Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Sekretorius/3

Pavadinimas anglų kalba

Secretary

Valstybinis kodas

PROFKVAL00421

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2022-01-21

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Sekretoriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti sekretoriumi, sekretoriumi-referentu. Asmuo, įgijęs sekretoriaus kvalifikaciją, turi: gebėti planuoti darbo dieną, įforminti organizacinius tvarkomuosius ir informacinius dokumentus, tvarkyti įstaigos dokumentaciją, dirbti kompiuteriu naudojant MS Office taikomąsias programas, rinkti tekstą be klaidų, naudotis biuro technika (telefonu, faksu, kopijuokliu), priimti interesantus ir svečius, lietuvių ir dar viena užsienio kalba bendrauti su interesantais, rašyti verslo laiškus, organizuoti telefoninius pokalbius įstaigoje ir už jos ribų, tvarkyti komandiruotes, estetiškai sutvarkyti kabinetą, komponuoti puokštes;žinoti įmonės ar įstaigos veiklos sritis, struktūrą, darbo organizavimą, raštvedybos standarto ir kitų norminių aktų reikalavimus, informacijos priėmimo, saugojimo, kaupimo ir perdavimo būdus, darbo su kompiuteriu pagrindus, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio vedimo taisykles, kalbos kultūros reikalavimus, darbų saugos, darbo higienos reikalavimus, mokėti lietuvių kalbą ir vieną užsienio kalbą;mokėti efektyviai organizuoti savo darbą ir planuoti laiką, greitai reaguoti į pasikeitusias aplinkybes, būti mandagiu, taktišku ir paslaugiu. Sekretoriaus kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos, pagrindinio profesinio mokymo įstaigose ar kolegijose, vykdančiose sekretoriaus mokymo programą. Norintiems įgyti sekretoriaus kvalifikaciją reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Įgiję sekretoriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti sekretoriumi įvairiose įmonėse ir organizacijose.