Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Sutrikusios regos vaiko rengimas mokyklai: pedagoginiai ir psichologiniai aspektai“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Pagalbos mokiniui specialistai

Programos kontaktinė trukmė

11

Programos savarankiško ugdymo trumė

7

Programos įregistravimo data

2017-03-21

Programos išregistravimo data

2020-04-15

Programos išregistravimo priežastis

Programos teikėjo prašymu

Programos teikėjas

VšĮ Trakų švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Specifinių reikalavimų nėra

Programos aprašymas

Valstybinėje švietimo 2013-2022 metų strategijoje, numatoma, kad specialiosiose mokyklose besimokančių vaikų skaičius mažės, atitinkamai daugiau specialių ugdymosi poreikių turinčių vaikų bus integruojami į bendrojo ugdymo įstaigas. Inkliuzinio ugdymo plėtra siejama su visuomenės, bendruomenės, šeimos mąstymo kultūros pasikeitimu, su vienodų ugdymosi galimybių plėtojimu. Sėkmingam aklojo ar silpnaregio bei kitų negalių turinčio vaiko (toliau- sutrikusios regos vaikai) ugdymuisi reikalinga dalytis atsakomybe, bendrauti ir bendradarbiauti visiems ugdymo proceso dalyviams.
Sutrikusios regos vaiko ugdymas(sis) bendrojo ugdymo ikimokyklinio ugdymo grupėje pedagoginiams darbuotojams yra didelis iššūkis, reikalaujantis taikyti naujas darbo formas, kurti atitinkamą aplinką ir turėti specialiųjų žinių bei kompetencijų. Taigi, tikėtina, kad pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai susidurs su sutrikusios regos vaikų raidos, ugdymo, aplinkos pritaikymo, pagalbos šeimai organizavimo klausimais. Įgijus žinių ir sukūrus palankią fizinę ir socialinę aplinką, naudojant reikiamas techninės pagalbos priemones, suderinus visų pagalbos mokiniui specialistų ir pedagogų veiksmus, galime tikėtis gerų vaiko ugdymo rezultatų, jo asmeninės ugdymosi pažangos.
Seminaro metu bus pristatoma sutrikusios regos vaiko ugdymo geroji patirtis, organizuojant kompleksiškai teikiamą pagalbą vaikui ir jo šeimai, aptariamos ugdymo proceso organizavimo ir bendradarbiavimo su tiflopedagogu bei kitais pagalbos tiekėjais, strategijos. Seminaro metu įgytos teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai padės dalyviams identifikuoti savo kaip profesionalų bei įstaigos poreikius, pažinti save ir kitus, formuos profesinę nuostatą sutrikusios regos vaiko poreikių tenkinimui bei saugios aplinkos ugdymo įstaigoje kūrimui.
Seminaro metu pateikta informacija, pranešimai bei pasisakymai kvies diskutuoti, formuluoti išvadas ir teikti siūlymus atsakingoms institucijoms.