Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Astronomas

Pavadinimas anglų kalba

Astronomer

Kodas

211102

Pogrupio pavadinimas

Fizikai ir astronomai

Pogrupio kodas

2111

Pogrupio aprašymas

Fizikai ir astronomai atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus, susijusius su materija, kosmine erdve, laiku, energija, jėgomis ir laukais, taip pat ryšiais tarp šių fizinių reiškinių. Jie taiko mokslines fizikos ir astronomijos žinias pramonės, medicinos, karinėje arba kitose srityse.

Atliekamos užduotys:

 • mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir fizikos bei astronomijos koncepcijų, teorijų, priemonių, programinės įrangos ir metodų kūrimas, rengimas ir tobulinimas;
 • tokių sričių, kaip mechanika, termodinamika, elektronika, ryšiai, elektros energijos gamyba ir paskirstymas, aerodinamika, optika ir lazeriai, Žemės stebėjimas iš palydovų, medicina, akustika, magnetizmas ir branduolio fizika, bandymų, tiriant materijos sandarą ir savybes, eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas;
 • tyrimų ir eksperimentinių darbų rezultatų įvertinimas ir išvadų pateikimas, daugiausia naudojant matematinius metodus ir modelius;
 • fizikos ir astronomijos dėsnių, principų ir metodų ir jų praktinio pritaikymo pramonės, medicinos, karinėje ir kitose srityse plėtimas ir tobulinimas;
 • saugaus ir veiksmingo pacientų švitinimo radioaktyviąja spinduliuote (jonizuojančiąja ir nejonizuojančiąja) užtikrinimas, nustatant diagnozę arba gydant, kaip yra paskyręs gydytojas;
 • tikslaus medicinoje naudojamų fizinių kiekių išmatavimo ir apibūdinimo užtikrinimas;
 • vaizdo gavimo, gydymo ir dozimetrijos įrangos bandymai, vertinimas ir užsakymas;
 • konsultavimasis su praktikuojančiais gydytojais ir kitais sveikatos priežiūros specialistais dėl jonizuojančiosios spinduliuotės naudingojo ir žalingojo poveikio nustatymo;
 • dangaus reiškinių stebėjimas, tyrimas ir aiškinimas, taip pat metodų, skaitmeninių modelių ir technikos kūrimas ir taikymas tokiose srityse, kaip laivyba, palydoviniai ryšiai, kosminiai tyrimai ir kosminė spinduliuotė;
 • fizinių reiškinių matavimo, branduolinių technologijų naudojimo pramonėje ir medicinoje standartų ir protokolų rengimas, įgyvendinimas ir jų laikymosi priežiūra;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-20

Reikalinga kvalifikacija

fizikos bakalauro ar fizikos magistro kvalifikacinis laipsnis įgyjamas baigus aukštojo mokslo universitetinių studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti visatos prigimtį, dangaus kūnus ir galaktikas bei rengti ir tobulinti teorijas, koncepcijas ir metodikas, siekiant mokslo pažangos, praktinio tyrimų rezultatų pritaikymo.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • visatos prigimties, dangaus kūnų ir galaktikos tyrimas;
 • teorijų, koncepcijų, metodikų rengimas ir tobulinimas;
 • bandymų ir eksperimentinių darbų rezultatų įvertinimas, išvadų pateikimas, naudojant matematinius metodus ir modelius;
 • informacijos, gaunamos iš observatorijų ir palydovų, analizavimas ir klasifikavimas;
 • mechaninių, optinių ir elektroninių aparatų bei įrenginių, skirtų astronomijos moksliniams tyrimams atlikti, projektavimas;
 • praktinio vykdomų tyrimų rezultatų pritaikymo plėtimas ir tobulinimas;
 • mokslinių straipsnių ir ataskaitų rengimas.
Potencialūs darbdaviaiAukštosios mokyklos, mokslo institutai, astronomijos observatorijos.
Darbo priemonėsTeleskopai, kompiuteriai, skirti teleskopų ir prie jų prijungtos aparatūros valdymui, astronominių nuotraukų apdorojimui, erdvinių, laikinių sąryšių tarp įvairių astronominių reiškinių ir objektų tyrimui, informacinės duomenų bazės, dalykinė literatūra.
Profesinės perspektyvosBaigus fizinių mokslų srities magistratūros  studijas,  galima dirbti aukštos kvalifikacijos teorinės fizikos ir astronomijos specialisto darbą; galima tęsti studijas fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose; kvalifikaciją galima kelti dirbant šalia labiau patyrusių darbuotojų, diegiant naujesnes technologijas, dalyvaujant konferencijose, paskaitose, darbo patirties, naujovių seminaruose šalyje bei užsienyje.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):savarankiškumas, atsakingumas, loginis analitinis mąstymas, komunikabilumas, astronominių stebėjimų, mokslinių tyrimų, eksperimentų atlikimo įgūdžiai; matematikos mokėjimas; gebėjimas nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus; kompiuterinis raštingumas; gebėjimas rasti reikiamą profesinę informaciją; duomenų apdorojimo, analizavimo, interpretavimo, pateikimo įgūdžiai; iniciatyvumas, išradingumas; užsienio kalbų mokėjimas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis) išsilavinimas fizinių mokslų studijų srityje.

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų