Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Medicinos fizika (anglų k. - Medical Physics)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Medicinos technologijos

Studijų krypties šaka

Medicinos fizika

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Sveikatos priežiūra (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6213GX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470910

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-25
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti įvairiapusiškus ir kompetentingus medicinos fizikos specialistus sveikatos priežiūros bei kitoms institucijoms, kurių veikla yra susijusi su šiuolaikinių spindulinių technologijų bei metodų taikymu, tobulinimu ir kūrimu.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 turi fundamentalių ir moksliniais tyrimais pagrįstų žinių radiacinės fizikos, spinduliuotės registravimo, dozimetrijos srityse bei žino fizikinius radiacinės saugos pagrindus;
A2 geba kūrybingai taikyti studijų metu įgytas žinias bei įgūdžius sprendžiant uždavinius naujoje nežinomoje aplinkoje bei vykdant mokslinius tyrimus;
A3 išmano žmogaus anatomiją ir fiziologiją bei radiobiologiją, žino jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės radiobiologinį poveikį ir jos pasekmes biologinei terpei ir gyvam organizmui, bei spinduliuotės poveikį aplinkai;
A4 išmano šiuolaikinę įrangą bei technologijas, naudojamas spindulinėje terapijoje bei spindulinėje diagnostikoje, įskaitant ir kompiuterines technologijas;
A5 išmano šiuolaikinius fizikinius metodus, taikomus spindulinės medicinos praktikoje, o taip pat matematiniu modeliavimu grįstus dozių planavimo ir eksperimentinės dozimetrijos metodus;
A6 Išmano individų ir aplinkos radiacinės apsaugos principus; išmano radiacinės saugos teisinę bazę; susiklosčius kritinei situacijai gali atlikti radiacinės saugos instruktoriaus vaidmenį
A7 išmano kokybės patikros, kokybės kontrolės ir kokybės laidavimo programas, jų svarbą ir geba atlikti klinikinės įrangos kokybės patikros matavimus .
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 geba taikyti sudėtingas technologijas bei naujausius metodus, susijusius su medicinine apšvita mokslinių tyrimų kontekste;
B2 Geba integruoti žinias mokslinių tyrimų organizavimui ir eksperimentų planavimui, valdyti sudėtingas situacijas, priimti sprendimus, kai nėra išsamios ir apibrėžtos informacijos; geba spręsti problemas tarpdiciplininiame kontekste;
B3 geba analizuoti, sintetinti ir vertinti studijoms, mokslinei ir profesinei veiklai bei naujovių diegimui reikalingus tyrimų duomenis;
B4 geba vertinti turimos įrangos ir metodikų adekvatumą iškeltoms mokslinėms problemoms spręsti ir teikti rekomendacijas, naujų technologijų bei metodų diegimui
Specialieji gebėjimai:
C1 geba dirbti sveikatos priežiūros institucijų spindulinės terapijos, spindulinės diagnostikos, branduolinės medicinos bei kituose skyriuose, kuriuose taikoma medicininė apšvita; arba kitose institucijose, kurių veikla yra susijusi su spindulinių technologijų bei metodų panaudojimu ir taikymu.
C2 aktyviai bei kompetentingai spręsti radiacinės saugos optimizavimo, kokybės laidavimo bei dozimetrijos problemas, susijusias su medicinine apšvita;
C3 Geba kūrybiškai naudoti modernias vaizdinimo ir informacines technologijas bei taikyti jas pacientų diagnostikoje ir modeliuojant dozes
C4 geba atlikti individualius dozimetrinių parametrų matavimus, konsultuoti ir teikti rekomendacijas pacientų dozimetrijos klausimais išorinėje ir vidinėje spindulinėje terapijoje, radiologijoje ir branduolinėje medicinoje;
C5 Geba integruoti žinias, valdyti sudėtingas situacijas trūkstant informacijos, ir veikti atsakingai užtikrinant radiacinį saugumą bei taikant radiacinės saugos priemones individams ir aplinkai apsaugoti; konsultuoti radiofarmakologinių preparatų panaudojimo terapijoje ir diagnostikoje klausimais
Socialiniai gebėjimai:
D1 geba dirbti tarpdiscilininėje grupėje ir teikti pasiūlymus savo kompetencijos ribose;
D2 turi vadovavimo ir kūrybinio bendradarbiavimo įgūdžių, gali dalivauti tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose;
D3 geba sieti savo veiklą su giliu profesinės bei medicininės etikos supratimu bei atsakomybe;
D4 Geba glaustai, kompetetingai ir kritiškai pateikti profesines žinias specialistams ir plačiajai visuomenei
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Turi mokymosi kultūros įgūdžių, savarankiškai siekiant profesinio tobulėjimo
E2 Pasitelkia kūrybą, inovacijas, entuziazmą, discipliną, atsakomybę ir motyvaciją įgyvendinant užsibrėžtus mokslinius tikslus
E3 Geba savarankiškai planuoti mokymosi procesą ir pasirinkti tobulinimosi kryptį
E4 Geba panaudoti mokslinių tyrimų žinias, tyrimų patirtį ir sisteminio mąstymo strategijas savo profesinėje ir mokslinėje veikloje

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, pratybas, darbą grupėse, problemų sprendimo seminarus ir laboratorinius darbus. Studento savarankiškas darbas apima teorinės medžiagos įsisavinimą, pasirengimą paskaitoms, seminarams, pratyboms ir laboratoriniams darbams, individualių darbų ar semestrinių projektų rengimą, tarpinius atsiskaitymus už semestro užduotis, egzaminus bei kitas žiniomis, gebėjimais ir įgūdžiais grįstas veiklas.
Studijų programa baigiama Magistro baigiamuoju darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant atskirus modulius semestro metu yra vertinami ir registruojami duomenų bazėje du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir egzaminų sesijos metu (pažymys dešimtbalėje vertinimo skalėje).
Magistro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai (84 kr.)
Radiacinė sauga ir saugumas
Radiobiologija ir matematinis modeliavimas
Žmogaus anatomijos ir fiziologijos pagrindai
Spinduliuotės poveikis medžiagai
Vizualizavimo metodai medicinoje
Vaizdų analizė ir atpažinimas
Spinduliuotės detektoriai ir registravimo metodai
Diagnostinė spinduliuotės fizika
Spindulinės terapijos fizika
Taikomoji nejonizuojančiosios spinduliuotės fizika
Taikomoji radionuklidų fizika
Tiriamasis projektas 1
Tiriamasis projektas 2
Tiriamasis projektas 3

Pasirenkams modulis (6 kr.)
Magistro baigiamsis darbas (30 kr.)
Specializacijos:
nėra
Studento pasirinkimai:
6 studijų kreditai yra skiriami laisvam studento pasirinkimui iš KTU studijų modulių duomenų bazės
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi išsamių radiacinės fizikos, radiobiologijos, radiometrijos ir dozimetrijos žinių, geba medicinos praktikoje taikyti esamus fizikinius metodus ir koncepcijas bei kurti naujus, teikti rekomendacijas pacientų dozimetrijos klausimais. Taip pat turi pacientų apšvitos dozių planavimo, naujų spindulinių technologijų ir įrangos, leidžiančios optimizuoti radiacinę saugą bei laiduoti medicinos paslaugų kokybę spindulinėje terapijoje, radiologijoje ir branduolinėje medicinoje, naudojimo įgūdžių, turi komandinio darbo įgūdžių kartu su sveikatos priežiūros specialistais sprendžiant pacientų apšvitos problemas ir yra pasirengęs prisiimti asmeninę atsakomybę.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti tiriamąjį, projektavimo, ekspertinį-konsultacinį darbą sveikatos priežiūros ar kitose įstaigose, kurių veikla yra susijusi su spindulinių technologijų ir jų metodų taikymu.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečios pakopos studijas.