Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Aplinkos valdymas (anglų k. - Environmental Governance)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Viešasis administravimas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Viešojo administravimo magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Ištęstinė, 2, Metais
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211LX061

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470413

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-05-12
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Aplinkos valdymo magistrantūros programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos aplinkosaugos specialistus, gebančius efektyviai organizuoti ir atlikti aplinkosaugos valdymo veiklas viešajame ir privačiajame sektoriuose nacionaliniame bei tarptautiniame lygmenyse. Šie specialistai įgis teorinių žinių, kurios padės analizuoti, kritiškai vertinti ir planuoti politinius, vadybos ar administravimo procesus, gebės priimti sprendimus ir juos įgyvendinti, suvokiant pasekmes valstybės, savivaldos, privačiose organizacijose ir įmonėse.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:

1.Supranta aplinkos valdymo procesus tarptautiniame, nacionaliniame ir organizacijų lygmenyse bei geba originaliai plėtoti ir taikyti inovatyvias valdymo idėjas.
2. Įgijo gebėjimą integruoti viešojo valdymo žinias, susidoroti su kompleksinėmis problemomis aplinkosaugos valdyme ir priimti sprendimus, sprendžiant aktualiausius uždavinius šiuolaikinėje besikeičiančioje aplinkoje.

Gebėjimai vykdyti tyrimus:

1.Įgijo savarankiško mokymosi įgūdžių, kurių reikia tyrimams vykdyti bei studijoms toliau tęsti, ir žinių, kaip tinkamai pasirinkti bei taikyti tyrimo metodus, kurti teorinę prieigą bei tyrimo modelį pagal tyrimo problematiką.
2. Geba atlikti patikimus tyrimus viešojo administravimo ir aplinkosaugos valdymo srityse bei jų rezultatus pritaikyti aplinkos valdymo procesuose.

Specialieji gebėjimai:

1.Geba integruoti aplinkos politikos tikslus ir principus į šiuolaikinį aplinkos valdymą tarptautiniame ir nacionaliniame lygmenyse.
2. Geba analizuoti ir vertinti aplinkosaugos problemas bei jas spręsti tarpsektoriniame kontekste, pritaikant valdymo teorijos žinias.

Socialiniai gebėjimai:

1.Geba spręsti susidariusias problemas ir konfliktus įvairiose socialinėse grupėse bei daryti įtaką visuomenėje ir suinteresuotųjų asmenų tarpe, kad pasiektų efektyviausią tų problemų sprendimą.
2. Geba sklandžiai komunikuoti, naudojant įvairias komunikacijos priemones – tiek raštu ir žodžiu, gimtąja bei užsienio kalbomis.
Asmeniniai gebėjimai:

1.Geba kūrybiškai generuoti ir įdiegti inovatyvias idėjas mokslinėje, verslo ir valdymo srityse.
2. Suvokia tobulėjimo svarbą ir turi pasiryžimo tobulėti bei siekti kokybės.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijuojantis programoje magistrantams bus naudojami įvairūs mokymo ir mokymosi metodai, paremti moksliniais tyrimais. Darbo vertinimas paskaitų ir seminarų metu, užduočių vertinimas, diskusijų vertinimas bus vieni iš svarbiausių metodų. Paskaitų metu bus taikomas akcentuotas dėstytojo darbas ir į studentus orientuotas dėstymas, taip pat dėstytojų vadovavimas atskiroms paskaitų užduotims. Taip pat bus taikomas ir grupinis darbas, paskaitos metu pateiktų ir atliktų užduočių vertinimas. Seminarų metų pagrindinis dėmesys bus kreipiamas į grupinių ir individualių užduočių atlikimą ir vertinimą, moksliniais tyrimais pagrįstų užduočių sprendimą, mokymąsi darbo vietoje. Savarankiško darbo metų studentai turės analizuoti ir vertinti esamą informaciją pagrįstais problemų sprendimais, grindžiamomis įžvalgomis ir pagrįstai mokslinių tyrimų metodais.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Magistrantų pasiekimai vertinami 10 balų sistema, pagal MRU nustatytą tvarką (Mykolo Romerio universiteto studijų rezultatų vertinimo tvarka, patvirtinta 2012 m. kovo 16 d. Senato nutarimu Nr.1SN-30). Dalykų studijų pasiekimams vertinti taikoma kaupiamojo balo sistema. Kaupiamasis balas sudaro ne mažiau kaip 50 proc. viso vertinimo, egzaminas iki 50 proc. Dalyko studijų pasiekimus galutinai įvertinama egzaminu raštu. Tarpiniams atsiskaitymams atskiruose studijų dalykuose naudojami įvairūs vertinimo metodai – apklausos (frontalinės, individualios), individualūs/grupiniai pristatymai, kolokviumas, projektinė veikla, praktinių situacijų modeliavimo testas, kritinė įvykių ir atvejų analizė, savęs ir kolegų vertinimas, integruotas testas teorinių bei praktinių žinių patikrinimui, rašto darbų/pranešimų/modelių/projektų pateiktys raštu ir pristatymas žodžiu, mokymosi pasiekimų aplankas (portfolio).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programą sudaro privalomieji (60 proc.) ir alternatyviai pasirenkamieji studijų programos krypties dalykai (7 proc.), magistro baigiamasis darbas sudaro 33 proc.
Atskirų privalomųjų ir alternatyviai pasirenkamųjų dalykų apimtis yra po 6 kreditus. Programoje numatytos kontaktinio darbo valandos skirstomas į paskaitas ir seminarus, kurių santykis priklauso nuo dėstomo dalyko apimties. Taikomos šios formulės: 2+2, t. y. paskaitoms ir seminarams skirta po 32 val., arba 1+2, t. y. paskaitoms skirta 16 val., o seminarams – 32 val., arba 1+1, t. y. paskaitoms ir seminarams skirta po 16 val., taip pat yra skiriamos po 2 valandas dalyko atsiskaitymui.
Pagrindinės studijų krypties dalykai apima 54 ECTS kreditus, alternatyviai pasirenkamas dalykas apima 6 ECTS kreditus, magistro baigiamajam darbui yra skirta 30 ECTS kreditų. Pagrindinės studijų krypties dalykai yra šie: Aplinkos valdymo pagrindai, Aplinkos kokybės valdymas, Aplinkosaugos vadyba, Gamtotvarka, Klimato kaitos valdymas, Ekosistemų paslaugos, Aplinkosaugos inovacijos, Viešojo sektoriaus reformų politika, Geografinių informacinių sistemų taikymas valdyme. Praktika nėra numatyta.
Specializacijos:
Specializacijų nėra
Studento pasirinkimai:
Studentai gali pasirinkti vieną iš trijų alternatyviai pasirenkamų studijų dalykų: Gamtos išteklių valdymas, Valstybės tarnybos lyginamoji analizė, Viešųjų paslaugų vadyba. Gretutinių studijų, papildomų studijų dalykų galimybės pasirinkti nėra numatyta.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Aplinkos valdymo studijų programa tarpdisciplininė ir yra nukreipta į aplinkos politikos, administravimo ir vadybos kryptis. Ji išsiskiria iš kitų šiuo metu Lietuvos universitetuose veikiančių aplinkosaugos programų tuo, kad numato rengti plataus profilio aplinkos valdymo specialistus, o ne specializuotus, nukreiptais į technologinius ar ekologinius aspektus. Rengiama programa viešojo administravimo magistrantūros kryptyje tiek savo sandara, tiek turiniu (studijų dalykais) atitinka pasaulyje pripažintą naująją viešojo valdymo koncepciją. Numatomi studijų rezultatai yra pagrįsti bendrais visuomenės ir darbo rinkos poreikiais – aplinkosauginiai reikalavimai ir aspektai tampa viena pagrindinių temų skirtingose viešojo ir privataus gyvenimo srityse. Programa suteiks visapusiškų gebėjimų valdant aplinkosaugos procesus bei juos integruoti į šiuolaikinių klimato kaitos problemų sprendimą tarptautiniame ir nacionaliniame lygmenyse.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studijų programa suteiks kompetencijas, reikalingas dirbant įvairiose aplinkosaugos valdymo srityse (aplinkosaugos politikos, administravimo ir vadybos). Šiuo metu Europos Sąjungos šalyse, taip pat ir Lietuvoje, yra didelis poreikis šiuolaikiškai parengtų plataus profilio aplinkosaugos valdymo specialistų.
Aplinkos valdymo magistro studijų programoje įgytos kompetencijos suteikia galimybę dirbti valstybės tarnautojais valstybės ir savivaldybių institucijose, specialistais viešosiose įstaigose, aplinkosaugos nevyriausybinėse organizacijose, verslo įmonėse bei privačiais aplinkosaugos ekspertais. Absolventai, įgiję viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį taip pat galės dirbti regioninės plėtros, žemės ir miškų ūkio, vandenų valdymo, energetikos, transporto ir kitose su aplinkos valdymu susietose srityse.
Tolesnių studijų galimybės:
Šios programos absolventai turės galybę tęsti studijas Vadybos (03S) ir kitų socialinių mokslų krypčių doktorantūrose, vykdydami fundamentinius, strateginius ir taikomuosius tyrimus aplinkos politikos ir valdymo srityse.