Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Balistikas

Pavadinimas anglų kalba

Ballistician

Kodas

211105

Pogrupio pavadinimas

Fizikai ir astronomai

Pogrupio kodas

2111

Pogrupio aprašymas

Fizikai ir astronomai atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus, susijusius su materija, kosmine erdve, laiku, energija, jėgomis ir laukais, taip pat ryšiais tarp šių fizinių reiškinių. Jie taiko mokslines fizikos ir astronomijos žinias pramonės, medicinos, karinėje arba kitose srityse.

Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir fizikos bei astronomijos koncepcijų, teorijų, priemonių, programinės įrangos ir metodų kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • tokių sričių, kaip mechanika, termodinamika, elektronika, ryšiai, elektros energijos gamyba ir paskirstymas, aerodinamika, optika ir lazeriai, Žemės stebėjimas iš palydovų, medicina, akustika, magnetizmas ir branduolio fizika, bandymų, tiriant materijos sandarą ir savybes, eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas;
 • tyrimų ir eksperimentinių darbų rezultatų įvertinimas ir išvadų pateikimas, daugiausia naudojant matematinius metodus ir modelius;
 • fizikos ir astronomijos dėsnių, principų ir metodų ir jų praktinio pritaikymo pramonės, medicinos, karinėje ir kitose srityse plėtimas ir tobulinimas;
 • saugaus ir veiksmingo pacientų švitinimo radioaktyviąja spinduliuote (jonizuojančiąja ir nejonizuojančiąja) užtikrinimas, nustatant diagnozę arba gydant, kaip yra paskyręs gydytojas;
 • tikslaus medicinoje naudojamų fizinių kiekių išmatavimo ir apibūdinimo užtikrinimas;
 • vaizdo gavimo, gydymo ir dozimetrijos įrangos bandymai, vertinimas ir užsakymas;
 • konsultavimasis su praktikuojančiais gydytojais ir kitais sveikatos priežiūros specialistais dėl jonizuojančiosios spinduliuotės naudingojo ir žalingojo poveikio nustatymo;
 • dangaus reiškinių stebėjimas, tyrimas ir aiškinimas, taip pat metodų, skaitmeninių modelių ir technikos kūrimas ir taikymas tokiose srityse, kaip laivyba, palydoviniai ryšiai, kosminiai tyrimai ir kosminė spinduliuotė;
 • fizinių reiškinių matavimo, branduolinių technologijų naudojimo pramonėje ir medicinoje standartų ir protokolų rengimas, įgyvendinimas ir jų laikymosi priežiūra;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-23

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti artilerijos sviedinius, kulkas, minas, bombas ir kitokius šaudmenis, šaunamuosius ginklus ir jų dalis, šovinius, ginklo panaudojimo aplinkybes.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • įvykio vietoje rastų kulkų ir tūtelių tyrimas, nustatant ginklo modelį, identifikuojant ginklus;
 • sprogimo vietoje surinktų daiktinių įrodymų tyrimas;
 • sprogstamųjų medžiagų savybių, sprogstamųjų įtaisų konstrukcijų ir jų panaudojimo galimybių ir jau įvykusių sprogimų aplinkybių nustatymas;
 • jėgų, veikiančių lekiantį sviedinį, tyrinėjimas;
 • sviedinio masės centro judėjimo tyrinėjimas nustatant trajektorijos elementus;
 • sviedinio judėjimo aplink masės centrą tyrinėjimas nustatant jo stabilumą ir sklaidą;
 • sviedinių (minų, kulkų ir kt.), veikiamų parako ar kitokių varančių dujų, judėjimo ir kt. procesų vamzdyje ir parakinių raketų degimo kameroje tyrinėjimas.
Potencialūs darbdaviaiPolicijos pajėgos, laboratorijos, privačios agentūros, ministerijos, savivaldybės, bausmių vykdymo institucijos, įstaigos, kurių veikla gali būti susijusi su nusikalstamo elgesio bei padarinių analize.
Darbo priemonėsKulkų greičio matuoklis, balistikos švytuoklė, lyginamasis mikroskopas, rentgeno aparatas, balistiniai milteliai, kompiuterinės duomenų bazės.
Profesinės perspektyvosGali tarnauti kaip specialistai balistikos, pirštų atspaudų, rašysenos arba biochemijos srityse. Dirbti teismo medicinos ekspertais, valstybės ar savivaldybių specialistais, nepriklausomų organizacijų ekspertais konsultantais. Gali specializuotis kriminologijoje, liudytojų parodymų tyrimo, šaunamųjų ginklų identifikavimo, žaizdų ir kitose balistikos, mikroskopijos sferose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):pastabumas, gebėjimas greitai įsisavinti informaciją, bendrauti, įžvalgumas, analitinis, kritinis, loginis mąstymas, atsakingumas, kruopštumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):nereglamentuotas.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų