Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Branduolio fizikas

Pavadinimas anglų kalba

Nuclear Physicist

Kodas

211119

Pogrupio pavadinimas

Fizikai ir astronomai

Pogrupio kodas

2111

Pogrupio aprašymas

Fizikai ir astronomai atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus, susijusius su materija, kosmine erdve, laiku, energija, jėgomis ir laukais, taip pat ryšiais tarp šių fizinių reiškinių. Jie taiko mokslines fizikos ir astronomijos žinias pramonės, medicinos, karinėje arba kitose srityse.

Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir fizikos bei astronomijos koncepcijų, teorijų, priemonių, programinės įrangos ir metodų kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • tokių sričių, kaip mechanika, termodinamika, elektronika, ryšiai, elektros energijos gamyba ir paskirstymas, aerodinamika, optika ir lazeriai, Žemės stebėjimas iš palydovų, medicina, akustika, magnetizmas ir branduolio fizika, bandymų, tiriant materijos sandarą ir savybes, eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas;
 • tyrimų ir eksperimentinių darbų rezultatų įvertinimas ir išvadų pateikimas, daugiausia naudojant matematinius metodus ir modelius;
 • fizikos ir astronomijos dėsnių, principų ir metodų ir jų praktinio pritaikymo pramonės, medicinos, karinėje ir kitose srityse plėtimas ir tobulinimas;
 • saugaus ir veiksmingo pacientų švitinimo radioaktyviąja spinduliuote (jonizuojančiąja ir nejonizuojančiąja) užtikrinimas, nustatant diagnozę arba gydant, kaip yra paskyręs gydytojas;
 • tikslaus medicinoje naudojamų fizinių kiekių išmatavimo ir apibūdinimo užtikrinimas;
 • vaizdo gavimo, gydymo ir dozimetrijos įrangos bandymai, vertinimas ir užsakymas;
 • konsultavimasis su praktikuojančiais gydytojais ir kitais sveikatos priežiūros specialistais dėl jonizuojančiosios spinduliuotės naudingojo ir žalingojo poveikio nustatymo;
 • dangaus reiškinių stebėjimas, tyrimas ir aiškinimas, taip pat metodų, skaitmeninių modelių ir technikos kūrimas ir taikymas tokiose srityse, kaip laivyba, palydoviniai ryšiai, kosminiai tyrimai ir kosminė spinduliuotė;
 • fizinių reiškinių matavimo, branduolinių technologijų naudojimo pramonėje ir medicinoje standartų ir protokolų rengimas, įgyvendinimas ir jų laikymosi priežiūra;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama, galima įgyti fizikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, baigus universitetines studijas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti atomą, jų tarpusavio sąveiką, ir branduolinių reakcijų išskiriamos energijos panaudojimo galimybes alternatyvios energijos, karinės gynybos, mokslinių tyrimų, radioaktyviosios medicinos, astronomijos srityse.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • eksperimentinių ir fundamentinių tyrimų atlikimas, branduolio fizikos koncepcijų, reliatyvumo, kvantinės mechanikos ir lauko teorijų, rengimas ir tobulinimas tiriant atomo branduolius ir jų daleles;
 • radioaktyvios spinduliuojamos energijos ir jos poveikio medžiagoms, žmogui, gamtai tyrinėjimas ir saugos procedūrų kūrimas;
 • tyrimų ir eksperimentinių darbų rezultatų įvertinimas ir išvadų pateikimas;
 • branduolinės medicinos procedūrų, aplinkosaugos įrenginių projektavimas ir kūrimas;
 • ataskaitų ir mokslinių straipsnių rengimas apie mokslo tiriamuosius darbus ir naujus tyrimų rezultatus.
Potencialūs darbdaviaiMokslo ir tyrimų institucijos, aukštųjų technologijų pramonės, įmonės, mokslo, standartų, gydymo, karinės gynybos, ekspertizės įstaigos, elektros energijos įmonės, vyriausybinės organizacijos.
Darbo priemonėsKompiuteris, specialios kompiuterinės programos, dalykinė literatūra, medžiagų savitųjų šilumų lentelė, ampermetrai, voltmetrai, cheminiai indai, fizikinės formulės, schemos.
Profesinės perspektyvosGali eiti branduolio fiziko, branduolinės energijos specialisto, mokslo darbuotojo pareigas. Baigus universitetines bakalauro studijas suteikiama teisė stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas pagal fizinių mokslų studijų sritį. Turintys magistro išsilavinimą absolventai gali tęsti studijas taikomosios fizikos doktorantūroje. Kvalifikacija tobulinama, kompetentingumas išlaikomas sistemingai tobulinantis, nuolat mokantis, stažuojantis ir bendradarbiaujant su kitais mokslininkais, bendruomene.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):loginis ir analitinis mąstymas, tikslumas, kantrumas, nuoseklumas, kūrybingumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje, gebėjimas argumentuotai spręsti problemas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis išsilavinimas (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų