Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Architektas, LTKS VI

Pavadinimas anglų kalba

Architect

Valstybinis kodas

M171601

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2020-10-05

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: statinių, interjerų, urbanistinių ir kraštovaizdžio objektų projektų ir teritorijų planavimo dokumentų rengimas; projektų įgyvendinimo priežiūra. Tipinės darbo priemonės: eskizavimo stalas, kompiuteris, projektavimo, grafinio apipavidalinimo, tekstinės programos ir programos projektams pristatyti, spausdintuvai, ploteriai, fotografavimo, fotogrametrinė bei multimedijų technika, priemonės eskizuoti ranka ir kt. Tipinės darbo sąlygos: patalpa, tenkinanti HN 32:2004 reikalavimus. Vienai darbo vietai turi būti skirta ne mažiau 6-8 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 patalpos erdvės. Papildoma informacija: architektas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais, profesinės etikos reikalavimais, kitais architekto darbus reglamentuojančiais dokumentais. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti statinių, interjero, urbanistinių ar kraštovaizdžio objektų projektavimo ir (ar) jų projektų įgyvendinimo įmonėse ir pan.