Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Moderniųjų technologijų matematika (anglų k. - Mathematics of modern technologies)

Studijų krypties grupė

Matematikos mokslai

Studijų kryptis

Taikomoji matematika

Studijų krypties šaka

Taikomoji matematika

Švietimo sritis

Matematika ir statistika

Švietimo posritis

Matematika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Matematikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-13

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121AX008

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450541

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
parengti taikomosios matematikos specialistus, turinčius abstraktaus loginio mąstymo įgūdžius, galinčius analizuoti didelius duomenų srautus, plačios erudicijos, savarankiškus, norinčius ir gebančius įsisavinti naujoves, gebančius veikti kelių sričių sandūroje ir transformuojančius įgytas žinias, ne tik taikančius, bet ir kuriančius naujus moderniosiomis technologijomis pagrįstus produktus ir paslaugas, paremtas matematikos taikymu įvairiose gyvenimo srityse

Studijų rezultatai:
Žinios:
Žinos, suvoks ir taikys svarbiausias matematikos ir informatikos sąvokas, dėsnius.
Galės transformuoti įgytas matematikos ir moderniųjų informacinių technologijų žinias, jas taikys analizuodami ir modeliuodami įvairius procesus, gebės nustatyti naujus ryšius.
Gebėjimas tirti:
Gebės įžvelgti tarpdalykinius ryšius ir į problemą pažvelgti kaip į visumą, savarankiškai analizuos problemas, nagrinės ir vertins matematinių modelių tinkamumą, savybes, supras matematinių įrodymų būtinumą, griežtumą.
Gebės surinkti duomenis ir juos analizuoti, taikys įvairius jų peržiūros algoritmus, siūlys naujus technologinius sprendimus, kurs naujus matematinius modelius ir tobulins jau sukurtus.
Specialieji gebėjimai:
Gebės operuoti abstrakčiomis sąvokomis, matematiškai mąstyti, patikėtas užduotis aprašyti matematine kalba (matematinėmis formulėmis), taikyti arba(ir) kurti analizei skirtas kompiuterines programas.
Gebės valdyti ir apdoroti didelius duomenų srautus, taikyti tinkamus algoritmus ir technologijas.
Gebės struktūruoti problemų sprendimo etapus, suprasti įvairių kompiuterinių programų kodus ir kurti naujus.
Socialiniai gebėjai:
Gebės taisyklinga kalba (lietuvių ir užsienio) matematinį tekstą, formules ir informaciją perteikti specialistams ir plačiajai auditorijai, efektyviai bendradarbiauti su kolegomis ir saugiai dirbti elektroninėje erdvėje.
Gebės tinkamai ir etiškai naudotis informacija, neatskleisti (neviešinti) jos, kritiškai vertins savo ir kitų veiklą, prisiims atsakomybę už padarytus sprendimus.
Asmeniniai gebėjai:
Sieks nuolatinio profesinio tobulėjimo, analizuos matematinę literatūrą, gebės planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Gebės korektiškai bendrauti, kūrybiškai spręs jiems patikėtas užduotis, supras profesionalaus augimo poreikį, suvoks mokymosi visą gyvenimą svarbą.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
1. Teorinės paskaitos (tradicinės ir skaitomos naudojant interaktyvias priemones ir šiuolaikines informacines technologijas).
2. Pratybos (praktiniai užsiėmimai su akademinėmis grupėmis: dėstytojas aiškina uždavinių spendimo metodus ir pavyzdžius, studentai savarankiškai ir prie lentos spendžia uždavinius, galimas gaunamų rezultatų aptarimas ir diskusijos).
3. Laboratoriniai darbai (atliekami kompiuterinėse klasėse, turinčiose reikalingą programinę įrangą (Maple, MatLab ir kt.); studentai gali atlikti darbus ir savarankiškai naudojant personalinius kompiuterius; tam tikros laboratorinių darbų užduotys gali būti atliekamos grupėmis).
4. Informacijos paieška ir analizė (studentas atlieka dėstytojo pateiktos temos literatūros ir kitų informacijos šaltinių, pvz., programinės įrangos, statistinių duomenų ir kt. paiešką).
5. Savarankiškas literatūros skaitymas ir analizė (studentas studijuoja dėstytojo nurodytus literatūros ir kitus informacijos šaltinius).
6. Namų darbai (studentas atlieka užsiėmimų metu dėstytojo užduotas užduotis, pvz. sprendžia uždavinius).
7. Individualieji rašto darbai (studentas gauna individualų uždavinių komplekto variantą spręsti savarankiškai semestro metu).
8. Konsultacijos (grupinės ir individualios).
9. Atvejo analizė (tyrimas, kursinis darbas, projektas; gali būti grupiniai darbai).
10. Pasirengimas atsiskaitymui (egzaminui, kolokviumui, laboratorinio darbo gynimui, atlikto tyrimo pristatymui ir kt.).
11. Akademinio darbo (kursinio, laboratorinio ir kt.) ataskaitos rengimas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
1. Egzaminas (sesijos, išankstinis, tarpinis). Vertinimas atliekamas dešimties balų skalėje laikantis VGTU Studijų tvarkos. Vertinimo formulė aprašyta SDM kortelėje.
2. Kontrolinis darbas (praktinių uždavinių savarankiškas sprendimas auditorijoje).
3. Kolokviumas (gali būti traktuojamas kaip tarpinis egzaminas; numato ne tik praktinius uždavinius, bet ir teorinių žinių tikrinimą).
4. Akademinio darbo (laboratorinio, kursinio ir kt.) ataskaitos vertinimas.
5. Darbo gynimas (studentas žodžiu aiškina dėstytojui atlikto tyrimo eigą).
6. Tyrimo viešojo pristatymo (prezentacijos) vertinimas.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai sudaro 165 kreditus. Programoje numatyta profesinė praktika (15 kred.). Studijos baigiamos baigiamojo darbo (18 kred.) rengimu ir viešu jo gynimu.
Studijų programos pagrindų dalykai yra šie: tiesinė algebra ir geometrija, diferencialinis skaičiavimas, įvadas į diskrečiąją matematiką, integralinis skaičiavimas, tikimybių teorija, diferencialinės lygtys ir jų taikymas, diskrečioji matematika, matematikos programinė įranga, matematinės ekonomikos pradmenys, specialieji matematinės analizės skyriai, algoritmai keičiantys pasaulį, taikomoji statistika, skaitiniai metodai, taikomoji algebra, matematiniai modeliai aplink mus, dinaminės sistemos ir chaosas,aktuarinė matematika, dirbtinis intelektas ir žinių sistemos, kompleksinis projektas, taikomieji optimizavimo metodai.

Specializacijos:
nenumatytos

Studento pasirinkimai:
keturiuose semestruose numatyta galimybė rinktis dalykus iš kelių pateiktų alternatyvų. Šie pasirinkimai sudaro 12 kreditų. Taip pat studentai iš kelių alternatyvų gali rinktis ir vieną bendrųjų universitetinių studijų daliai priklausantį dalyką (3 kred.). Studijų programoje numatyti du laisvai pasirenkamieji dalykai, kurių bendra apimtis yra 6 kreditai.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
gilios matematikos žinios ir loginis analitinis mąstymas, platus akiratis ir pažintis su labai skirtingais produktais bei gebėjimas tas žinias iš įvairių sričių transformuoti ieškant naujų technologinių sprendimų, kuriant naujas paslaugas ir įvairioms sritims reikalingus produktus, prognozuojant ir vertinant rinkos situaciją.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
absolventai turės galimybę įsidarbinti įmonėse, dirbančiose su skaitmeniniais produktais, dideliais duomenimis, kuriančiose modernias šiuolaikines technologijas. Taip pat galės dirbti ir kitose srityse, kuriose reikalingas matematinis išsilavinimas, loginis mąstymas, analitiniai gebėjimai.

Tolesnių studijų galimybės:
įgiję matematikos mokslų bakalauro laipsnį galės tęsti studijas magistrantūros programose, teikiančiose specialųjį išsilavinimą matematikos, statistikos ir informatikos kryptyse. Moderniųjų technologijų studijų programa garantuoja tinkamą studentų pasirengimą tokioms studijoms tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.