Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Fizikas

Pavadinimas anglų kalba

Physicist

Kodas

211107

Pogrupio pavadinimas

Fizikai ir astronomai

Pogrupio kodas

2111

Pogrupio aprašymas

Fizikai ir astronomai atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus, susijusius su materija, kosmine erdve, laiku, energija, jėgomis ir laukais, taip pat ryšiais tarp šių fizinių reiškinių. Jie taiko mokslines fizikos ir astronomijos žinias pramonės, medicinos, karinėje arba kitose srityse.

Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir fizikos bei astronomijos koncepcijų, teorijų, priemonių, programinės įrangos ir metodų kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • tokių sričių, kaip mechanika, termodinamika, elektronika, ryšiai, elektros energijos gamyba ir paskirstymas, aerodinamika, optika ir lazeriai, Žemės stebėjimas iš palydovų, medicina, akustika, magnetizmas ir branduolio fizika, bandymų, tiriant materijos sandarą ir savybes, eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas;
 • tyrimų ir eksperimentinių darbų rezultatų įvertinimas ir išvadų pateikimas, daugiausia naudojant matematinius metodus ir modelius;
 • fizikos ir astronomijos dėsnių, principų ir metodų ir jų praktinio pritaikymo pramonės, medicinos, karinėje ir kitose srityse plėtimas ir tobulinimas;
 • saugaus ir veiksmingo pacientų švitinimo radioaktyviąja spinduliuote (jonizuojančiąja ir nejonizuojančiąja) užtikrinimas, nustatant diagnozę arba gydant, kaip yra paskyręs gydytojas;
 • tikslaus medicinoje naudojamų fizinių kiekių išmatavimo ir apibūdinimo užtikrinimas;
 • vaizdo gavimo, gydymo ir dozimetrijos įrangos bandymai, vertinimas ir užsakymas;
 • konsultavimasis su praktikuojančiais gydytojais ir kitais sveikatos priežiūros specialistais dėl jonizuojančiosios spinduliuotės naudingojo ir žalingojo poveikio nustatymo;
 • dangaus reiškinių stebėjimas, tyrimas ir aiškinimas, taip pat metodų, skaitmeninių modelių ir technikos kūrimas ir taikymas tokiose srityse, kaip laivyba, palydoviniai ryšiai, kosminiai tyrimai ir kosminė spinduliuotė;
 • fizinių reiškinių matavimo, branduolinių technologijų naudojimo pramonėje ir medicinoje standartų ir protokolų rengimas, įgyvendinimas ir jų laikymosi priežiūra;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-16

Reikalinga kvalifikacija

fizikos bakalauro ar fizikos magistro kvalifikacinis laipsnis, įgyjamas baigus universitetinių studijų programas.​

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

vystyti fizikos mokslą, kelti naujas idėjas ir efektyviai spręsti atsirandančias fizikines bei technologines problemas.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • fundamentinės fizikos žinių valdymas;
 • profesinėje veikloje naudojamų fizikinių reiškinių modelių kūrimas ir analizė;
 • fundamentinių, eksperimentinių fizikinių tyrimų atlikimas;
 • eksperimentų duomenų rinkimas, sisteminimas, analizavimas, pateikimas;
 • aparatų, įrenginių, reikalingų moksliniams eksperimentams, kūrimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.
Potencialūs darbdaviaiTeorinės ir eksperimentinės fizikos mokslo centrai, institutai, švietimo įstaigos, su energetika, lazerių technika, fotonika, moderniomis medžiagomis, nanotechnologijos metodais ar įranga susijusios įmonės.
Darbo priemonėsFizikinių vyksmų stebėjimui, fiksavimui, matavimams, naudojami prietaisai ir įranga (mikrobangų dažnio matuokliai, signalų ir spektro analizatoriai ir kt.).
Profesinės perspektyvosGali dirbti mokslo darbuotojais universitetų, mokslo institutų ir centrų laboratorijose, vadovauti šiose laboratorijose dirbančioms mokslinėms grupėms, tapti aukštųjų technologijų kompanijų darbuotojais, šiuolaikines informacines technologijas ir įrenginius naudojančių įmonių darbuotojais; bakalauro studijų metu pasirinkę studijuoti, pvz., lazerių ir puslaidininkių fiziką, elektroniką, atomų ir molekulių teorijas ar pedagogiką, mokytojo kvalifikacijai įgyti, fizikai turi galimybę save realizuoti dirbdami, pvz. fizikos mokytojais ar su energetika, lazerių technika, fotonika, moderniomis medžiagomis, nanotechnologijos metodais ar įranga susijusiose įmonėse bei savarankiškai kurti šių sričių įmones; studijas gali tęsti fizinių mokslų srities magistrantūros bei fizinių ar socialinių (fizikos didaktikos, jei studijų metu įgyjama mokytojo kvalifikacija) mokslų krypties doktorantūros studijų programose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, savarankiškumas, atkaklumas, gebėjimas logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, kompiuterinis raštingumas, domėjimasis fizika, gebėjimas nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, kūrybingumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis) išsilavinimas fizinių mokslų srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų