Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Maisto technologijų bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Bachelor of Food Technology

Valstybinis kodas

KVALLAIP00380

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-03-08

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Maisto technologijų bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti tiriamąjį ar inžinerinį darbą maisto ir viešojo maitinimo produktų gamyboje, organizuoti produktų realizavimą, vykdyti žaliavų ir produktų kokybės bei saugos ir gamybos kontrolę, maisto analizę. Asmuo, įgijęs maisto technologijų bakalauro kvalifikacinį laipsnį: funkcinės kompetencijos - * gebės projektuoti maisto technologijų svarbiausias inžinerines sistemas, organizuoti jų eksploataciją; parinkti tinkamą laboratorinių tyrimų metodiką ir apdoroti gautus eksperimentinius rezultatus; * gebės ieškoti, kaupti, sisteminti ir analizuoti reikalingą informaciją, naudojant įvairias informacijos paieškos sistemas; apibendrinti savo veiklos rezultatus ir pateikti ataskaitą; * gebės standartinius sprendimus įgyvendinti žinomoje ir naujoje aplinkoje, įvertinant alternatyvius variantus bei galimas socialines ir etines veiklos pasekmes; pažintinės kompetencijos - * mokės taikyti bazines žinias apie maisto chemiją, mikrobiologiją ir inžineriją, maisto produktų gamybos technologijas ir įrengimus, svarbiausius maisto instrumentinės analizės metodus, procesų modeliavimą ir optimizavimą, gamyboje naudojamų maisto žaliavų ir medžiagų savybes ir taikymo galimybes, darbų saugą, ekonomiką ir vadybą; * mokės gilinti savo profesinės veiklos kompetencijas, nuolat papildant turimas žinias naujomis, iš veiklos praktikos ir mokymosi gaunamomis žiniomis; * mokės organizuoti taikomuosius tyrimus sprendžiant veiklos kintamumo keliamas problemas; bendrosios kompetencijos - * turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo; * gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus; * turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją. Maisto technologijų bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal maisto technologijų krypties studijų programas. Norintiems siekti maisto technologijų bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti chemijos inžinerijos srityje nėra pripažįstami. Įgiję maisto technologijų bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti tiriamąjį ar inžinerinį darbą maisto ir viešojo maitinimo produktų gamyboje, organizuoti produktų realizavimą, vykdyti žaliavų ir produktų kokybės bei saugos ir gamybos kontrolę, maisto analizę.