Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kraštovaizdžio dizainas (anglų k. - Landscape Design)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Aplinkos inžinerija

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Architektūra ir urbanistika

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-42

Akreditavimo vertinimo išvados

KK_Želdiniai ir jų dizainas 2015.pdf

Valstybinis kodas

6531EX052

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550731

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-06-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aplinkos inžinerijos bakalaurus, gebančius
formuoti ir įgyvendinti urbanizuoto kraštovaizdžio apželdinimo ir rekonstrukcijos projektus, sukurti verslo įmonę, gebančius prisitaikyti prie rinkos pokyčių
Studijų rezultatai:
Baigę studijų programą absolventai:
1. Išmanys ir įvertins dekoratyviuosius ir sodo augalus, analizuos jų anatomiją, morfologiją, sistematiką ir bioekologinius ypatumus.
2. Taikys fundamentaliąsias žinias apie želdynus, aplinką, pokyčių priežastis ir jų kontrolę.
3. Identifikuos, analizuos ir vertins kylančias problemas, susijusias su dekoratyviųjų ir sodo augalų parinkimu ir jų auginimu.
4. Gebės taikyti mokslo pasiekimus, šiuolaikinius tyrimų ir analizės metodus renkant ir interpretuojant duomenis, reikalingus mokslinėms ir praktinėms kraštovaizdžio dizaino problemoms spręsti.
5. Gebės atlikti projektinius matavimus ir jų atvaizdavimą plane, naudotis specialiomis metodinėmis, techninėmis, organizacinėmis ir kitomis priemonėmis profesinėje veikloje, taikys įgytas žinias praktiniams tikslams pasiekti.
6. Gebės atlikti poveikio aplinkai vertinimą, rengti apželdinimo ir rekonstrukcijos projektus, kompiuterinėje terpėje vizualizuoti teikiamus rezultatus ir planavimo sprendimus.
7. Vykdys urbanizuotų teritorijų želdynų formavimo, įrengimo ir priežiūros darbus siejant juos su socialinėmis, kultūrinėmis bei gamtinėmis charakteristikomis atsižvelgiant į etninį, socialinį ir kultūrinį darbo kontekstą, bendrauti su specialistais ir visuomene sprendžiant profesinės kraštotvarkos srities uždavinius, pristatant atliktą veiklą ir jos rezultatus lietuvių ir užsienio kalbomis.
8. Gebės dirbti komandoje renkant ir interpretuojant duomenis socialinėms, mokslinėms ir etinėms problemoms spręsti.
9. Gebės surasti ir studijuoti naujausią literatūrą, bei naudotis kitais šiuolaikiniais informacijos šaltiniais, perteikti idėjas ir sprendimus.
10. Imsis atsakomybės už profesinės veiklos kokybę vadovaudamasis bioetika ir pilietiškumu, ugdys konstruktyvų sisteminį mąstymą, projektinį požiūrį ir pilietinės atsakomybės jausmą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Vykdomas į studentus orientuotas mokymas ir mokymasis, akcentuojant studento savarankišką darbą, pagrįstą problemų sprendimu ir naudojantis mokslinių tyrimų rezultatais.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijavimo pasiekimams vertinti kolegijoje taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Studijavimo pasiekimų Sistema, vertinimo kriterijai ir metodai yra nurodyti studijų programos dalykų aprašuose.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (15 kreditų): lietuvių kalbos kultūra ir dokumentų valdymas, užsienio kalba, socialinė psichologija, taikomųjų tyrimų metodologija.
Studijų krypties dalykai (135 kreditai): inžinerinė grafika, taikomoji matematika, kraštotvarkos pagrindai, agrochemija ir augalų apsauga, saugomos teritorijos ir aplinkosauga, kraštovaizdžio architektūros pagrindai, kraštovaizdžio dizainas, urbanizuotų teritorijų inžinerija, agronomijos pagrindai, inžinerinė geodezija ir topografija, aplinkotyra, kultūros paveldas, želdynų įrengimas ir ir priežiūra, želdynų formavimas, kraštovaizdžio projektavimas, aplinkos geoinformacinės sistemos dendrologija (gėlininkystė, dekoratyvieji augalai ir medžiai).
Praktikos: technologinė praktika 1, technologinė praktika 2, profesinės veiklos praktika 1, profesinės veiklos praktika 2, baigiamoji profesinės veiklos praktika.
Specializacijos:
Sodybos želdinimas (21 kreditas): želdinių dizainas, mažosios architektūros projektavimas ir įrengimas, gamtosauga ir specializacijos profesinės veiklos praktika 1;
Urbanizuoto kraštovaizdžio dizainas (21 kreditas): Kraštovaizdžio elementų inventorizavimas, viešųjų erdvių (želdynų, parkų) projektavimas, gamtosauga ir specializacijos profesinės veiklos praktika 2.
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamieji dalykai - 9 kreditai.
Želdynų priežiūros technika, Verslo vadyba, Žmogaus sauga;
Kiti dalykai skelbiami internete: http://www.kaunokolegija.lt/studentams/studijos/laisvai- pasirenkamieji-dalykai/

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Reali darbo aplinka. Studentai praktikas atlieka Lietuvos ir užsienio valstybinėse įstaigose, kurių veikla yra susijusi su kraštovaizdžio planavimu ir apsauga, bei privačiose įmonėse, kurios rengia ir įgyvendina urbanizuoto kraštovaizdžio formavimo ir rekonstrukcijos projektus. Praktinius įgūdžius lavina kolegijos auditorijose dirbant su specialiomis kompiuterinėmis programomis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti miestų savivaldybių architektūros ir urbanistikos, teritorijų planavimo skyriuose, valstybinių institucijų, saugomų teritorijų departamentuose kraštovaizdžio dizaino inžinieriais, privačiose įmonėse vykdyti želdynų projektavimo, įrengimo ir priežiūros veiklą, teisės aktų nustatyta tvarka.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai studijas gali tęsti Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose: Aleksandro Stulginskio universitete, Klaipėdos universitete, Corvinus universitete Vengrijoje, Gruzijos technikos universitete ir kt.