Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ekonomikos inžinerija (anglų k. - Economics Engineering)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Ekonomika

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Ekonomika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Ištęstinė, -, -
Ištęstinė, 2, Metais
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

VGTU_Ekonomikos inžinerija_MA_2017.pdf

Valstybinis kodas

6211JX068

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470311

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-04-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti ekonomikos magistrus, gebančius pritaikyti naujausių ekonomikos teorijų, ekonominio proceso valdymo ir ekonomikos inžinerijos mokslo žinias; formuoti, vertinti ir savarankiškai priimti sisteminiu, kritiniu bei konstruktyviu mąstymu paremtus efektyvius ekonominius sprendimus; kurti ir (ar) adaptuoti šiuolaikinius ekonominio prognozavimo modelius ir tyrimo metodus praktikoje; vertinti ekonominius reiškinius rizikos ir neapibrėžtumo sąlygomis, pasitelkiant mokslo bei technologijų naujoves, vadovaujantis darnios plėtros principais; savarankiškai tobulėti mokantis visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
- Sugebės pritaikyti pagrindines ekonomikos teorijos, ekonomikos inžinerijos, klasikinės ir modernios teorijų, modelių, tarpdalykinių tyrimų žinias, kompleksiškai analizuojant bei vertinant ekonomikos inžinerijos teorinius ir profesinės veiklos procesus.
- Gebės kompleksiškai analizuoti, sisteminti ir kritiškai vertinti ekonomines idėjas, savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus efektyviems ekonomikos inžinerijos sprendimams priimti ir galimam jų poveikiui aplinkai nustatyti.
- Gebės spręsti netipinius ekonomikos inžinerijos uždavinius, naudojant kiekybinės ir statistinės analizės būdus, pasitelkiant modernios ir eksperimentinės ekonominės analizės metodus, orientuotus į ekonomikos inžineriją.
- Gebės savarankiškai organizuoti ir vykdyti mokslinį tiriamąjį darbą, veiklos planų ir projektų rengimą vertinant grupės darbo efektyvumą ir rezultatus.
- Gebės strategiškai, sistemiškai ir kritiškai mąstyti, savarankiškai priimti sprendimus neapibrėžties sąlygomis, naudotis ekonomikos inžinerijos žiniomis ir priemonėmis moksliniam tiriamajam darbui atlikti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Plėtojamos tokios dėstymo ir mokymo(si) formos kaip probleminis dėstymas, probleminės diskusijos pagal situaciją, atvejo studijos, problema pagrįstos užduotys, interaktyvios (kompiuterizuotos) užduotys, kritinės diskusijos, prezentacijų pristatymai, rašto darbų rengimas, kursinių darbų, kompleksinių projektų rengimas, individualus ir grupinis darbas (komandinis darbas), minčių lietus („smegenų šturmas“), minčių, sąvokų ir žinių žemėlapiai, ekspertų metodas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žodiniai tikrinimo metodai (individuali, frontalinė apklausa), tikrinimo raštu metodai (apklausa raštu, testas, kontroliniai darbai, kompiuterizuotos vertinimo užduotys ir kita), praktiniai tikrinimo metodai (egzaminai, ataskaitos, kursiniai projektai/darbai, kompleksiniai projektai ir kita) taikomi siekiant patikrinti, ar studentai pasiekė numatytus rezultatus.
Problemų sprendimų vertinimui taikomi įvairūs vertinimo metodai: grupės ir individualių pristatymų stebėjimas, pokalbis, ataskaitų analizė, testavimas pagal pusiau arba pilnai atvirus klausimus ir kita.
Sandara:
Universitetinių antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą sudaro trys tikslinės dalys: studijų krypties dalykai, universiteto nustatyti ir studento pasirenkami dalykai ir baigiamasis magistro darbas. Krūvio pasiskirstymas semestrais nuolatinėse studijose yra tolygus, t. y. 5 studijuojami dalykai, kurių bendra apimtis yra 30 kreditų per semestrą.
Privalomus dalykus sudaro studijų krypties dalykai, būtini praktinėje veikloje, pabaigus studijas. Pasirenkamus dalykus sudaro alternatyvos, kurios suteikia gilesnes atitinkamų dalykų žinias, naudingas vykdant profesinę veiklą.
Mokslinės veiklos praktika yra studijų programos specializacijoje numatyto studijų proceso sudėtinė dalis, kuri atliekama Lietuvos ir užsienio organizacijose.
Plačiau galima pasižiūrėti VGTU informacinėje sistemoje:
https://www.vgtu.lt/stojantiesiems/magistranturos-studijos/studiju-programos/studiju-programu-paieska/378?pid=276481#Studij%C5%B3%20dalykai

Specializacijos:
Finansų ekonomika
Globali ekonomika
Studento pasirinkimai:
Studentai pasirinkę gali gilintis į tokius dalykus kaip Finansų sistemos, Inovacijų teorija, Tvarios plėtros anatomija ir valdymas, Pažangiosios ekonomikos, Mokėjimų industrijos, Verslo finansai vadovams, Ekonominė elgsena, Ekonominių sprendimų inžinerija, Finansinių investicijų valdymas, Regionų ekonomikų lyginamoji analizė, Finansų ekonomika, Informacinių technologijų saugos valdymas.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Siekiant pristatyti naujausius mokslo ir technologijų srities pokyčius, studijų programoje kviečiami dėstytojai iš įvairių pasaulio šalių.
Studijų programa Ekonomikos inžinerija pagal savo struktūrą ir turinį yra unikali ir orientuota į naujausius verslo institucijų veiklos ir plėtros reikalavimus.
Ši studijų programa skirta parengti specialistus, kurie sugeba nustatyti ir analizuoti tiek vietines, tiek tarptautines verslo problemas globalioje aplinkoje, priimti novatoriškus ir ekonomiškai efektyvius sprendimus, sėkmingai taikant informacines technologijas. Kiekybinių tyrimo metodų, duomenų bazių ir inovatyvių kompiuterinių programų (SPSS, SAP) taikymas studijų procese leidžia įgyti išskirtinių ekonomikos valdymo ir prognozavimo žinių bei gebėjimų.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Magistras gali dirbti tarptautinėse ir nacionalinėse organizacijose ekonomikos specialistu, geba savarankiškai atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus, juos taikyti, formuoti ir priimti pagrįstus ekonominius sprendimus rizikos ekonomikos, paslaugų ekonomikos, globalios ekonomikos srityse, taip pat gali tęsti studijas doktorantūroje.
Galimybė įsidarbinti tarptautinėse ir nacionalinėse organizacijose (pavyzdžiui, tokiose kaip Cognizant; Technopolis; Euromonitor International; Mars Lietuva; Bentley Systems; Adform; Thermo Fisher Scientific; Circle K Lietuva; LIDL Lietuva; Maxima LT; Rimi Lietuva; UAB Rivona; paslaugų centrai: Barclays, Western Union Processing Lithuania; Danske Bank, NASDAQ, bankai: SwedBank, SEB Bank, Luminor; valstybinės ir viešosios institucijos: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, Lietuvos verslo paramos agentūra, Investuok Lietuvoje; Versli Lietuva; INVEGA; Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos; ambasados; Europos sąjungos institucijos ir kt.)
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Ekonomikos inžinerijos antros pakopos studijų programą, studijas galima tęsti doktorantūroje.