Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Atlikimo menas (anglų k. - Performance Art)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Muzika

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Muzika ir atlikimo menas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

SV2-5_KU_Atlikimo menas.doc

Valstybinis kodas

6211PX030

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470215

Finansinės grupės kodas

1.7

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos muzikos specialistą, pasižymintį teorine ir praktine atlikėjo ir vadovo kompetencija, gebantį dirbti mokslinį-tiriamąjį darbą atlikimo meno srityje, turintį kultūrinę ir dalykinę kompetenciją įprasminti savo patirtį šiuolaikinėje sociokultūrinėje erdvėje, pasiruošusį lanksčiai prisitaikyti prie darbo sąlygų įvairiose institucijose, gebantį kūrybiškai taikyti ir nuolat gilinti įgytas žinias.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
1. Turės sisteminių, fundamentinių muzikos ir atlikimo meno žinių, reikalingų inovatyviai, kūrybiškai muzikos atlikėjo veiklai ir gebės jas savarankiškai gilinti.
2. Žinos aktualias Lietuvos, Europos ir pasaulio kultūros kaitos tendencijas ir muzikos, kaip kultūros dalies, reikšmę bei gebės šias žinias taikyti planuojant ir įgyvendinant atlikėjo veiklą.
3. Žinos mokslinio tyrimo planavimo ir organizavimo dėsningumus, rezultatų taikymo muzikos atlikimo ugdymo kontekstuose bruožus.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
1. Gebės analizuoti, argumentuotai ir kritiškai vertinti kūrybinius atlikimo meno procesus, įžvelgti ir kelti Lietuvos muzikinei kultūrai ir asmeninei praktikai aktualias tyrimų problemas.
2. Gebės savarankiškai parengti ir vykdyti specializacijos ugdymo mokslinius tyrimus, analizuoti, sisteminti ir interpretuoti jų rezultatus.
3. Gebės įvertinti visuomeninį, socialinį, kultūrinį kontekstą ir pasirinkti efektyviausius meninės komunikacijos būdus bei formas.
Specialieji gebėjimai:
1. Gebės plėtoti originalią meninę saviraišką, būtiną
atliekamo kūrinio asmeninei koncepcijai išreikšti.
2. Gebės savarankiškai pasirinkti specializacijos repertuarą, sudaryti koncertinę programą ir efektyviai planuoti jos parengimo etapus optimaliam meniniam rezultatui pasiekti.
3. Gebės analizuoti ir vertinti atlikimo meno mokslinius pasiekimus, naujų metodų veiksmingumą, atpažinti pokyčių poreikį, generuoti idėjas, savarankiškai projektuoti ir tobulinti muzikos atlikimo meno ugdymo procesą.
Socialiniai gebėjimai:
1. Gebės savarankiškai plėtoti turimas ir vystyti naujas kompetencijas, įvertinant profesinės veiklos pokyčių keliamus reikalavimus ir asmeninius interesus.
2. Gebės kūrybiškai spręsti problemas, priimti inovatyvius sprendimus, paremtus įgytomis žiniomis ir mokslinių tyrimų rezultatais.
3. Gebės efektyviai bendrauti, įtaigiai, profesionaliai, taisyklingai naudoti valstybinę kalbą, aiškiai reikšti savo mintis raštu ir žodžiu.
Asmeniniai gebėjimai:
1. Gebės dirbti savarankiškai ir grupėje, vadovauti kitų veiklai, imtis atsakomybės už savo ir komandos veiklos kokybę, elgtis etiškai ir pilietiškai.
2. Gebės spręsti psichologines problemas ne tikėtose situacijose, kritiškai, analitiškai ir sistemiškai mąstyti.
3. Gebės taikyti turimas žinias rengiant naujas priemones, reikalingas moksliniams tyrimams, studijoms, kultūrinei ir meninei veiklai vykdyti ar banaujovėms diegti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, kviestinių dėstytojų (praktikų) paskaitos, pratybos, individualūs užsiėmimai, seminarai; diskusija, literatūros analizė, mokslinio straipsnio analizė, individualūs ir grupiniai projektai, kūrybinės dirbtuvės veiklos refleksija

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Atvejo analizė, literatūros analizė, probleminių sprendimų užduotis, individualus darbas, grupinis (komandinis) projektas, darbų aplankas (portfolio), kolegų įvertinimas, savęs įsivertinimas, referatas, kvalifikacinis (baigiamasis) darbas - kūrybinis projektas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai visoms specializacijoms:
Mokslinių tyrimų metodologija
Mokslinis referatas 1-3
Muzikos stilistika ir interpretacija
Muzikos filosofija
Taikomoji programinė įranga ir muzikos kūrimas
Studijų krypties dalykai pagal specializacijas:
Specializacijos studija 1, 2 (integruota koncertinė praktika)
Ansamblio studija 1-4
Choro studija 1-4
Operos studija 1-4
Kūrybinis projektas-baigiamojo darbo rengimas ir baigiamasis darbas
Specializacijos:
Choro dirigavimas, dainavimas, džiazo ir populiarioji muzika, liaudies muzika, pučiamųjų ir styginių muzika.
Studento pasirinkimai:
Pasirenkamieji specializacijos dalykai:
Atlikimo meno istorija, Dirigavimas, Etninė instrumentologija, Improvizacijos studija, Instrumentuotė, Sceninė raiška, Šiuolaikinė choro muzika
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję muzikos magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti atlikėjais arba kolektyvų vadovais įvairiose meno, švietimo ir kultūros institucijose, inicijuoti naujų kolektyvų kūrimą, kurti ir įgyvendinti originalias koncertines programas, dalyvauti projektinėje veikloje ir moksliniuose tyrimuose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.