Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Švietimas ir informacinės technologijos (anglų k. - Education and Information Technologies)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Andragogika

Studijų krypties šaka

Taikomoji informatika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Edukologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Dvigubas kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-16

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6123MX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450111

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-04-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos profesinės kvalifikacijos andragogikos ir taikomosios informatikos specialistus, gebančius taikyti ir valdyti įvairias informacines technologijas skirtinguose švietimo bei verslo sektoriuose, planuoti ir rengti technologijomis grįstą mokymosi turinį, organizuoti mokymąsi skirtingoms mokymosi visą gyvenimą tikslinėms grupėms, kurti ir administruoti kompiuterines sistemas įmonėse ir organizacijose. „Švietimas ir informacinės technologijos“ programa yra tarpkryptinių edukologijos ir informatikos studijų programa.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas
1. mokymo(si) procesų planavimo ir valdymo (mokymo(si) turinio, tikslų, užduočių planavimo atsižvelgiant į besimokančiųjų patirtį);
2. mokymo(si) strategijų, metodų, technologijų taikymo ugdymo aplinkoje;
3. technologijų ir informacinių sistemų diegimo ir valdymo;
Gebėjimai vykdyti tyrimus
4. tirti tinkluose, regionuose, bendruomenėse ir organizacijose sudarytas mokymosi visą gyvenimą sąlygas ir jų gerinimo perspektyvas;
5. projektuoti ir modeliuoti informacines sistemas;
Specialieji gebėjimai
6. mokymo(si) procese naudoti įvairias priemones, skaitmenines technologijas ir įrangą, didinančias mokymosi veiklų įvairovę, prieinamumą kiekvienam besimokančiajam;
7. ugdyti besimokančiųjų informacinę kultūrą – sistemingai plėtoti jų skaitmeninį raštingumą ir virtualiojo bendravimo kultūrą;
8. kurti taikomąją programinę įrangą ir valdyti jos gyvavimo ciklą;
9. administruoti kompiuterines sistemas ir tinklus;
10. taikyti šiuolaikinius informacijos kaupimo, analizės ir sisteminimo būdus, užtikrinti mokymosi visą gyvenimą kokybę;
11. projektuoti virtualias mokymo(si) aplinkas;
Socialiniai gebėjimai
12. veikti ir mokytis bendradarbiavimo pagrindu dirbti tarpdalykinėje grupėje ir (ar) komandoje, koordinuoti projektinę veiklą įvairiose besimokančiųjų amžiaus grupėse ir mokymo(si) aplinkose;
13. dalyvauti profesinės bendruomenės tinkluose;
Asmeniniai gebėjimai
14. būti atviram, lanksčiam ir kartu kritiškam įvairiuose švietimo kontekstuose: vertinant valstybės politiką, analizuojant situacijas institucijoje, individualiai sąveikaujant su besimokančiuoju
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visi studijų dalykai dėstomi nuotoliniu būdu, derinant įvadinius ir baigiamuosius dėstytojų ir studentų susitikimus auditorijose bei sinchronines konsultacijas vaizdo konferencijų būdu ir asinchronines – nuotolinių studijų aplinkoje.
Mokymo ir mokymosi organizavimo būdai nuotoliniu būdu priklauso nuo dėstytojų pasirinktų mokymo organizavimo būdų, kurie labiausiai atitinka siekiamus dalyko rezultatus, tačiau visuose dalykuose naudojamas informacijos perdavimas, diskusijos ir individualios arba grupinės veiklos, kiti aktyvaus mokymosi būdai priklauso nuo dalyko specifikos. Be minėtų mokymosi būdų dažniausiai naudojami savarankiškų arba grupinių darbų pristatymas, praktikavimasis, tyrinėjimas ir eksperimentavimas, technologinių sprendimų paieška, analizė ir pagrindimas, probleminių sričių, gerosios praktikos ir atvejų identifikavimas ir analizė, refleksijos, technologijomis grindžiamo mokymo(si) veiklų planavimas ir organizavimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Universitete taikoma kaupiamojo balo studijų rezultatų vertinimo sistema (sumuojamasis vertinimas). Kiekvieno studijų dalyko rezultatai vertinami tarpinių atsiskaitymų, kolokviumo ir egzamino metu pagal iš ankto nustatytus ir studentams paskelbtus vertinimo kriterijus. Praktika ir projektiniai, tiriamieji, kursiniai ar baigiamieji darbai yra rengiami, pristatomi ir vertinami pagal iš anksto nustatytas ir studentams skelbiamas tvarkas. Visi numatomi studijų programos rezultatai yra pasiekiami per atskirų dalykų, praktikos ir baigiamojo darbo numatytus studijų rezultatus.
Vertinant studentų pasiekimus taip pat naudojamas formuojamasis vertinimas, kai dėstytojai konsultuoja studentus vaizdo konferencijų metu, teikia individualų arba grupinį grįžtamąjį ryšį nuotolinių studijų aplinkoje, organizuoja sinchronines arba asinchronines diskusijas apie studentų savarankiškai atliktus darbus ir pan.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programos sandarą sudaro 240 kreditų, kurie paskirstomi taip:
• 15 kreditų bendriesiems dalykams (A grupės dalykai);
• 165 kreditai programos pagrindinės krypties dalykams, iš kurių: 90 ECTS yra privalomi (C1 grupės dalykai) ir 42 – pasirenkamieji (B, C ir D grupės dalykai), 18 ECTS skirti praktikai ir 15 ECTS – integruotam baigiamąjam darbui;
• 60 ECTS gretutinės - taikomosios informatikos šakos studijų dalykams (C2 grupės dalykai)

Atsižvelgiant į tai, jog programa yra dvejose kryptyse, o absolventams bus suteiktas andragogikos ir taikomosios informatikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, tam tikri studijų dalykai yra integruoti, pvz. Technologinės- andragoginės praktikos ir baigiamasis darbas.

Pirmaisiais ir antraisiais bakalauro studijų metais, universitete studentams siūlomi bendrieji dalykai (A grupės dalykai) bei įvadinius įvairių mokslo krypčių ir sričių dalykai (B ir C grupės dalykai).
A grupės dalykai yra šie: Filosofija, Gamtamokslinio pasaulio samprata, Šiuolaikinės Lietuvos tapsmas ir Anglų kalba (B2.1 lygis).
B grupės dalykai - laisvai pasirenkami įvadiniai įvairių mokslo krypčių ir sričių dalykai.
C grupės dalykai - tai studijų programos krypties dalykai. Švietimas ir informacinės technologijos programos C dalykų grupę sudaro: C1 – studijų pagrindų dalykai (socialinių mokslų srities dalykai, studijų krypties dalykai); C2 – gretutinės studijų krypties programos dalykai (fizinių mokslų srities, taikomosios informatikos krypties dalykai); C3 - technologinės-andragoginės (integruotos) praktikos ir baigiamieji darbai.
D grupės dalykai skirti anglų kalbos lygiams (žemesniems nei B2.1) ir kitiems laisvai pasirenkamiems dalykams (siūlomiems pagal rektoriaus patvirtintą sąrašą).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
-Per pirmus dvejus studijų metus studentai gali rinktis jiems siūlomis B, C arba D grupės dalykus, kurie priklausomai nuo semestro, turimos anglų kalbos kompetencijos ir tais metais siūlytų dalykų gali kisti (12 - 42 kreditai).
-Trečiais ir ketvirtais studijų metais studentams sudaromos galimybės pasirinkti dalyką dėstomą anglų kalba užsienio universitete virtualaus mobilumo būdu.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Nuotolinių studijų programa, kurią baigus studentas įgija dvigubą bakalauro laipsnį.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
„Švietimo ir informacinių technologijų“ bakalauro studijų programos absolventai galės dirbti įvairiose švietimo ir verslo organizacijose technologijomis grindžiamo mokymosi specialistu, gebančiu:
- projektuoti, modeliuoti, diegti ir valdyti technologijų ir informacines sistemas;
- tirti tinkluose, regionuose, bendruomenėse ir organizacijose sudarytas mokymosi visą gyvenimą sąlygas ir jų gerinimo perspektyvas;
- naudoti įvairias skaitmenines technologijas ir įrangą, didinančią informacijos prieinamumą, ugdyti informacinę kultūrą, taikyti šiuolaikinius informacijos kaupimo, analizės ir sisteminimo būdus;
- projektuoti virtualias mokymosi aplinkas;
- veikti ir mokytis bendradarbiavimo pagrindu, dirbti tarpdalykinėje grupėje ar komandoje, koordinuoti projektinę veiklą įvairiose amžiaus grupėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijos magistrantūros programose šiose kryptyse: Švietimas ir ugdymas, Sociologija, Vadyba, Politikos mokslai, Informatika.