Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Optikos fizikas

Pavadinimas anglų kalba

Optics Physicist

Kodas

211120

Pogrupio pavadinimas

Fizikai ir astronomai

Pogrupio kodas

2111

Pogrupio aprašymas

Fizikai ir astronomai atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus, susijusius su materija, kosmine erdve, laiku, energija, jėgomis ir laukais, taip pat ryšiais tarp šių fizinių reiškinių. Jie taiko mokslines fizikos ir astronomijos žinias pramonės, medicinos, karinėje arba kitose srityse.

Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir fizikos bei astronomijos koncepcijų, teorijų, priemonių, programinės įrangos ir metodų kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • tokių sričių, kaip mechanika, termodinamika, elektronika, ryšiai, elektros energijos gamyba ir paskirstymas, aerodinamika, optika ir lazeriai, Žemės stebėjimas iš palydovų, medicina, akustika, magnetizmas ir branduolio fizika, bandymų, tiriant materijos sandarą ir savybes, eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas;
 • tyrimų ir eksperimentinių darbų rezultatų įvertinimas ir išvadų pateikimas, daugiausia naudojant matematinius metodus ir modelius;
 • fizikos ir astronomijos dėsnių, principų ir metodų ir jų praktinio pritaikymo pramonės, medicinos, karinėje ir kitose srityse plėtimas ir tobulinimas;
 • saugaus ir veiksmingo pacientų švitinimo radioaktyviąja spinduliuote (jonizuojančiąja ir nejonizuojančiąja) užtikrinimas, nustatant diagnozę arba gydant, kaip yra paskyręs gydytojas;
 • tikslaus medicinoje naudojamų fizinių kiekių išmatavimo ir apibūdinimo užtikrinimas;
 • vaizdo gavimo, gydymo ir dozimetrijos įrangos bandymai, vertinimas ir užsakymas;
 • konsultavimasis su praktikuojančiais gydytojais ir kitais sveikatos priežiūros specialistais dėl jonizuojančiosios spinduliuotės naudingojo ir žalingojo poveikio nustatymo;
 • dangaus reiškinių stebėjimas, tyrimas ir aiškinimas, taip pat metodų, skaitmeninių modelių ir technikos kūrimas ir taikymas tokiose srityse, kaip laivyba, palydoviniai ryšiai, kosminiai tyrimai ir kosminė spinduliuotė;
 • fizinių reiškinių matavimo, branduolinių technologijų naudojimo pramonėje ir medicinoje standartų ir protokolų rengimas, įgyvendinimas ir jų laikymosi priežiūra;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti fizikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, baigus universitetinių studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):taikyti šviesos fizikines savybes gamybos ir mokslo srityse.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • eksperimentinių ir fundamentinių tyrimų atlikimas, optinės fizikos koncepcijų, teorijų, rengimas ir tobulinimas tiriant šviesos savybes;
 • tyrimų ir eksperimentinių darbų rezultatų įvertinimas ir išvadų pateikimas, naudojant matematinius metodus ir modelius;
 • lazerinės ir optinės technologijos kūrimas bei jos pritaikymas lazerių pramonės, optinės ryšių technikos, medžiagų apdirbimo, biologijos, chemijos, medicinos srityse;
 • ataskaitų ir mokslinių straipsnių rengimas apie mokslo tiriamuosius darbus optikos fizikos srityje ir naujus tyrimų rezultatus.
Potencialūs darbdaviaiAukštųjų technologijų pramonės, įmonės, telekomunikacijų bendrovės, mokslo, standartų, gydymo, ekspertizės ir komercijos įstaigos, mokslo ir tyrimų institucijos.
Darbo priemonėsKompiuteris, specialios kompiuterinės programos, dalykinė literatūra, lazeriai, jutikliai, atominių jėgų mikroskopai, optiniai spektrometrai, mikroskopai, interferenciniai prietaisai.
Profesinės perspektyvosGali eiti optikos, lazerio fiziko, specialisto, inžinieriaus, mokslo darbuotojo pareigas. Baigus universitetines bakalauro studijas suteikiama teisė stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas pagal fizinių mokslų studijų sritį, jas baigus tęsti studijas doktorantūros studijų programose. Kvalifikacija tobulinama, kompetentingumas išlaikomas sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, tikslumas, kantrumas, nuoseklumas, iniciatyvumas, kūrybingumas, atsakingumas, gebėjimas analizuoti, sisteminti informaciją, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, gebėjimas argumentuotai spręsti problemas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis išsilavinimas (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų