Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslas ir teisė (anglų k. - Business and Law)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-23

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX019

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450410

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-05-31
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas (-ai):
Verslo ir teisės studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos verslo ir vadybos specialistus, turinčius specialiųjų teisės žinių, gebančius konceptualiai mąstyti, identifikuoti ir spręsti įvairias verslo problemas, etiškai veikti verslo, vadybos ir teisės profesinėje aplinkoje ir galinčius priimti pagrįstus sprendimus, didinančius konkurencinį pranašumą rinkoje ir organizacijų vertę.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos:
Analitinis ir kritinis mąstymas:
Įgys būtinų verslo vadybos ir teisinių žinių, kad suvoktų ir galėtų analizuoti vykstančius procesus, plėtojant pridėtinės ekonominės vertės kūrimą ir verslui palankią teisinę aplinką;
Gebės taikyti kūrybiškumą verslo sistemų elementų veiklos planavime ir organizavime; gebės kritiškai mąstyti, nustatant, vertinant ir plėtojant įvairias verslo galimybes, atsižvelgiant į ekonomikos pokyčių ir globalizacijos tendencijas;
Gebės taikyti pagrindines teisės normas verslo organizavimo ir administravimo sprendimams pagrįsti. Gebės modeliuoti konkrečias situacijas, taikant matematinius metodus.
Savarankiškumas ir mokymasis:
Gebės savarankiškai rinkti, analizuoti studijų srities bendrąsias ir specialiąsias žinias, priimti sprendimus dėl jų profesinio taikymo galimybių;
Gebės integraliai taikyti įgytas verslo administravimo ir specialiąsias teisines žinias, savarankiškai planuoti bei rasti optimalius problemų sprendimo būdus.
Komunikaciniai gebėjimai:
Gebės perteikti sudėtingas žinias profesionalų ir ne profesionalų auditorijoms;
Gebės pagrįstai, argumentuotai ir sklandžiai dėstyti nuomonę, kritiškai ir logiškai pateikti savo idėjas.
Tarpasmeniniai gebėjimai:
Gebės demonstruoti asmeninę iniciatyvą, dirbti komandoje, planuoti laiką ir organizuoti savo bei komandos darbą;
Dalykinės kompetencijos:
Fundamentalios vadybos ir verslo administravimo bei teisės mokslų žinios:
Žinos pagrindines vadybos ir verslo administravimo, paradigmas, koncepcijas. Įgys fundamentines žinias apie įvairias socialines, verslo sistemas bei verslo procesus;
Žinos pagrindines teisės mokslo teorijas, paradigmas, koncepcijas;
Žinos esmines ir naujausias vadybos ir verslo bei teisės mokslų tendencijas šiuolaikiniame kontekste.
Veiklos ir tyrėjo kompetencija:
Žinos mokslinių tyrimo metodų taikymo galimybes verslo administravimo ir teisiniams uždaviniams spręsti. Gebės kelti ir atskleisti hipotezes, formuluoti tyrimo uždavinius ir tikslus. Gebės savarankiškai analizuoti ir pasirinkti tyrimo metodus analizuojant ir vertinant verslo sistemų ir socialinius-ekonominius reiškinius nuolat besikeičiančioje šalies ir tarptautinėje aplinkoje;
Gebės atpažinti verslo sistemose kylančias problemas naudojant tinkamus, socialinius, statistinius, matematinius tyrimo metodus ir fiksuoti, atrinkti, analizuoti, apibendrinti duomenis iš įvairių šaltinių bei įgytų žinių pagrindu parinkti tinkamą problemos sprendimo būdą;
Gebės integruoti skirtingų mokslo sričių – vadybos, verslo ir teisės žinias atliekant savarankišką mokslinį tyrimą (tarpdalykinis mąstymas);
Žinos optimizavimo uždavinių sprendimo būdus, taikant matematinius modelius, interpretuos gaunamus rezultatus.
Žinių ir gebėjimų taikymo profesinėje veikloje kompetencija:
Gebės analizuoti ir taikyti teorijos žinias darbo praktikoje - įgys vadybos ir verslo administravimo, teisinių žinių, ugdančių organizacinius ir verslumo gebėjimus steigti, vadovauti ar plėtoti Lietuvos ir užsienio verslo įmones bei jų padalinius;
Įgys specialiųjų žinių apie vadybos ir verslo administravimo, teisės sistemų esmę, įmonių kūrimą bei verslo ryšių vystymosi dėsningumus, jų kaitos priežastis, vertės grandinės kūrimą, modelius. bei rizikos valdymo ypatumus skirtingose verslo įmonėse;
Supras ir gebės savarankiškai analizuoti verslo aplinkos pokyčius, projektuoti ir modeliuoti verslą, identifikuoti, kritiškai vertinti verslo įmonėje vykstančius procesus, atsižvelgiant į ūkio plėtros tendencijas, teisinės aplinkos pokyčius;
Gebės generuoti verslo idėjas, numatyti ar tobulinti veiklos strategiją, kurti ar dalyvauti įgyvendinant verslo projektus. Gebės tirti išteklių įsigijimo ir racionalaus panaudojimo galimybes, įvertinti įmonės verslo, veiklos, operacinę riziką, siekiant prisitaikyti prie rinkų ir vartotojų keliamų reikalavimų.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, pratybos, informacijos paieška ir analizė, praktinės užduotys, individualių ir grupinių projektų rengimas bei pristatymas, diskusijos, atvejo analizė, modeliavimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimas atliekamas dešimties balų vertinimo sistemoje. Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Taikomi šie pažinimo lygių vertinimo metodai:
žinios vertinamos – taikant apklausos žodžiu ir/ar raštu bei testavimo vertinimo metodus;
supratimas vertinamas – taikant pasakojimo, pristatymo, rašinio (kaip savarankiško rašto darbo), testavimo vertinimo metodus;
taikymas vertinamas – taikant testavimo ar / ir praktikumo metodus;
analizė – taikant projektinės veiklos (atliekant savarankiškas individualiai ar grupei skirtas užduotis), testavimo, atvejų analizės, grafinius ar kitokius modeliavimo vertinimo metodus;
sintezė – taikant literatūros ir kitų šaltinių apžvalgos, naujų modelių konstravimo vertinimo metodus;
vertinimas – taikant tiriamojo darbo, projektų (atliekamų individualiai ar grupėse), atvejų analizės, pateikčių parengimo ir pristatymo, pranešimų vertinimo metodus.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Studijų krypties dalykai – 165 kreditai: Ekonomikos teorija I (mikro), Verslo matematika, Dalykinė anglų kalba, Ekonomikos teorija II (mikro), Informacijos ir komunikacijos technologijos, Verslo statistika, Ekonomikos teorija (makro), Finansinės apskaitos ir analizės pagrindai, Vadyba, Verslo etika, Ekonometrija, Ekonominės minties istorija, Verslo operacijų valdymas, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Logistika, Gyventojai ir ekonominė plėtra, Finansinė matematika, Projektų valdymas, Verslo strategijos, Įmonių finansai, Kokybės vadyba, Rinkodara, Mokslo tiriamasis darbas, Verslo rizikos valdymas, Vartotojų elgsena, Finansinės ataskaitos, Valdymo apskaita, Tarptautinis verslas, Finansinės paslaugos, Intelektinė nuosavybė, Baigiamasis bakalauro darbas (15 kreditų), Praktika (15 kreditų).
Gilesnės specializacijos dalykai - 60 kreditų: Teisinės sistemos pagrindai, Civilinės teisės bendroji dalis, Prievolių teisė: bendroji dalis, Prievolių teisė: sutarčių ir delikatų teisė, Mokesčių teisė, Ekonominės veiklos teisinės formos ir bendrovių teisė, Viešųjų pirkimų teisė, Daiktinės teisės ir prievolių užtikrinimas, Valstybinis ekonominės veiklos reguliavimas, Darbo ir socialinės apsaugos teisė, Teisinė atsakomybė už ekonominės veiklos pažeidimus, Teisiniai ginčų sprendimo būdai, Korupcijos kontrolė ir prevencija, Ūkinė baudžiamoji teisė.
Pasirenkami bendrauniversitetinių studijų dalykai (BUS) – 15 kreditų.

Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

IV ir V semestruose studentai renkasi vieną dalyką iš trijų (IV - Logistika, Gyventojai ir ekonominė plėtra, Finansinė matematika; V – Viešųjų pirkimų teisė, Daiktinės teisės ir prievolių užtikrinimas, Valstybinis ekonominės veiklos reguliavimas).
I, II ir III semestruose studentai renkasi po vieną BUS iš Vilniaus universiteto BUS sąrašo www.vu.lt.
VI ir VII semestruose renkasi po vieną dalyką: VI – Verslo rizikos valdymas, Vartotojų elgsena, Finansinės ataskaitos; VII – Korupcijos kontrolė ir prevencija, Ūkinė baudžiamoji teisė.
Studentai, studijavę ne anglų kalbą, I semestre vietoje Dalykinės anglų kalbos renkasi kitą užsienio kalbą.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programoje apjungiamos ekonomikos, vadybos, verslo administravimo bei verslo aplinką reglamentuojančios teisės žinios, būtinos šiuolaikinio verslo vadybai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventų darbo vietos galimos tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje: advokatų ir antstolių kontorose, teisininkų ir bankroto administratorių biuruose, verslo, valstybinėse, viešosiose ar biudžetinėse įstaigose. Absolventų įgyti gebėjimai bus itin paklausūs ir pravartūs privataus sektoriaus įmonėse, kurioms reikės ar kurios teikia verslo ar veiklos procesų valdymo, reorganizavimo, optimizavimo, ekonominių ekspertizių bei vertinimo, skolų administravimo ir pan. paslaugas.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas įvairiose ekonomikos, verslo ir vadybos krypčių magistratūros programose, po papildomųjų studijų turi teisę stoti į antrosios pakopos teisės studijas.