Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

SM kategorijos savaeigių miško ūkio mašinų vairuotojų (traktorininkų) mokymo programa

Švietimo sritis

Transporto paslaugos

Valstybinis kodas

262104106

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2521041

Švietimo posritis

Transporto paslaugos

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

Nėra duomenų

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Dieninė, 6,5, Savaitėm

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

1 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

1 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-05-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programos tikslas – parengti darbuotoją, gebantį savarankiškai ir kvalifikuotai dirbti savaeigėmis medžių kirtimo ir medienos transportavimo mašinomis laikantis miškininkystės ir gamtosaugos reikalavimų. Programą sudaro TR1 ir TR2 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) mokymo programos ir SM kategorijos traktorių vairuotojų modulis „Savaeigės miškų ūkio mašinos“. Būsimieji SM kategorijos savaeigių miškų ūkio mašinų vairuotojai (traktorininkai) teorinių užsiėmimų metu mokomi: miškininkystės pagrindų, miškų apsaugos ir gamtosaugos, traktorių, miškų ūkio mašinų ir darbų technologijų, miškų ūkio informacinių technologijų, medienos ruošos technologijų, apvaliosios medienos gaminių, medienos ruošos mašinos ir jų techninės priežiūros, saugaus eismo miško mašinomis, miško darbų saugos dalykų. Praktinis mokymas vyksta šiais etapais:
– pirmoje dalyje (privalomoje) vairavimas ir darbas su agregatais (papildomai), trukmė – 0,1 sav.;
– antroje dalyje individualus praktinis mokymas (papildomai) ir gamybinis mokymas (atliekama mokymo įstaigoje arba pas darbdavį), trukmė – 0,5 savaitės;
– trečiojoje dalyje –individualus praktinis (atliekama mokymo įstaigoje arba pas darbdavį) ir gamybinis mokymas (atliekama mokymo įstaigoje arba pas darbdavį) trukmė – 1 savaitė.
Visa praktinio mokymo trukmė – 1,6 savaitės.
Jo metu įtvirtinami ir tobulinami mašinų priežiūros, valdymo ir kiti gebėjimai.
Programa baigiama baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiama kompetencija vairuoti TR1, TR2 ir SM (miškų ūkio mašinos) kategorijos traktorius. Baigus SM kategorijos savaeigių miškų ūkio mašinų vairuotojų (traktorininkų) mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal profesinio mokymo transporto paslaugų srities, transporto paslaugų posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo transporto inžinerijos studijų krypties programas. SM kategorijos savaeigių miškų ūkio mašinų vairuotojų (traktorininkų) mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 17 metų.