Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Saugos sistemų inžinerija (anglų k. - Security Systems Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Saugos inžinerija

Studijų krypties šaka

Saugos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-23

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX033

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450710

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos saugos inžinerijos bakalaurus, gebančius planuoti ir atlikti eksperimentus, apdoroti ir vertinti jų duomenis bei pateikti išvadas; identifikuoti ir įvertinti įvairaus pobūdžio inžinerinių sistemų ir naujų technologijų taikymo galimybes, skirtas apsaugoti nuo gamtinių, technogeninių ir žmogiškųjų neigiamų veiksnių; parinkti rizikos valdymo optimalius inžinerinius ir technologinius sprendimus, kurti saugos sistemas, parengti saugos sistemos projektą, koordinuoti saugos sistemos diegimą ir aptarnavimą; kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, ugdyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
Žinios
Žinos gamtos, humanitarinių, socialinių mokslų ir matematikos pagrindus ir sistemiškai supras saugos inžinerijos krypties esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas
Turės saugos sistemų inžinerijos studijų programą atitinkančių saugos inžinerijos krypties žinių ir gebės jas taikyti.
Gebėjimai tirti
Gebės rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius.
Gebės planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, dirbti su įranga, naudojama saugos inžinerijos kryptyje, apdoroti ir vertinti jų duomenis bei pateikti išvadas.
Inžinerinė analizė
Gebės taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant saugos inžinerijos krypties problemas ir uždavinius, susijusius su saugios aplinkos kūrimu, bei jų sprendimui parenkant tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą.
Gebės parinkti ir taikyti tinkamus saugos inžinerijos krypties analitinius ir modeliavimo metodus.
Inžinerinis projektavimas
Gebės taikyti saugos inžinerijos krypties inžinerines žinias ir supratimą kurdamas ir įgyvendindamas projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus.
Supras saugos sistemų projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti savo veikloje.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
Gebės veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene bei plačiąja visuomene.
Laikysis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.
Inžinerinės veiklos gebėjimai
Gebės parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones bei įrangą inžineriniams sprendimams įgyvendinti, žinos tų inžinerinių įrenginių konstrukcijas, veikimo principus, funkcijas, gebės įvertinti medžiagų ir elementų panaudojimo riziką bei ją kontroliuoti.
Supras ir įvertins inžinerinės veiklos etines, aplinkosaugines ir komercines aplinkybes, organizavimo principus, saugos svarbą ir pagrindinius reikalavimus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Įtraukiančios ir probleminės paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, parodomieji užsiėmimai, praktika, individualūs arba komandiniai savarankiški darbai, atvejų analizė, referatų ir rašto darbų rašymas
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamoji vertinimo sistema: savarankiški ir kontroliniai darbai, laboratorinių darbų ir praktikų ataskaitos, kursiniai ir kompleksiniai projektai, baigiamųjų darbų gynimas.
Sandara:
Bendra universitetiniai (15 kr.), studijų krypties dalykai (189 kr.), praktikos (15 kr.), laisvas pasirinkimas (6 kr.), baigiamasis darbas (15 kr.)

Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Numatyti bendrauniversitetiniai (9 kr.) ir laisvai pasirenkamieji studijų dalykai (6 kr.)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Vienintelė Lietuvoje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti privačiose ir valstybinėse įstaigose ir įmonėse bei statutinėse tarnybose, privačios saugos įmonėse, saugos techninio aptarnavimo ir administravimo įmonėse, taip pat saugumo išorinio vertinimo nepriklausomais specialistais.
Tolesnių studijų galimybės:
Tęsti studijas magistrantūroje.