Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Astrofizikas

Pavadinimas anglų kalba

Astrophysicist

Kodas

211104

Pogrupio pavadinimas

Fizikai ir astronomai

Pogrupio kodas

2111

Pogrupio aprašymas

Fizikai ir astronomai atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus, susijusius su materija, kosmine erdve, laiku, energija, jėgomis ir laukais, taip pat ryšiais tarp šių fizinių reiškinių. Jie taiko mokslines fizikos ir astronomijos žinias pramonės, medicinos, karinėje arba kitose srityse.

Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir fizikos bei astronomijos koncepcijų, teorijų, priemonių, programinės įrangos ir metodų kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • tokių sričių, kaip mechanika, termodinamika, elektronika, ryšiai, elektros energijos gamyba ir paskirstymas, aerodinamika, optika ir lazeriai, Žemės stebėjimas iš palydovų, medicina, akustika, magnetizmas ir branduolio fizika, bandymų, tiriant materijos sandarą ir savybes, eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas;
 • tyrimų ir eksperimentinių darbų rezultatų įvertinimas ir išvadų pateikimas, daugiausia naudojant matematinius metodus ir modelius;
 • fizikos ir astronomijos dėsnių, principų ir metodų ir jų praktinio pritaikymo pramonės, medicinos, karinėje ir kitose srityse plėtimas ir tobulinimas;
 • saugaus ir veiksmingo pacientų švitinimo radioaktyviąja spinduliuote (jonizuojančiąja ir nejonizuojančiąja) užtikrinimas, nustatant diagnozę arba gydant, kaip yra paskyręs gydytojas;
 • tikslaus medicinoje naudojamų fizinių kiekių išmatavimo ir apibūdinimo užtikrinimas;
 • vaizdo gavimo, gydymo ir dozimetrijos įrangos bandymai, vertinimas ir užsakymas;
 • konsultavimasis su praktikuojančiais gydytojais ir kitais sveikatos priežiūros specialistais dėl jonizuojančiosios spinduliuotės naudingojo ir žalingojo poveikio nustatymo;
 • dangaus reiškinių stebėjimas, tyrimas ir aiškinimas, taip pat metodų, skaitmeninių modelių ir technikos kūrimas ir taikymas tokiose srityse, kaip laivyba, palydoviniai ryšiai, kosminiai tyrimai ir kosminė spinduliuotė;
 • fizinių reiškinių matavimo, branduolinių technologijų naudojimo pramonėje ir medicinoje standartų ir protokolų rengimas, įgyvendinimas ir jų laikymosi priežiūra;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-19

Reikalinga kvalifikacija

fizikos bakalauro ar fizikos magistro kvalifikacinis laipsnis, įgyjamas baigus aukštojo mokslo universitetinių studijų programas.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

atlikti kosminių objektų evoliucijos tyrimus, kosminių kūnų stebėjimus, tyrimus, kurti kosminių kūnų ir reiškinių modelius, siekiant mokslo pažangos, praktinio tyrimų rezultatų pritaikymo.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • kosminių kūnų stebėjimas;
 • kosminių kūnų tyrimas;
 • kosminių kūnų ir reiškinių modelių kūrimas;
 • kosminių objektų evoliucijos tyrimai;
 • mokslinių eksperimentų atlikimas;
 • astrofizikos mokslinių tyrimų ir eksperimentų metu gautų duomenų apdorojimas, analizavimas, interpretavimas, pateikimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.
Potencialūs darbdaviaiAukštosios mokyklos, mokslo institutai, astronomijos observatorijos.
Darbo priemonėsteleskopai, kompiuteriai teleskopų ir prie jų prijungtos aparatūros valdymui, astronominių nuotraukų apdorojimui, erdvinių ir laikinių sąryšių tarp įvairių astronominių reiškinių ir objektų tyrimui, astrofizikinių matavimo arba skaičiavimo duomenų analizei ir vizualizavimui ir pan.
Profesinės perspektyvosUniversiteto absolventas gali dirbti tiriamąjį darbą aukštosiose mokyklose ar mokslo institutuose, teorinių prognozių bei informacijos tvarkymo bei kompiuterinio modeliavimo darbą mokslo institutuose ar firmose; kvalifikaciją galima kelti, dalyvaujant konferencijose, paskaitose, darbo patirties ir naujovių seminaruose šalyje bei užsienyje.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, savarankiškumas, gebėjimas sklandžiai reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, astronominių stebėjimų įgūdžiai, mokslinių tyrimų, fizikinių eksperimentų atlikimo įgūdžiai, matematikos mokėjimas gebėjimas nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, kompiuterinis raštingumas; gebėjimas rasti reikiamą profesinę informaciją, mokslinių tyrimų, eksperimentų duomenų apdorojimo, analizavimo, interpretavimo, pateikimo įgūdžiai, nuolatinis naujų profesinių žinių siekimas, noras tobulėti, užsienio kalbų mokėjimas, komunikabilumas.

Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

aukštasis (universitetinis) išsilavinimas Fizinių mokslų studijų srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų