Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo administravimas (MBA) (anglų k. - Master of Business Administration)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo administravimo magistras (MBA)

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Nėra duomenų

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

60
Nuolatinė, 1, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6215LX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470413

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-16
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti vadovus įgalinančius tvarų organizacijų ir bendruomenių vystymąsi. MRU verslo administravimo studijų metu studentai, akademinės bendruomenės padedami, vystys efektyvaus lyderiavimo dinaminėje tarptautinėje aplinkoje gebėjimus. Šios studijų programos absolventai gebės įgytas žinias ir gebėjimus pritaikyti privataus ir viešojo sektoriaus organizacijose.
Studijų rezultatai:
- Gebėti analizuoti, interpretuoti, sisteminti įvairių tipų duomenis ir priimti efektyvius, žiniomis grįstus sprendimus siekiant užtikrinti sėkmingą verslo plėtotę
- Gebėti valdyti organizacinius išteklius (fizinius, žmogiškuosius, socialinius, psichologinius) siekiant užtikrinti įmonės vystymąsi ir konkurencingumą
- Gebėti plėtoti organizacinius gebėjimus atrandant ir taikant inovatyvius sprendimus sudėtingose situacijose
- Gebėti analizuoti, apibendrinti, vertinti ir integruoti mokslinių tyrimų žinias inovacijomis grįstam verslui plėtoti esant neapibrėžtoms sąlygoms
- Gebėti komunikuoti pasitelkiant tradicinių, skaitmeninių priemonių ir virtualių platformų įvairovę
- Gebėti būti lyderiu, suburti pasekėjus jų asmeniniam tobulėjimui ir augimui
- Puoselėti aplinką, kuri pabrėžia organizacinės etikos principus ir pilietiškumą
- Gebėti mokytis visą gyvenimą savarankiškai siekiant asmeninio ir profesinio tobulėjimo
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Tradicinės paskaitos, nuotolinis mokymasis, vizitai į įmones
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis balas, kuris apima konkrečius, studijų dalyko apraše nurodytus įgyti pasiekimus. Vertinimas atliekamas pasitelkiant įvairius vertinimo metodus, pvz., praktinius mokymus, atvejų analizės, pristatymai, ataskaitos, nuoseklus dalyvavimas studijų procese, paskaitose, seminaruose. Galutinis įvertis sudaromas iš kaupiamojo įverčio bei kitų studijų dalyko apraše nurodytų komponentų ir egzamino įverčio.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
- Marketingo valdymas globalioje verslo aplinkoje
- Įmonių finansai ir finansinė analizė vadovams
- Kiekybiniai sprendimų metodai
- Ekonominė analizė verslui
- Žmogiškųjų išteklių valdymas
- Lyderystė ir organizacijų valdymas
- Strateginis inovacijų valdymas
- Verslo teisinė aplinka
- Baigiamasis projektas
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
1 metų trukmės studijų programa; baigiamasis projektas; integralus studijų modelis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia teisę verslo administravimo programos absolventui dirbti smulkių-vidutinių įmonių vadovais, valdyti didelių įmonių komandas, departamentus viešojo sektoriaus institucijose. Absolventai galės darbuotis inovacijomis grindžiamose aplinkose, nes turės žinių ir praktinių įgūdžių marketingo, žmogiškųjų išteklių, strateginiame inovacijų valdyme, lyderystėje, gebės priimti sprendimus grįstus kiekybiniais sprendimų metodais, gebės vykdyti įmonių apskaitą ir valdyti finansus. Galės dirbti: vadovu įvairaus dydžio įmonėse, IT vadovais, žmogiškųjų išteklių vadovais ir kt.
Tolesnių studijų galimybės:
Kadangi programa skirta plėtoti studentų gebėjimus pritaikyti mokslinius tyrimus, o ne juos atlikti, todėl galimos tolimesnės bakalauro ir/ar magistro nacionalinės ir/ar tarptautinės studijos.