Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Bendrosios praktikos slauga (anglų k. - Nursing)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Slauga ir akušerija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Slauga ir akušerija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Bendrosios praktikos slaugytojas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6612

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-32

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531GX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550913

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti bendrosios praktikos slaugytoją, gebantį įvairių lygių asmens sveikatos priežiūros, socialinės globos įstaigose, sanatorijose ir ligonio namuose (integralioji slauga) visuose slaugos proceso etapuose slaugyti įvairaus amžiaus sveiką ar sergantį asmenį, šeimą ir bendruomenę, demonstruoti kritinį mąstymą, socialinį atsakingumą, savarankiškumą, gebėjimą dirbti komandoje, holistinį požiūrį, mokslu pagrįstą praktinę veiklą.
Studijų rezultatai:
1. Žino nacionalinės ir tarptautinės sveikatos politikos nuostatas.
2. Žino profesinės veiklos ir atsakomybės ribas, taiko sveikatos teisės aktų ir profesinės etikos nuostatas slaugos praktikoje, konsulatuoja profesinės kompetencijos ribose.
3. Taiko gamtos, biomedicinos, socialinių, humanitarinių mokslų žinias, sistemiškai vertindamas asmens, šeimos ir bendruomenės sveikatą bei priimdamas sprendimus slaugos praktikoje.
4. Geba atlikti mokslo taikomuosius slaugos tyrimus, interpretuoti, analizuoti, apibendrinti, pristatyti tyrimų rezultatus ir juos taikyti slaugos problemoms spręsti.
5. Geba vertinti paciento, šeimos, bendruomenės slaugos poreikius, planuoti slaugą.
6. Geba atlikti ir vertinti slaugos veiksmus ir procedūras, argumentuotai pagrįsti sprendimų priėmimą profesinės veiklos situacijose.
7. Geba parengti pacientus instrumentiniams tyrimams ir gydomosioms intervencijoms.
8. Geba atpažinti gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinti ir tinkamai į jas reaguoti, suteikti būtinąją medicinos pagalbą ūmių būklių ir traumų atvejais.
9. Geba ugdyti paciento, šeimos, bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoti ir įgyvendinti sveikatos mokymą, pagal sveikatos mokymosi poreikius konsultuoti.
10. Geba taikyti slaugos administravimo principus slaugos praktinėje veikloje.
11. Geba bendrauti ir bendradarbiauti su pacientais ir jų artimaisiais, sprendžiant asmens sveikatos problemas, dirbti komandoje su kolegomis, kitų sričių specialistais įgyvendinant į asmenį orientuotą slaugą.
12. Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba, pripažinti asmenų įvairovę ir tarpkultūrinius skirtumus.
13. Geba kritiškai vertinti slaugos profesinę praktiką, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą, savarankiškai priimti sprendimus bei įvertinti jų poveikį slaugos praktikos situacijose, panaudojant praktines žinias ir prisiimant atsakomybę.
14. Geba rinkti ir sisteminti su paciento priežiūra susijusią informaciją, naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas slaugos praktikoje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija, taikyti mokymosi strategijas, vykdyti slaugos mokslo ir praktikos sklaidą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokslinės ir profesinės literatūros analizė, atvejo analizė, individualūs darbai, internetinių šaltinių analizė, mokslinių straipsnių apžvalga, pranešimų rengimas ir pristatymas, savirefleksija ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas (tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, kontroliniai darbai, egzaminas). Testai, situacijos analizės, komandinis projekto pristatymas, savarankiško darbo gynimas ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai: Informacinės technologijos medicinoje, Profesinė užsienio kalba, Profesinė etika, Aplinkos ir žmonių sauga, Anatomija, fiziologija ir patologija, Sveikatos psichologija ir sociologija, Bendroji slauga, Mikrobiologija ir infekcijų kontrolė, Akušerinė slauga, Vaiko sveikatos priežiūra ir slauga, Terapinė ir geriartrinė slauga, Bendruomenės slauga, Gerontologija, Medicininė biochemija, Klinikinė biofizika ir radiologija, Slaugos teisė ir administravimas, Slaugos taikomieji tyrimai, Kardiologinė slauga, Farmakologija, Dietetika, Chirurginė slauga, Sveikatos mokymas, Fizinė medicina ir reabilitacija, Paliatyvioji ir onkologinė slauga, Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga, Psichikos sveikatos priežiūra ir slauga,
Praktikos: Akušerinės slaugos ir vaiko sveikatos priežiūros, Vaiko slaugos, Terapinės slaugos, Geriartrinės slaugos, Bendruomenės slaugos, Kardiologinės slaugos, Chirurginės slaugos, Fizinės medicinos ir reabilitacijos, Psichikos sveikatos slaugos, Būtinosios medicinos pagalbos ir intensyviosios slaugos, Baigiamoji.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Numatyta du laisvai pasirenkami ir du pasirenkamami studijų dalykai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijos organizuojamos integruojant įvairias klinikines disciplinas, ikiklinikiniai praktiniai užsiėmimai vyksta simuliacinėse auditorijose ir kabinetuose, klinikinės slaugos studijos vyksta pirminio lygio medicinos praktikos centruose, antrinio lygio ligoninėse. Studentams sudaromos galimybės studijoms ar praktikai išvykti į kitų šalių sveikatos priežiūros ir reabilitacijos institucijas pagal mainų programas. Tiriamojo ir taikomojo darbo įgūdžiai formuojami atliekant savarankišką mokslinį tyrimą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose: II ir III lygio ligoninėse, pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, slaugos ligoninėse, reabilitacijos institucijose, senelių namuose, vaikų ir jaunimo globos namuose, bendrosios praktikos gydytojų kabinetuose, priklausomybių centruose, karo tarnybos padaliniuose, o taip pat integralios slaugos srityje.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų dalykų rezultatų įskaitymo universitetinėse pirmosios pakopos studijose. Baigę papildomąsias pirmosios pakopos universitetines studijas turi teisę stoti į antrosios pakopos universitetines studijas.