Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Finansų valdymas  (anglų k. - Financial Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Finansai

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Finansai, bankininkystė ir draudimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Ištęstinė, 5,5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-20

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX048

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450412

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-05-12
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti kompetentingus finansų srities specialistus, gebančius suprasti finansų industrijos (apimančios bankus, kredito unijas, mokėjimo įstaigas, investicines bendroves, pensijų fondus, finansų įmones, draudimo įmones ir kt. finansines paslaugas teikiančias įmones) funkcionavimo ypatumus greitai kintančioje globalioje aplinkoje ir taikyti įgytas žinias, vykdant įvairias funkcijas finansų institucijose ir įmonėse; arba dirbant verslo įmonėse bei viešojo sektoriaus organizacijose ir atliekant jose finansų analizės ir valdymo funkcijas, apimančias finansinių paslaugų (kreditavimo, investavimo, finansavimo, rizikos draudimo) pasirinkimo, jų rizikingumo ir tinkamumo tam tikram vartotojui vertinimą, verslo finansų valdymo operacijų vykdymą ir kontrolę. Šios programos absolventai bus įgiję žinias ir gebėjimus, kurie yra reikalingi steigiant ir valdant nuosavą verslą; dirbant verslo įmonėse, viešojo sektoriaus organizacijose, finansų paslaugų ir konsultacinėse įmonėse.
Studijų rezultatai:
1. Žinos ir gebės taikyti pamatines finansų, apskaitos, teisės, ekonomikos ir etikos žinias bei teorines nuostatas analizuodamas ir vertindamas finansų industrijos vystymosi tendencijas bei priimdamas sprendimus, aktualius finansų sektoriaus institucijoms ir įmonėms.
2. Žinos ir gebės taikyti finansų sričiai aktualius matematikos bei statistikos metodus ir informacines technologijas.
3. Žinos finansų įmonių ir institucijų finansinės atskaitomybės principus bei finansinės informacijos viešinimo reikalavimus; parinkdamas adekvačius tyrimo metodus mokės šią informaciją analizuoti ir įvertinti organizacijos veiklos perspektyvas.
4. Žinos finansų industrijos sąveikos su išorinėmis aplinkomis dėsningumus ir funkcionavimo globalioje aplinkoje principus; gebės analizuoti finansų rinkų, finansų institucijų ir įmonių veiklą vykstančių pokyčių kontekste.
5. Žinos valstybės finansų sistemos funkcionavimo principus ir valstybės institucijų poveikio priemones taikomas finansų industrijos dalyviams.
6. Supras finansų rizikos raiškos finansų sektoriuje formas ir gebės parinkti adekvačius rizikos vertinimo metodus.
7. Gebės atpažinti ir analizuoti finansines verslo, viešojo sektoriaus, finansų institucijų ir namų ūkių problemas, įvertinant ekonominį, teisinį ir politinį kontekstą ir naudojant adekvačius informacijos šaltinius ir analizės metodus.
8. Gebės nustatyti ir sistemiški spręsti finansinių paslaugų teikimo ir įsigijimo procedūrose pasireiškiančias problemas, naudodamasis finansų institucijų, verslo ir namų ūkių informacijos analizės rezultatais.
9. Gebės planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti verslo įmonių, viešojo sektoriaus organizacijų ar fizinių asmenų kreditavimo, investavimo, finansavimo, finansinės rizikos draudimo sprendimus.
10. Gebės analizuoti ir įvertinti organizacijos finansinę būklę, korektiškai ir nustatyta tvarka pateikti adekvačią informaciją vidaus ir išorės vartotojams
11. Žinos ir tinkamai taikys finansų specialistams aktualius etikos reikalavimus.
12. Gebės analizuoti ir prognozuoti organizacijos pinigų srautus ir biudžetus bei vykdyti finansų kontrolę.
13. Turės socialinių ir komunikacinių gebėjimų perteikti finansų analizės ir valdymo, finansinių paslaugų ir produktų naudingumo ir rizikingumo vertinimo srities žinias ir supratimą specialistams ir fiziniams asmenims vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi į studentus orientuoti mokymo metodai: probleminės paskaitos, diskusijos, praktiniai užsiėmimai, laboratoriniai užsiėmimai; studentai atlieka informacijos paieškos ir apibendrinimo užduotis, atvejų studijas. Savarankiškuose darbuose nagrinėjamos realios arba hipotetinės situacijos. Studentai savarankiškų darbų rezultatus apibendrina individualiuose, grupiniuose ir baigiamuosiuose darbuose ir pristato diskusijose bei darbų gynimo pranešimuose. Dėstytojai konsultuoja studentus iš anksto paskelbtu laiku auditorijose bei interaktyviai internetu ir naudojant Moodle įrankius.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimo metodai ir kriterijai apibūdinami kiekvieno dalyko apraše ir yra iš anksto žinomi studentams. Rezultatų pasiekimo lygis vertinamas taikant kaupiamojo balo metodą. Semestro laikotarpyje sukaupiami kontrolinių, pristatymų, savarankiškų darbų įvertinimai, o sesijos metu laikomas egzaminas raštu, kuris sudaro 50 proc. galutinio įvertinimo. Baigiamieji darbai vertinami komisijos viešojo darbų gynimo posėdžiuose.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji universitetinių studijų dalykai sudaro 18 kreditų.
Finansų studijų krypties dalykai sudaro 180 kreditų. Programoje studijuojami šie dalykai Specialybės kalba, Apskaita, Mikroekonomika, Finansų pagrindai, Makroekonomika, Finansų ir verslo informacinės sistemos, Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių), Kiekybiniai sprendimų metodai socialiniuose moksluose, Valstybės finansai ir mokesčių institucijų veikla, Finansų rinkos ir institucijos, Kredito rinkos dalyvių veikla, Mokėjimo paslaugų rinka, Mokslinių tyrimų metodologiniai pagrindai, Profesinė etika ir investuotojo elgsena, Verslo finansai, Finansų ir mokesčių teisė, Finansinių priemonių rinkos dalyvių veikla, Investicinių projektų valdymas, Viešųjų įstaigų finansai, Finansų rinkų ir institucijų reguliavimas, Draudimas, Asmeninė bankininkystė, Finansinės ir realiosios investicijos, Finansinės rizikos valdymas. Studijos baigiamos Praktika ir Bakalauro baigiamuoju darbu.
Specializacijos:
nėra
Studento pasirinkimai:
Galima laisvai pasirinkti bet kurios studijų krypties dalykus (ne daugiau kaip 12 kreditų), galima alternatyviai pasirinkti iš finansų krypties dalykų (ne daugiau kaip 6 kreditų), galima alternatyviai pasirinkti iš kitų krypčių dalykų (ne daugiau kaip 12 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti finansų institucijose, verslo organizacijose, viešosiose įstaigose vykdydami finansininkų, finansinių paslaugų brokerių, investicijų, rizikos valdytojų funkcijas, galės vykdyti konsultacinę veiklą, kurti savą verslą vykdant finansų valdymo funkcijas jame.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai įgis kompetencijas įgalinančias tęsti studijas finansų, apskaitos, ekonomikos, vadybos, verslo krypčių magistrantūroje bei siekti profesinių sertifikatų finansų srityje.