Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Atomo fizikas

Pavadinimas anglų kalba

Atomic physicist

Kodas

211110

Pogrupio pavadinimas

Fizikai ir astronomai

Pogrupio kodas

2111

Pogrupio aprašymas

Fizikai ir astronomai atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus, susijusius su materija, kosmine erdve, laiku, energija, jėgomis ir laukais, taip pat ryšiais tarp šių fizinių reiškinių. Jie taiko mokslines fizikos ir astronomijos žinias pramonės, medicinos, karinėje arba kitose srityse.

Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir fizikos bei astronomijos koncepcijų, teorijų, priemonių, programinės įrangos ir metodų kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • tokių sričių, kaip mechanika, termodinamika, elektronika, ryšiai, elektros energijos gamyba ir paskirstymas, aerodinamika, optika ir lazeriai, Žemės stebėjimas iš palydovų, medicina, akustika, magnetizmas ir branduolio fizika, bandymų, tiriant materijos sandarą ir savybes, eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas;
 • tyrimų ir eksperimentinių darbų rezultatų įvertinimas ir išvadų pateikimas, daugiausia naudojant matematinius metodus ir modelius;
 • fizikos ir astronomijos dėsnių, principų ir metodų ir jų praktinio pritaikymo pramonės, medicinos, karinėje ir kitose srityse plėtimas ir tobulinimas;
 • saugaus ir veiksmingo pacientų švitinimo radioaktyviąja spinduliuote (jonizuojančiąja ir nejonizuojančiąja) užtikrinimas, nustatant diagnozę arba gydant, kaip yra paskyręs gydytojas;
 • tikslaus medicinoje naudojamų fizinių kiekių išmatavimo ir apibūdinimo užtikrinimas;
 • vaizdo gavimo, gydymo ir dozimetrijos įrangos bandymai, vertinimas ir užsakymas;
 • konsultavimasis su praktikuojančiais gydytojais ir kitais sveikatos priežiūros specialistais dėl jonizuojančiosios spinduliuotės naudingojo ir žalingojo poveikio nustatymo;
 • dangaus reiškinių stebėjimas, tyrimas ir aiškinimas, taip pat metodų, skaitmeninių modelių ir technikos kūrimas ir taikymas tokiose srityse, kaip laivyba, palydoviniai ryšiai, kosminiai tyrimai ir kosminė spinduliuotė;
 • fizinių reiškinių matavimo, branduolinių technologijų naudojimo pramonėje ir medicinoje standartų ir protokolų rengimas, įgyvendinimas ir jų laikymosi priežiūra;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-23

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuota.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

nagrinėti atomus kaip elektronų ir branduolių sistemas, elektronų išsidėstymą apie branduolius ir procesus, dėl kurio kinta elektronų išsidėstymas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • mokslo teorijų ir modelių plėtojimas, paaiškinant kaip atomai ir kitos medžiagos funkcionuoja;
 • mokslinių eksperimentų, tyrimų, bandymų su atomais atlikimas ir atradimų tikrinimas;
 • mokslinių atomų tyrimų dokumentų, išvadų konferencijose pateikimas;
 • mokslinės įrangos arba kompiuterių programinės įrangos kūrimas;
 • įvairių energijos rūšių įrenginių eksploatavimas ir diegimas.
 • fizikinių reiškinių modelių taikymas atomo branduolio tyrimuose, naudojantis šiuolaikinėmis informacijos technologijomis;
 • eksperimentinių duomenų apie atomo sandarą rinkimas, sisteminimas, analizė ir interpretavimas.
Potencialūs darbdaviaiFizikos laboratorijos arba su fizika susieti gamybos padaliniai, institutai, mokslinės laboratorijos, aukštesniosios ir aukštosios mokyklos, mokslinės plėtros ir tyrimų įmonės.
Darbo priemonėsDalelių greitintuvas, lazeriai, deketorius, kompiuteris, amperrmetras, voltometras, cheminiai indai, kaitinamoji lempa, maitinimo šaltinis.
Profesinės perspektyvosGali dirbti specialistais mokslinių tyrimų ir plėtros įmonės, kolegijose ir universitetuose, valstybinės institucijose, gynybos, kosmoso institucijose. Atomo fizikai dažniausiai dirba gamybos, inžinerijos ar plėtros srityse. Gali stoti į fizikos ir jai artimų krypčių bei edukologijos (fizikos didaktikos) doktorantūrą.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):sugebėjimas logiškai mąstyti, analitinis, mąstymas, naujovių siekimas, savarankiškumas priimant sprendimus, kritinis mąstymas, kantrumas, pasitikėjimas savimi, gebėjimas dirbti kompiuteriu.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinės studijos).

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų