Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kraštovaizdžio dizainas (anglų k. - Landscape Design)

Programos studijų kryptis

Aplinkos inžinerija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aplinkos inžinerijos bakalaurus, gebančius
formuoti ir įgyvendinti urbanizuoto kraštovaizdžio apželdinimo ir rekonstrukcijos projektus, sukurti verslo įmonę, gebančius prisitaikyti prie rinkos pokyčių
Studijų rezultatai:
Baigę studijų programą absolventai:
1. Išmanys ir įvertins dekoratyviuosius ir sodo augalus, analizuos jų anatomiją, morfologiją, sistematiką ir bioekologinius ypatumus.
2. Taikys fundamentaliąsias žinias apie želdynus, aplinką, pokyčių priežastis ir jų kontrolę.
3. Identifikuos, analizuos ir vertins kylančias problemas, susijusias su dekoratyviųjų ir sodo augalų parinkimu ir jų auginimu.
4. Gebės taikyti mokslo pasiekimus, šiuolaikinius tyrimų ir analizės metodus renkant ir interpretuojant duomenis, reikalingus mokslinėms ir praktinėms kraštovaizdžio dizaino problemoms spręsti.
5. Gebės atlikti projektinius matavimus ir jų atvaizdavimą plane, naudotis specialiomis metodinėmis, techninėmis, organizacinėmis ir kitomis priemonėmis profesinėje veikloje, taikys įgytas žinias praktiniams tikslams pasiekti.
6. Gebės atlikti poveikio aplinkai vertinimą, rengti apželdinimo ir rekonstrukcijos projektus, kompiuterinėje terpėje vizualizuoti teikiamus rezultatus ir planavimo sprendimus.
7. Vykdys urbanizuotų teritorijų želdynų formavimo, įrengimo ir priežiūros darbus siejant juos su socialinėmis, kultūrinėmis bei gamtinėmis charakteristikomis atsižvelgiant į etninį, socialinį ir kultūrinį darbo kontekstą, bendrauti su specialistais ir visuomene sprendžiant profesinės kraštotvarkos srities uždavinius, pristatant atliktą veiklą ir jos rezultatus lietuvių ir užsienio kalbomis.
8. Gebės dirbti komandoje renkant ir interpretuojant duomenis socialinėms, mokslinėms ir etinėms problemoms spręsti.
9. Gebės surasti ir studijuoti naujausią literatūrą, bei naudotis kitais šiuolaikiniais informacijos šaltiniais, perteikti idėjas ir sprendimus.
10. Imsis atsakomybės už profesinės veiklos kokybę vadovaudamasis bioetika ir pilietiškumu, ugdys konstruktyvų sisteminį mąstymą, projektinį požiūrį ir pilietinės atsakomybės jausmą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Vykdomas į studentus orientuotas mokymas ir mokymasis, akcentuojant studento savarankišką darbą, pagrįstą problemų sprendimu ir naudojantis mokslinių tyrimų rezultatais.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijavimo pasiekimams vertinti kolegijoje taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Studijavimo pasiekimų Sistema, vertinimo kriterijai ir metodai yra nurodyti studijų programos dalykų aprašuose.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (15 kreditų): lietuvių kalbos kultūra ir dokumentų valdymas, užsienio kalba, socialinė psichologija, taikomųjų tyrimų metodologija.
Studijų krypties dalykai (135 kreditai): inžinerinė grafika, taikomoji matematika, kraštotvarkos pagrindai, agrochemija ir augalų apsauga, saugomos teritorijos ir aplinkosauga, kraštovaizdžio architektūros pagrindai, kraštovaizdžio dizainas, urbanizuotų teritorijų inžinerija, agronomijos pagrindai, inžinerinė geodezija ir topografija, aplinkotyra, kultūros paveldas, želdynų įrengimas ir ir priežiūra, želdynų formavimas, kraštovaizdžio projektavimas, aplinkos geoinformacinės sistemos dendrologija (gėlininkystė, dekoratyvieji augalai ir medžiai).
Praktikos: technologinė praktika 1, technologinė praktika 2, profesinės veiklos praktika 1, profesinės veiklos praktika 2, baigiamoji profesinės veiklos praktika.
Specializacijos:
Sodybos želdinimas (21 kreditas): želdinių dizainas, mažosios architektūros projektavimas ir įrengimas, gamtosauga ir specializacijos profesinės veiklos praktika 1;
Urbanizuoto kraštovaizdžio dizainas (21 kreditas): Kraštovaizdžio elementų inventorizavimas, viešųjų erdvių (želdynų, parkų) projektavimas, gamtosauga ir specializacijos profesinės veiklos praktika 2.
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamieji dalykai - 9 kreditai.
Želdynų priežiūros technika, Verslo vadyba, Žmogaus sauga;
Kiti dalykai skelbiami internete: http://www.kaunokolegija.lt/studentams/studijos/laisvai- pasirenkamieji-dalykai/

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Reali darbo aplinka. Studentai praktikas atlieka Lietuvos ir užsienio valstybinėse įstaigose, kurių veikla yra susijusi su kraštovaizdžio planavimu ir apsauga, bei privačiose įmonėse, kurios rengia ir įgyvendina urbanizuoto kraštovaizdžio formavimo ir rekonstrukcijos projektus. Praktinius įgūdžius lavina kolegijos auditorijose dirbant su specialiomis kompiuterinėmis programomis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti miestų savivaldybių architektūros ir urbanistikos, teritorijų planavimo skyriuose, valstybinių institucijų, saugomų teritorijų departamentuose kraštovaizdžio dizaino inžinieriais, privačiose įmonėse vykdyti želdynų projektavimo, įrengimo ir priežiūros veiklą, teisės aktų nustatyta tvarka.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai studijas gali tęsti Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose: Aleksandro Stulginskio universitete, Klaipėdos universitete, Corvinus universitete Vengrijoje, Gruzijos technikos universitete ir kt.

Identifikatorius

9719_2017

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

3812
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Pramonės pr. 20

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas