Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Autotransporto elektronika (anglų k. - Motor Transport Electronics)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Transporto inžinerija

Studijų krypties šaka

Automobilių transporto inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6619

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-9

Akreditavimo vertinimo išvados

SVK_Autotransporto elektronika _2015.pdf

Valstybinis kodas

6533EX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550714

Finansinės grupės kodas

2.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-05-31
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas
Studijų programos tikslas
parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius diegti, diagnozuoti, prižiūrėti ir remontuoti transporto priemonių elektronines ir mechatronines sistemas parenkant inovatyvias technologines bei organizacines priemones, užtikrinant kokybę ir atsakomybę už profesinės veiklos rezultatus
Studijų rezultatai
Įgyti žinias ir gebėjimus:
1. Žinoti ir taikyti parametrų skaičiavimo metodus ir būdus, naudojant technines priemones ir jų valdymo metodus;
2. Žinoti automobilių transporto sistemos struktūrą, jos elementus, transporto priemonių naudojimo specifiką bei raidos tendencijas;
3. Vertinti automobilių mechatroninėse sistemose naudojamų medžiagų, komponentų savybes ir jų taikymą inžineriniuose sprendimuose;
4. Žinoti informacinių technologijų taikymo galimybes automobilių transporte.
Gebėti atlikti inžinerinę analizę:
5. Analizuoti ir vertinti automobilių elektronikos sistemas ir jų sąveiką;
6. Savarankiškai parinkti optimalius metodus ir tinkamą įrangą autotransporto elektronikos veiklos srities problemoms spręsti;
7. Sudaryti automobilių diagnostikos ir remonto algoritmą.
Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų sausumos transporto inžinerijos studijų krypties projektavimo darbams atlikti:
8. Taikyti inžinerines žinias projektuojant, diegiant bei kontroliuojant automobilių elektronines valdymo sistemas;
9. Projektuoti elektroninės kontrolės technologinį procesą.
Gebėti atlikti taikomuosius tyrimus:
10. Naudoti įvairius informacinius šaltinius ir technologijas profesinei informacijai rinkti;
11. Vykdyti transporto priemonių elektroninių sistemų tyrimus, naudojant laboratorinę ir diagnostinę įrangą, įvertinti rezultatus bei pateikti išvadas.
Turėti praktinių žinių ir įgūdžių spręsti inžinerinius uždavinius:
12. Eksploatuoti, diagnozuoti ir remontuoti elektronines bei mechatronines autotransporto priemonių sistemas;
13. Užtikrinti elektroninių sistemų, mažinančių aplinkos taršą bei didinančių transporto priemonių saugumą, veikimą;
14. Suprasti automobilių elektros sistemų eksploatavimo, diagnostikos, remonto ir diegimo padalinio darbo organizavimo principus.
Turėti asmeninius ir socialinius gebėjimus:
15. Dalykiškai bendrauti su specialistais ir klientais sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, būti atsakingam už veiklos kokybę bei savarankiškai mokytis kintančioje profesinėje veikloje.
16. Suvokti ir vertinti verslo aplinką bei galimybes.
Mokymo ir mokymosi veiklos
Paskaita, pratybos, konsultacijos, savarankiškas darbas, kursinis projektas, praktika.
Studijų rezultatų vertinimo būdai
Vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikoma dešimties balų kriterinė vertinimo sistema ir kaupiamasis vertinimas. Dalyko studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (kontrolinius darbus, apklausas raštu, egzaminus (teorinės ir praktinės užduotys), laboratorinių, individualių darbų gynimus ir kt.). Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto, kursinio projekto, praktinės veiklos vertinimo ir kt.) įvertinimu. Studento žinios ir gebėjimai egzaminų sesijos metu vertinami tik tada, kai per semestrą studentas įvykdo numatytas tarpines vertinimo užduotis. Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai. Pažymys apskaičiuojamas pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.
Sandara
Studijų dalykai (moduliai), praktika
Specialybės kalbos pagrindai, Specialybės užsienio kalba, Automobiliai, Fizika, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Inžinerinė mechanika, Matematika, Transporto Sistema, Elektrotechnika ir elektronika,Inžinerinės informacinės technologijos, Inžinerinės medžiagos, Automobilių elektros įranga, Automobilių elektronikos įranga, Automobilių komunikacijos, Elektromechaninė praktika, Elektroninių sistemų projektavimas, Darbuotojų sauga, Automobilių diagnostika, Automobilių techninė priežiūra ir einamasis remontas, Mikroprocesoriai ir jų programavimas, Automobilių diagnostikos praktika, Transporto ekonomika, Baigiamoji praktika.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai
Transporto teisė / Bendravimo psichologija
Inžineriniai tyrimai / Technikos filosofija /
Vadybos pagrindai
Otto variklių valdymo sistemos / Dyzelinių variklių valdymo sistemos
Automatinių pavarų dėžių valdymo sistemos / Pakabos valdymo sistemos / Stabdžių valdymo sistemos
Išmaniosios automobilių sistemos
Automobilių komforto sistemos / Elektromobiliai ir hibridiniai automobiliai
Laisvai pasirenkamieji dalykai
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Skatinama įgyti tarptautinės patirties studijuojant dalį dalykų pagal studentų mainų programas. Leidžiama rinktis dalykus iš kelių alternatyvų. Studijose naudojama šiuolaikiška laboratorinė, techninė ir diagnostinė-programinė įranga.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės
Profesinės veiklos galimybės
Absolventas galės dirbti inžinieriumi, meistru, diagniostikos specialistu, padalinio vadovu automobilių remonto ir eksploatavimo įmonėje, autoservise, automobilių techninių apžiūrų centre arba galės įkurti privatų verslą ir jam vadovauti.
Tolesnių studijų galimybės
Absolventas studijas galės tęsti universitetuose pagal technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos, elektronikos ir elektros inžinerijos krypties bei mechatronikos studijų studijų krypties programas.