Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Medžiagotyra ir puslaidininkių fizika (anglų k. - Semiconductor Science and Technology)

Studijų krypties grupė

Fiziniai mokslai

Studijų kryptis

Fizika

Švietimo sritis

Fiziniai mokslai

Švietimo posritis

Fizika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Fizinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211CX007

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470533

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-02-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas (-ai):
1. Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, galinčius analizuoti mokslines, technologines ir gamybines problemas, išskirti ir suformuluoti tų problemų esminius aspektus, įvertinti ir atrinkti sprendimo būdus ir daryti apibendrinančias išvadas dirbant mokslinėse laboratorijose, aukštųjų technologijų gamybinėse įmonėse bei organizacijose, susijusiose su elektronikos bei optoelektronikos pramone ir jos valdymu technologiniame lygmenyje.
2. Supažindinti magistrantus su naujausiomis mokslo ir technologijų plėtros problemomis, paruošti juos mokslo pasiekimų ir aukštųjų technologijų diegimui Lietuvoje
3. Rengti aukšto lygio fizikus studijoms doktorantūroje.
Studijų rezultatai:
1.1. Turės stiprius žinių apie medžiagų mokslą, puslaidininkines technologijas ir medžiagų charakterizavimo metodus pagrindus.
1.2. Gerai išmanys puslaidininkių ir puslaidininkinių nanodarinių fiziką, šviesos sąveikos su medžiaga procesus, elektroninių ir optoelektroninių prietaisų veikimo principus, įvairovę, privalumus ir trūkumus.

1.3. Gebės taikyti šiuolaikinius puslaidininkių ir puslaidininkinių darinių bei prietaisų tyrimo metodus ir modelius, aprašančius puslaidininkinėse medžiagose vykstančius procesus.
2.1. Gebės vertinti medžiagų mokslo ir puslaidininkinių technologijų raidą jų reikšmės fundamentinių žinių plėtimui ir technologijų kūrimo bei tobulinimo požiūriu.
2.2. Įgis įgūdžių taikyti teorines žinias, planuojant eksperimentus ir interpretuojant jų rezultatus.
2.3. Supras, kaip mokslinės idėjos virsta gaminiais
2.4. Įgis žinių apie globalias puslaidininkių mokslo ir pramonės plėtros tendencijas bei Lietuvoje vykdomų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros darbų indėlį.
3.1. Išmoks analizuoti mokslinio eksperimento patikimumą ir rezultatus.
3.2. Įgis įgūdžių analizuoti eksperimentinių rezultatų fizikinę prasmę, taikyti matematinius tiriamų procesų aprašymo modelius.
3.3. Įgis gebėjimų sintetinti žinias, įžvelgti sąsajas, daryti išvadas.
3.4. Supras poreikį mokslinius tyrimus grįsti jų naujumo ir teorinio bei praktinio aktualumo požiūriu.
3.5. Įgis moksliškai ir logiškai pagrįsto tiriamų mokslinių problemų ir tyrimų rezultatų aprašymo ir viešo pristatymo pradmenis.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa vykdoma užsienio kalba (anglų)
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Gebės įsidarbinti aukštųjų technologijų pramonėje, taip pat įmonėse, kuriose reikalingi puslaidininkinių technologijų specialistai fotovoltaikos, aukštos galios elektronikos, kietakūnių šviesos šaltinių ir medžiagų inžinerijos srityse
Tolesnių studijų galimybės:
Įgyjama galimybė pradėti doktorantūros pakopos studijas.