Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo finansai (anglų k. - Business Finance)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Finansai

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Finansai, bankininkystė ir draudimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-11

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX030

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450412

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-03-14
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti profesionalius finansų specialistus, turinčius sisteminį požiūrį, analitinį, kūrybinį bei kritinį mąstymą, susipažinusius su gerosiomis verslo praktikomis, išmanančius tradicinius ir inovatyvius finansų analizės bei valdymo mechanizmus, metodus ir instrumentus bei gebančius naudoti juos priimant verslo valdymo sprendimus šalies ir globalioje aplinkoje.
Studijų rezultatai:
1) Atpažinti ir suprasti ekonominius dėsningumus bei modelius, finansų sistemos mechanizmus bei komponentus ir vertinti makroekonominę, teisinę, socialinę aplinką, finansų sistemą bei jų pokyčius šalies ir globaliame lygmenyse;
2) Gebėti paaiškinti ir taikyti verslo procesų apskaitos, vidinės bei išorinės atskaitomybės, finansinės analizės ir kontrolės, verslo rizikų vertinimo ir verslo finansų valdymo tradicinius ir modernius mechanizmus, metodus bei instrumentus;
3) Sisteminti, analizuoti ir vertinti finansinius, ekonominius ir statistinius duomenis bei informaciją ir pasirinkti tinkamas technologines, organizacines ir metodines priemones, reikalingas efektyviam verslo valdymui ir ilgalaikės verslo vertės kūrimui;
4) Suvokti verslo tikslus ir gebėti paaiškinti, analizuoti bei vertinti verslo pagrindines ir specializuotas veiklas bei procesus;
5) Planuoti, organizuoti ir vykdyti profesines veiklas ir tyrimus, perteikti žinias ir supratimą, veiksmingai komunikuoti, diskutuoti ir dirbti komandoje, priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę už rezultatus;
6) Turėti finansų srities specialistui būtinas pamatines vertybes ir principus, sisteminį požiūrį, analitinį, kritinį ir kūrybinį mąstymą, žinoti ir suprasti verslo ir profesinės etikos bei socialinės atsakomybės principus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Numatomi dėstymo metodai: informacijos teikimas (aiškinimas, iliustravimas) pasitelkiant vizualinę medžiagą; probleminių pavyzdžių ir klausimų, praktinių užduočių formulavimas bei aiškinimas; diskusijos moderavimas; konsultavimas; atvejų aiškinimas bei atvejo analizės moderavimas.
Numatomi studijavimo metodai: diskutavimas; debatai;minčių lietus;atvejų analizavimas; probleminių pavyzdžių ir klausimų analizavimas; problemų sprendimas; projektinis mokymasis; konsultavimasis; informacijos mokomojoje, mokslinėje literatūroje, periodikos šaltiniuose ir kt. paieška ir analizavimas; vaidmenų atlikimas; praktinių užduočių atlikimas; savarankiškas individualios užduoties (žodinių pristatymų, rašto darbų, projektų ir panašiai) atlikimas; komandinės užduoties atlikimas; individualių ir (arba) komandinių užduočių pristatymas žodine ar rašytine forma; vieši individualių ir (arba) komandinių darbų pristatymai, įvertinimai ir aptarimai; verslo procesų ir veiklų stebėjimas pažintinės išvykos metu; žodinė savirefleksija.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Apklausa raštu (kolokviumo, egzamino kontrolinių metu); atvejų analizės vertinimas; grupinių darbų ruošimo pažangos ir rezultato vertinimas; seminaro užduočių pristatymo žodžiu ir raštu vertinimas; savarankiško darbo ruošimo pažangos ir galutinio pristatymo žodžiu ar raštu vertinimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendra-universitetiniai dalykai: A, B, D grupės dalykai. Per pirmuosius du studijų metus studentai surenka 34 kreditus iš A ir B, grupės dalykų (programą baigę studentai turi būti pasiekę anglų kalbos B2 lygį). D grupės dalykai gali būti pasirenkami 3 bei 4 studijų metais (vietoje finansų, ekonomikos, marketingo ir verslo administravimo krypties pasirenkimų dalykų). Pasirenkamiems dalykams numatyta iš viso 30 kreditų.
Programos studentams privalomi dalykai (iš viso 206 kreditai). Iš jų:
• Studijų pagrindų (privalomi) dalykai: mikroekonomika, makroekonomika, matematika, finansų pagrindai, vadybos pagrindai, marketingo principai, vadybos informacinės sistemos, verslo teisė, verslo etika ir socialinė atsakomybė, gerosios verslo patirtys, veiklos vertinimo sistemos (iš viso 43 kreditai);
• Privalomi specialybiniai dalykai: ES finansų sistema, valstybės finansai, finansų apskaita, kompiuterizuotos apskaitos sistemos, valdymo apskaita, finansiniai skaičiavimai, statistiniai metodai ekonomikoje, taikomoji ekonometrika, finansinė analizė ir kontrolė, investicijos ir rizika, mokesčiai ir apmokestinimas, verslo finansų valdymas, finansinis modeliavimas, vadybiniai sprendimai, tarptautinė ekonomika, kursinis darbas I, kursinis darbas II (iš viso 106 kreditai)
• Praktikos: pažintinė praktika, kvalifikacinė praktika, (iš viso 15 kreditų);
• Bakalauro baigiamasis darbas (12 kreditų)
Specializacijos:
--
Studento pasirinkimai:
Siūloma rinktis 6 pasirenkamus dalykus (iš viso 30 kreditų) iš:
Marketingo vadybos pakraipa: naujo produkto kūrimas ir kainos nustatymas, paskirstymo kanalai ir logistika, mažmeninė prekyba, skaitmeninis marketingas.
Verslo administravimo pakraipa: kokybės valdymo sistemos, personalo valdymas, konkurencingumas ir inovacijos, operacijų valdymas.
Ekonomikos pakraipa: gerovės ekonomika, integracijos ekonomika, darbo ekonomika, viešojo sektoriaus ekonomika.
Finansų pakraipa: bankininkystės pagrindai, namų ūkio finansų valdymas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Dalis studijų programos gali būti vykdoma užsienio kalba (anglų)
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigęs Verslo finansų bakalauro programą studentas turės žinių, įgūdžių ir gebėjimų įsidarbinti ir sėkmingai siekti karjeros kaip finansininkas, finansų analitikas, apskaitininkas, finansų kontrolierius, auditorius, konsultantas įvairaus dydžio ir profilio verslo įmonėse, finansų institucijose bei viešojo sektoriaus organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus šią programą galima toliau studijuoti finansų, apskaitos, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo bei kitų socialinių mokslų krypčių magistratūroje Lietuvos ir užsienio universitetuose.