Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Aplinkos apsaugos inžinerija (anglų k. - Environmental protection engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Aplinkos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Aplinkosaugos technologijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX035

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450712

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-09-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aplinkos inžinerijos bakalaurą, turintį fundamentaliųjų ir socialinių mokslų žinių, gebantį kritiškai vertinti ir analizuoti aplinkos apsaugos problemas, planuoti inžinerines aplinkos taršos prevencijos priemones, projektuoti ir modeliuoti aplinkosaugos įrenginius, suprasti ir gebėti diegti tvarios aplinkos vystymosi principus.
Studijų rezultatai:
Žinios:
Fundamentaliųjų, socialinių ir gamtos mokslų žinios sprendžiant aplinkosaugines problemas, analizuojant aplinkos procesus, taršos formavimosi ir mažinimo principus.
Žinios apie tvarų visuomenės vystymąsi, efektyvų gamtinių išteklių naudojimą, techninius, technologinius bei organizacinius sprendimus aplinkos inžinerijoje.
Gebėjimas tirti :
Geba analizuoti atliktus tyrimus aplinkos apsaugos srityje, identifikuoti ir vertinti esamas ir galimas aplinkosaugines situacijas bei planuojant jų sprendimo priemones.
Geba rinkti, analizuoti ir interpretuoti duomenis, formuluoti tyrimų uždavinius aplinkos apsaugos inžinerijos problemų sprendimui..
Inžinerinė analizė:
Geba taikyti darniosios raidos principus, turi holistinį požiūrį priimant inžinerinius sprendimus, derinant sąnaudas, naudą, saugumą, kokybę, patikimumą ir įtaką aplinkai aplinkosauginiame ir tarpdalykiniame kontekste
Geba analizuoti gyvojoje gamtoje vykstančių procesų mechanizmus, atlikti dujinių išlakų, vandentiekos ir nuotakyno sistemų projektavimą ir eksploataciją, parinkti buitinių ir pramoninių atliekų nukenksminimo bei prevencinių taršos mažinimo metodus, vertinant aplinkosaugos ir ekonominiais aspektais.
Inžinerinis projektavimas:
Geba atlikti vandentvarkos sistemų, oro valymo, atliekų tvarkymo, fizinės taršos mažinimo įrenginių projektavimą, ekonominius skaičiavimus, teisingai parinkti medžiagas ir inžinerinę įrangą, taikyti naujausias technologijas.
Geba taikyti šiuolaikines inžinerines priemones projektavime, vertinti ir analizuoti esamas aplinkosaugines technologijas, teikti rekomendacijas inžinerinių sistemų ir jų elementų tobulinimui.
Inžinerinės veiklos gebėjimai:
Geba rinkti, interpretuoti ir kompiuterinių technologijų pagalba apdoroti duomenis, turi darbo su matavimo ir analizės prietaisais, darbo laboratorijoje įgūdžių, geba planuoti projektavimo darbus, žino projektavimo procesą ir jo eigą.
Geba taikyti šiuolaikinius inžinerinius metodus projektuojant vandentvarkos, oro valymo, atliekų tvarkymo įrenginius, geba siūlyti inžinerinius sprendimus sprendžiant aplinkos apsaugos problemas, demonstruoja motyvuotą požiūrį į savo profesiją, gali formuluoti ir argumentuotai pagrįsti savo sprendimus.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
Gebėjimas dirbti komandoje, bendrauti su savo ir kitų sričių specialistais, argumentuotai ginti savo nuomonę, iniciatyviai ir atsakingai priimti sprendimus, pasirinkti geriausiai tinkančius technologinius sprendimus konkretiems uždaviniams spręsti.
Gebėjimas kritiškai mąstyti, dirbti savarankiškai ir kūrybiškai, suvokti atsakomybę už savo veiklos rezultatus, savarankiškai mokytis ir planuoti mokymosi procesą, tęsti mokymąsi visą gyvenimą, laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, holistiškai suprasti ir vertinti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų programoje vykdomas į studentus orientuotas mokymas, kuriame skatinamas studento savarankiškas darbas, pagrįstas tiek individualiomis užduotimis tiek grupiniu darbu. Mokymas vykdomas taikant aktyvius mokymosi metodus. Paskaitos, seminarai, diskusijos, darbas grupėse, praktinės užduotys, projektų rengimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami dešimtbale kriterine vertinimo sistema. Pagrindiniai studijų dalyko (modulio) įvertinimo būdai yra egzaminas arba savarankiško darbo (projekto) gynimas. Studijos baigiamos savarankiškai atlikto darbo įvertinimu. Nustatant dalyko galutinį vertinimą taikoma kaupiamojo vertinimo sistema, kurią sudaro tarpinių atsiskaitymų įvertinimų aritmetinio vidurkio ir egzamino įvertinimo, padaugintų iš jiems suteiktų svertinių koeficientų, suma.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos rezultatai įgyvendinami per studijų dalykus studijų procese, kuriuos galima rasti www.vgtu.lt tinklapyje. Programoje numatytos dvi praktikos: pažintinė ir profesinės veiklos (15 kr.), bakalauro baigiamasis darbas (15 kr.), du laisvi pasirinkimai (6 kr.). Profesinės veiklos praktikos trukmė - 12 savaičių. Per ją tobulinami inžinerinio darbo įgūdžiai, susipažįstama su būsimojo darbo aplinka, mokomasi atlikti tyrimus ir jų rezultatus pritaikyti praktiškai.
Studijuojami dalykai -
aplinkos chemija, hidraulika, atmosferos apsauga, vandenų apsauga, atliekų tvarkymas ir pakartotinis naudojimas, aplinkos informatika, dirvožemio ir ekosistemų apsauga, pastatų vandentiekis ir nuotakynas, vandentvarkos ūkio tinklai, nuotekų valymas ir dumblo apdorojimas, vandens ruošimas, integruotas statinių projektavimas ir kt.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
galima laisvai pasirinkti bet kurios kitos studijų krypties dalykus (ne mažiau kaip 6 kreditus)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentai turi galimybę atlikti profesinės veiklos praktiką partnerių organizacijose užsienio šalyse.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studijų programos absolventai gali sėkmingai dirbti aukščiausio lygio valstybinėse institucijose, regioniniuose aplinkos apsaugos departamentuose, savivaldybėse, atliekų tvarkymo centruose, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įmonėse, energetikos ir pramonės įmonėse, projektavimo ir aplinkosaugos konsultacinėse įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Programą baigęs specialistas įgyja visas būtinas žinias tolesnėms inžinerijos studijoms magistrantūroje – tiek VGTU, tiek kituose Lietuvos ar užsienio universitetuose.