Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacijos sistemos ir kibernetinė sauga (anglų k. - Information Systems and Cyber Security)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Informacijos ir ryšio technologijos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-22

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121BX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450610

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-04-06
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Šios studijų programos tikslas — rengti informacijos sistemų ir kibernetinės saugos specialistus, suteikiant jiems fundamentaliųjų ir taikomųjų informatikos inžinerijos žinių, ugdant gebėjimus, būtinus saugių informacijos sistemų analizei, projektavimui, kūrimui ir priežiūrai.
Studijų rezultatai:
Absolventas geba analizuoti ir formalizuoti verslo įmonės informacijos srautus, technologiškai pagrįsti IT diegimo kryptis ir instrumentus; geba projektuoti, diegti, kurti, eksploatuoti ir profesionaliai įvertinti saugias IS; išmano kompiuterių architektūrą, geba taikyti programavimo kalbas, informacijos pateikimo internete technologijas; geba projektuoti IS architektūrą ir duomenų bazes, kurti IS ne tik tradicinėms, bet ir mobiliosioms technologijoms; žino saugumo komponentus, bazinę struktūrą, vertinimo kriterijus ir administravimo pagrindus, efektyvias ugniasienės koncepcijas, architektūrą, turinio skenavimą; geba aptikti įsilaužimus ir vykdyti prevenciją; geba identifikuoti nekorektiško programavimo spragas, bendros atakų klasės DoS, DDoS, failų prieigas, lokalaus / nutolusio kodo vykdymus, buferio perpildymą, WEB saugumo spragas (OWASP TOP 10); geba vykdyti taikomosios programinės įrangos atsitiktinių atvejų testavimą, žino „Burp Suite“. Supranta WEB komponentų saugumą – formas, sesijų valdymą, slapukus, autentifikacijos konfigūraciją. Išmano OS saugos kontekstą, sukčiavimų apsimetant tinkle, sesijų valdymo, pakartojimo atakų subtilybes. Geba atlikti rankinį ir pusiau automatinį sistemų ir PĮ testavimą identifikuojant saugumo spragas ir pažeidžiamumus; naudoti naujausius metodus ir įrankius proaktyviam spragų aptikimui atlikti. Išmano kibernetinės saugos teisinį reglamentavimą, informacinės saugos vadybą ir saugos rizikos valdymą.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programoje numatytos paskaitos, seminarai, pratybos, savarankiškų užduočių atlikimas, mokomoji praktika. Paskaitų metu taikomi ne tik klasikiniai informaciniai metodai (klasikinė paskaita, vaizdo ir garso įrašų demonstravimas, iliustravimas ar kt.), bet ir aktyvaus mokymo(si) metodai (įtraukiamoji paskaita, probleminis dėstymas ar kt.). Seminarai ir pratybos vyksta mažomis grupėmis (iki 20 studentų), pasitelkus į studentą orientuotus metodus: minčių lietų, grupės diskusiją, pranešimų rengimą ir skaitymą, uždavinių sprendimą, grupinių užduočių vykdymą.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Visų dalykų įvertinimams taikomas reikalavimas formuoti kaupiamąjį balą. Dalykų aprašuose numatytas tam tikros formos studijų tikrinimas per semestrą, pvz., kontroliniai darbai, namų darbai, rašto darbai, kolokviumai, referatai, testai. Įprasta egzaminų forma yra atsakymas raštu.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Algoritmų teorija ir duomenų struktūros,
Informacinių sistemų saugos pagrindai,
Kompiuterių architektūra,
Programavimo įvadas,
Aukštoji matematika,
IT procesai pagal ITIL metodiką,
Kibernetinės saugos teisinis reglamentavimas,
Programavimo kalbos ir objektinis programavimas,
Operacinės sistemos ir jų sauga,
Reikalavimų IS analizė ir specifikavimas,
Geografinės informacinės sistemos,
Kompiuterinė grafika,
Diskrečioji matematika kompiuterių moksle,
Duomenų saugumas ir kriptografija,
Informacijos pateikimo internete technologijos,
Informacijos sistemos ir duomenų bazės,
Mobiliųjų įrenginių programavimo technologijos,
Komandiniu darbu grindžiamas informacinių sistemų kūrimas,
Kompiuterių tinklai ir jų sauga,
Elektroniniai atsiskaitymai ir jų sauga,
Grafiniai veiklos procesų modeliai,
Etiško įsilaužimo technologijos,
Informacinės saugos vadyba ir rizikos valdymas,
Nusikaltimai elektroninėje erdvėje ir jų tyrimo metodikos,
Virtualios sistemos ir jų sauga,
Saugios kompiuterinės infrastruktūros projektavimas,
Sistemų teorija,
Statistika,
Dirbtinio intelekto pagrindai,
Kursinis darbas,
Duomenų gavybos technologijos,
Informacinių sistemų testavimas ir kokybės užtikrinimas,
Skaitmeninio turinio teisminė (Forensic) analizė ir kenksmingos PĮ analizė,
Mokomoji praktika,
Bakalauro baigiamasis darbas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai yra pirmoji ir vienintelė kibernetinės saugos žinias suteikianti studijų programa Lietuvoje. Kibernetinės saugos specialistų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, poreikis šiuo metu yra ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėje rinkoje. Neabejotina, kad ateityje poreikis bus gerokai didesnis. Šios srities specialistų poreikis augs dėl: 1) didėjančios duomenų ir informacijos apsaugos teisinės aplinkos griežtinimo ES ir kitose pasaulio šalyse; 2) elektroninių nusikaltimų skaičiaus didėjimo ir stambėjimo; 3) tarptautinių įmonių ir valstybių noro apsisaugoti nuo ekonominio šnipinėjimo; 4) elektroninio karo tarp valstybių grėsmės.
Informacijos sistemų saugos technologijas išmanantys specialistai gali sėkmingai konkuruoti ne tik Lietuvos, bet ir pasaulinėje darbo rinkoje. Lietuvoje įsitvirtina „nutolusios darbo vietos“ koncepcija, kuri užtikrina galimybę nuotoliniu būdu dirbti tarptautinėms įmonėms, bet tam reikia specifinių žinių. Tarptautinės įmonės labai vertina specialistus, kurie turi reikiamos specializacijos įgūdžių, įrodančių specialisto kompetencijas. Ši studijų programa sudaro galimybes studentams įgyti žinių ir išsiugdyti gebėjimų, kurie reikalingi sertifikatams (pvz., ITIL (angl. Information Technology Infrastructure Library) ir kt.) gauti.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studijų programos absolventas gali dirbti įvairaus dydžio verslo ir valstybinėse organizacijose informacinių sistemų saugos specialistu, informacinių sistemų analitiku, programuotoju, informacinių sistemų testuotoju, duomenų bazių administratoriumi, informacinių sistemų projektų vadovu, informacijos saugumo analitiku, saugumo valdymo specialistu ar vadovu, organizacijos IT saugumo auditoriumi, geba imtis verslo iniciatyvų, teikti konsultacijas ar atlikti tiriamąjį saugių informacinių sistemų kūrimo ir valdymo darbą.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas gali tęsti studijas antros pakopos informatikos mokslų studijų krypties studijų programose.