Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Jūrų hidrologija (anglų k. - Marine Hydrology (Oceanology))

Studijų krypties grupė

Fiziniai mokslai

Studijų kryptis

Gamtinė geografija

Švietimo sritis

Fiziniai mokslai

Švietimo posritis

Žemės mokslai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 1,5, Metais
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

KU_Sea Hydrology MA.pdf

Valstybinis kodas

6211CX019

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470532

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Gamtinės geografijos antros pakopos Jūrų hidrologija programos studijų rezultatai orientuoti į naujausių darbo arba mokymosi srities žinių, reikalaujančių kritinio teorijų ir principų supratimo, pažintinių ir praktinių gebėjimų – profesinio meistriškumo ir mokėjimo dirbti naujoviškai, įgijimą. Jie reikalingi sprendžiant sudėtingas, prognozuojamas ir nenuspėjamas geografinės profesinės veiklos bei mokymosi problemas.

Jūrų hidrologija antros pakopos studijų programoje įgyjama žinių apie vandenynų, jūrų, estuarijų bei pajūrio gamtinių sistemų fizinius procesus, struktūrą ir funkcionavimą, visa tai siejant su globaliniais klimato pokyčiais ar antropogenine veikla, suteikiami gebėjimai taikyti nuotolinius jūrų tyrimo metodus, modeliavimą, naujausius GIS metodus.

Siekiama paruošti kvalifikuotus fizinių mokslų, gamtinės geografijos specialistus jūrų tyrimų srityje, ypatingą dėmesį skiriant jų kompetencijoms, užtikrinančioms šiuolaikinės Lietuvos ir ES ekonomikos poreikius, atsižvelgti į dabartinius ir ateities darbo rinkos poreikius, pagrindinį dėmesį skiriant jūrų sričiai, naujų tyrimo metodų ir technologijų įsisavinimui, skatinant tausojantį jūrų gamtinių resursų įsisavinimo inžinerinį mastymą ir siekiant užtikrinti, kad absolventai įgytų konkurencinius gebėjimus, pasiruošę pretenduoti į pozicijas visoje ES erdvėje, įgytų reikiamą kiekį žinių, motyvaciją tolimesnėms studijoms ar mokymuisi visą gyvenimą.

Studijų programos tikslas (-ai):
• Išplėsti ir pagilinti studentų bendrąją gamtinės geografinės krypties kompetenciją jūros moksluose ir okeanografijoje;
• Suteikti žinių ir gebėjimų, reikalingų įvairioms geografinio ir jūros kraštotvarkinio pobūdžio problemoms spręsti;
• Išugdyti gebėjimus dirbti mokslinį darbą;
• Ugdyti konstruktyvų sisteminį mąstymą, perspektyvinį požiūrį, projektavimo įgūdžius ir pilietinės atsakomybės jausmą;
• Kartu su socialiniais partneriais paruošti globaliai mąstančius specialistus, kurie galėtų sėkmingai integruotis į Europos ir pasaulio bendruomenę.
Studijų rezultatai:
Antrosios studijų pakopos (magistrantūros) Jūrų hidrologija studijų programos rezultatai – įgyjamos gilesnės gamtinės geografijos, okeanologijos, jūros mokslų žinios ir gebėjimai.
Žinios, jų taikymas:
1 Žino apie geosistemų pažinimo paradigmas, šiuolaikinius jūrų geografinėje aplinkoje vykstančių dinaminių procesų ar jų ciklų ypatumus;
2 Žino apie gamtinių reiškinių bei jūrinio kraštovaizdžio erdvinės diferenciacijos ypatumus Baltijos regione ir Europoje, jų įtaką visuomenės raidai;
3 Žino apie gamtos, okeanosferos pokyčių ir sąveikos erdvėje bei laike prognozavimo būdus, jų panaudojimą ir taikymą sprendžiant praktinius uždavinius;
4 Turi bendrą supratimą apie krašto tvarkymą, aplinkos formavimą, jūros ir krantų valdymą ir aplinkosaugą.
5 Žino apie geografinių informacinių sistemų (toliau - GIS), kartografinės, matematinės ir kitos geografinės informacijos gavimo, analizės ir interpretavimo metodologijas, jų taikymą jūrų ir krantų tyrimuose.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
1 Geba analizuoti teritorinius reiškinius remiantis vienu ar keliais teoriniais požiūriais, derinant teoriją ir praktiką, kompleksiškai naudoti įvairius geografinės analizės metodus, GIS, matematinius modelius, statistinius metodus ir analitinio darbo įgūdžius;
2 Geba planuoti, organizuoti ir vykdyti taikomuosius teritorijos tyrimus, parengti jų ataskaitas ir pristatyti juos visuomenei.
3 Geba taikyti naujausius geografinius tyrimų metodus, bendruosius fizikos principus, analizuojant geosferose, jūrose ir vandenynuose vykstančius procesus.
Specialieji gebėjimai:
1 Geba nustatyti teorijų, aiškinimų ir gamtosauginių koncepcijų pranašumus ir trūkumus;
2 Turi patikimą gamtosauginę ir jūrų aplinkos kraštotvarkinę orientaciją;
3 Moka sistemiškai mąstyti, integruoti idėjas, kelti hipotezes, koncepcijas ir tyrimo uždavinius, kritiškai analizuoti duomenis ir projektus;
4 Geba planuoti teritorijų naudojimą, kraštovaizdžio formavimo, jūros ir kranto apsaugos priemones;
5 Geba kartografuoti taikant modernias technologijas, naudoti kartografinius, analitinius statistinius metodus ir GIS technologijas atliekant tyrimus;
6 Geba taikyti skaitmeninius matematinius modelius vertinant gamtinius procesus, tinkamai parinkti duomenis ir juos panaudoti modeliuojant jūrose ir jūrų priekrantės sistemose vykstančius erdvinius procesus.
Socialiniai gebėjimai:
1 Geba derinti savarankišką ir grupinį darbą, turi organizacinius gebėjimus;
2 Turi esminius karjeros planavimo gebėjimus ir moka bendrauti nacionalinėje bei tarptautinėje erdvėje.
Asmeniniai gebėjimai:
1 Turi perspektyvinį ir loginį mąstymą, geba formalizuoti ir modeliuoti;
2 Geba įvertinti kokybinę ir kiekybinę informaciją, atlikti vertinimą, kai trūksta informacijos arba ji yra prieštaringa;
3 Geba analizuoti ir kritiškai vertinti teisės aktus ir kitus dokumentus;
4 Geba analizuoti problemas, formuluoti išvadas ir racionalius argumentus, priimti sprendimus, rašyti tyrimo ataskaitas, rengti mokslines publikacijas, pranešimus;
5 Geba studijuoti, siekiant tobulėti profesinėje srityje ar mokslinėje veikloje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Atvejo analizė (atvejo studijos), Darbas grupėse, Diskusija, Grupinis (komandinis) projektas, Individualus projektas, Interaktyvi paskaita, Kviestinių dėstytojų (praktikų) paskaitos, Mokslinio straipsnio analizė, Pažintinės išvykos, darbo vizitai, Pratybos, Seminarai, Tradicinės paskaitos, Praktikos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Ataskaita, Atvejo analizė, Egzaminas, Grupinis (komandinis) projektas, Individualus darbas, Individualus projektas, Kontrolinis darbas, Seminaras, Literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas, Magistrantų mokslinio darbo ataskaita, Pratybų atsiskaitymas, Probleminių sprendimų užduotis, Semestro darbas, Testas, Žodinis iliustruotas pranešimas, Praktikos ataskaita.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Jūrų ir vandenynų fizika, GIS ir erdvinės analizės metodų taikymas jūros ir kranto zonos tyrimuose,
Nuotoliniai jūrų aplinkos tyrimai,
Mokslinio darbo metodologija,
Baltijos jūros fizika, Priešmagistrinė praktika,
Mokslinis darbas, Magistro baigiamasis darbas.
Studento pasirinkimai:
Kranto zonos valdymas, Ekologinė informatika
Bangų dinamika, Jūrų ir vandenynų ,
Geostatistikos metodai, Jūrinių procesų matematinis modeliavimas, Jūrų geochemija ir sedimentologija, Pajūrio ekologija, Baltijos jūros geologija, Okeanologija, Jūrinis kultūros paveldas,
Klimatas ir globaliniai pokyčiai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa vyksta 1,5 metų ir yra orientuota į jūros mokslus, vandens ekosistemų modeliavimą, GIS ir nuotolinių metodų taikymą, atsinaujinančių energijos resursų panaudojimą, kranto zonos valdymą ir aplinkosaugą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę studijas gali dirbti Lietuvos ir Europos gamtos apsaugos departamentuose, hidrometeorologijos tarnybos padaliniuose, savivaldybėse, žemėtvarkos, kraštotvarkos, hidrostatybos, vandentvarkos institucijose, uostų saugios laivybos, jūrų ir uostų hidrografijos padaliniuose, gali užsiimti nuosavu verslu, dirbti gamtinių bei pramonės sistemų analitikais įvairiose valstybinėse ir privačiose įmonėse, aplinkos apsaugos departamentuose ar panašia veikla užsiimančiose organizacijose, visuomenės sveikatos centruose, jūrinių tyrimų departamentuose ir laboratorijose, jūros aplinkos monitoringo padaliniuose, taip pat aukštojo mokslo mokymo ar mokslo įstaigose, tęsti studijas doktorantūroje Lietuvos ar Europos jūrų tyrimų centruose, institutuose, universitetuose.

Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios studijų pakopos studijas Lietuvos ir užsienio (Europos ir kt. šalių) aukštųjų mokyklų, universitetų, tyrimų ir mokymo centrų nustatyta tvarka.