Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Geologijos magistras

Pavadinimas anglų kalba

Master of Geology

Valstybinis kodas

KVALLAIP00050

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VII

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

7

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-02-02

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Geologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti geologinės nuotraukos, paieškos ir žvalgybos specialisto darbą. Asmuo, įgijęs geologijos magistro kvalifikaciją, turi : - gebėti pažinti ir suprasti geologinės aplinkos procesus ir reiškinius, pateikti geologinių tyrimų medžiagą, išvadas ir siūlymus įvairiems vartotojams, rengti mokslines publikacijas ir pranešimus; - žinoti geologinių tyrimų ir duomenų rinkimo metodus, gelmių apsaugos ir naudojimo būdus ir galimybes, teises, humanistinės moralės ir profesinės etikos reikalavimus; - mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku. Geologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal geologinės nuotraukos, paieškos ir žvalgybos studijų programas. Norintiems siekti geologijos magistro kvalifikacijos reikia turėti geologijos, biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, informatikos, matematikos krypčių bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti geologinės nuotraukos, paieškos ir žvalgybos specialistu nėra pripažįstami. Įgiję geologijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti įmonėse, mokslo ir valdymo įstaigose, užsiimančiose įvairių rūšių moksliniais bei praktiniais geologiniais tyrimais, naudingųjų iškasenų paieška ir žvalgymu, aplinkos tyrimais, aplinkos būklės vertinimu.