Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Biologinė įvairovė (anglų k. - Biodiversity)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Biologija

Švietimo sritis

Biologija ir susiję mokslai

Švietimo posritis

Biologija ir susiję mokslai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211DX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470510

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-10-28
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Paruošti aukštos kvalifikacijos plataus profilio biologus, gebančius tirti biologinę įvairovę naudojant šiuolaikinius tyrimų metodus, mokančius rengti bei valdyti gamtotvarkos ir aplinkosaugos projektus, kritiškai ir kompleksiškai vertinančius bei sprendžiančius biologinės įvairovės būklės, kaitos, ekologijos, tvaraus naudojimo ir apsaugos problemas.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas
1.1. Geba savarankiškai vykdyti paiešką,
analizuoti, apibendrinti, kritiškai įvertinti ir sisteminti informaciją, susijusią su įvairiais biologinės įvairovės aspektais.
1.2. Geba tinkamai taikyti įgytas žinias praktinėse situacijose ir įvertinti alternatyvius sprendimų variantus bei jų pasekmes.
1.3. Žino ir geba taikyti Lietuvos bei tarptautinius teisės aktus, susijusius su biologine įvairove.
2. Gebėjimai vykdyti tyrimus
2.1. Geba tinkamai parinkti ir pritaikyti organizmų taksonomijos, biologijos bei ekologijos tyrimų ir analizės metodus.
2.2. Geba tirti buveines, jų funkcionavimą, gamtosauginę vertę ir apsaugą.
2.3. Geba rengti ir valdyti gamtotvarkos bei aplinkosaugos projektus.
3. Specialieji gebėjimai
3.1. Geba suprasti gyvojo pasaulio sistemos funkcionavimą ir jos elementų filogenetinius saitus, įvairovę ir paplitimą.
3.2. Geba visapusiškai valdyti biologinės įvairovės resursus.
4. Socialiniai gebėjimai
4.1. Geba diskutuoti bei argumentuotai pagrįsti savo darbo rezultatus, pristatydami juos raštu arba žodžiu įvairiems vartotojams, kritiškai vertinti mokslinės literatūros bei žiniasklaidos pateiktus duomenis.
4.2. Geba vadovauti, imtis atsakomybės ir dirbti savarankiškai biologinės įvairovės problemas tiriančių specialistų komandoje.
5. Asmeniniai gebėjimai
5.1. Geba nuolat mokytis, tobulinti ir atnaujinti įgytas žinias bei praktinius įgūdžius ir siekti naujų.
5.2. Geba identifikuoti savo mokslinius interesus su biologine įvairove susijusių mokslų kontekste.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos auditorijose, seminarai, laboratoriniai darbai, praktika įstaigose, išvykos į institucijas, moksliniai tiriamieji darbai, konsultacijos, baigiamasis magistro darbas, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Nuolatinis/tarpinis (testas, darbas laboratorinių metu, atliktų darbų ataskaita) ir galutinis vertinimas - egzaminas. Egzaminai vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Rezultatai įvertinami pažymiais nuo 1 iki 10 dešimties balų vertinimo sistemoje. Už dalyką atsiskaityta, jeigu galutinis vertinimas yra aukštesnis nei 4 balai. Galutinis dalyko rezultatų vertinimas yra sukauptas pažymys, kurio sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindiniai studijų krypties dalykai (65 kreditai): Organizmų filogenija ir sistematika, Biologinės įvairovės studijos, Mokslinio darbo organizavimas, Biologinės įvairovės apsauga, Buveinių studijos, Aplinkos ir biotos stebėsena bei vertinimas, Biogeografija, Miškininkystė ir agrarinė ekologija, Molekulinė sistematika, Statistiniai metodai biologinės įvairovės tyrimuose. Studento pasirenkami dalykai (20 kreditų): Taikomoji botanika, Taikomoji zoologija, Augalų organografija, Parazitologija, Bioįvairovės analizė ir modeliavimas (GIS metodai), Duomenų bazės biologinės įvairovės tyrimuose, Gamtosaugos komunikacija, Bioįvairovė ir ekosistemų tvarumas, Grybų bendrijų ekologija, Taksidermija. Baigiamojo darbo rengimui ir gynimui skirti dalykai (35 kreditai): Profesinė praktika, Magistro baigiamasis darbas.
Studento pasirinkimai:
Studento pasirinkimai: Studentų pasirenkamiems dalykams skirta 20 kreditų iš programoje numatytų pasirenkamų dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa skirta parengti plataus profilio biologinės įvairovės specialistus, gebančius spręsti įvairaus pobūdžio problemas susijusias su biologine įvairove.
Profesinės veiklos galimybės:
• mokslo įstaigose: Gamtos tyrimų centre, Vilniaus universitete bei kitose šalies ir užsienio mokslo įstaigose;
• valstybinėse institucijose: Aplinkos ministerijoje, jos padaliniuose, savivaldybėse ir kitose institucijose;
• nevyriausybinėse organizacijose, privačiose įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Biomedicinos doktorantūra (trečioji pakopa) Lietuvos ir užsienio universitetuose.