, teorijų, priemonių, programinės įrangos ir metodų kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • tokių sričių, kaip mechanika, termodinamika, elektronika, ryšiai, elektros energijos gamyba ir paskirstymas, aerodinamika, optika ir lazeriai, Žemės stebėjimas iš palydovų, medicina, akustika, magnetizmas ir branduolio fizika, bandymų, tiriant materijos sandarą ir savybes, eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas;
 • tyrimų ir eksperimentinių darbų rezultatų įvertinimas ir išvadų pateikimas, daugiausia naudojant matematinius metodus ir modelius;
 • fizikos ir astronomijos dėsnių, principų ir metodų ir jų praktinio pritaikymo pramonės, medicinos, karinėje ir kitose srityse plėtimas ir tobulinimas;
 • saugaus ir veiksmingo pacientų švitinimo radioaktyviąja spinduliuote (jonizuojančiąja ir nejonizuojančiąja) užtikrinimas, nustatant diagnozę arba gydant, kaip yra paskyręs gydytojas;
 • tikslaus medicinoje naudojamų fizinių kiekių išmatavimo ir apibūdinimo užtikrinimas;
 • vaizdo gavimo, gydymo ir dozimetrijos įrangos bandymai, vertinimas ir užsakymas;
 • konsultavimasis su praktikuojančiais gydytojais ir kitais sveikatos priežiūros specialistais dėl jonizuojančiosios spinduliuotės naudingojo ir žalingojo poveikio nustatymo;
 • dangaus reiškinių stebėjimas, tyrimas ir aiškinimas, taip pat metodų, skaitmeninių modelių ir technikos kūrimas ir taikymas tokiose srityse, kaip laivyba, palydoviniai ryšiai, kosminiai tyrimai ir kosminė spinduliuotė;
 • fizinių reiškinių matavimo, branduolinių technologijų naudojimo pramonėje ir medicinoje standartų ir protokolų rengimas, įgyvendinimas ir jų laikymosi priežiūra;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-23

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota, galima įgyti fizikos bakalauro ir fizikos magistro kvalifikacinį laipsnį baigus universitetinių studijų programas.​​​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti gamtos dėsnius, tirti bei prognozuoti gamtos reiškinius.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • gamtoje vykstančių procesų tyrimas, pasitelkiant matematinius skaičiavimus;
 • stebėjimų ir matematikos apjungimas, siekiant sukurti sudėtingas formules, aplinkos procesų aprašymui;
 • skaičiavimais pagrįstų formulių taikymas, fizikinėms teorijoms pagrįsti, pavyzdžiui tamsiosios materijos egzistavimas visatoje arba kodėl laikas sulėtėja kaip objektas priartėja prie šviesos greičio;
 • tyrėjų grupių darbo organizavimas ir priežiūra;
 • visatos kilmės klausimų nagrinėjimas;
 • lazerių fizikos, elektronikos, atomų ir molekulių teorijos, puslaidininkių fizikos ir kt. procesų teorinis analizavimas;
 • teorijų, kurios gali paaiškinti eksperimentų rezultatus vystymas;
 • įtvirtintų fizinių mokslų tiesų ir sąvokų, kurios sietinos su įvairių mokslinių principų įgyvendinimu praktiniuose įrenginiuose ir sistemų darbe tikrinimas ir naujų formavimas.
Potencialūs darbdaviaiUniversitetai, įmonės ir mokslinės organizacijos, moksliniai žurnalai, privatūs ar valstybiniai tyrimų centrai, branduolinių tyrimų centrai, informacinių ir nanotechnologijų įmonėse.
Darbo priemonėsMatematinės formulės ir teorijos, kompiuteris, observatorijos, planetariumai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti mokslo darbuotojais branduolio teorijos, vyksmų ir sandarų teorijos, atomo teorijos srityse, specializuotis kvantinės fizikos, astrofizikos srityse. Mokslus gali tęsti studijuodamas fizikos, biofizikos mokslų srities magistrantūros, o vėliau – doktorantūros programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):domėjimasis matematika, fizika, gamtos reiškiniais, gebėjimas analizuoti informaciją, sisteminti duomenis, atkaklumas, loginis mąstymas, kritiškumas, susikaupimas, loginis mąstymas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų