Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Finansų analitika (anglų k. - Finance analytics)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Finansai

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Finansai, bankininkystė ir draudimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-28

Akreditavimo vertinimo išvados

VU Final Evaluation Report_Finance study field 2022 (1).docx
VU_Finansų_vertinimo išvadų nr. SV4-19 išrašas anglų k. ir vertimas į lietuvių k..docx

Valstybinis kodas

6121LX016

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450412

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-04-06
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos „Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos“ tikslas – rengti specialistus, gebančius suprasti, analizuoti finansų procesus, finansų valdymo ir jų apskaitos principus, gebančius taikyti informacines technologijas ir programas kaupiant, apdorojant ir analizuojant finansinius duomenis bei valdant finansinius procesus verslo aplinkoje.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas žino verslo vadybos metodus ir funkcijas, verslo organizavimo principus, nuosavybės organizavimo formas ir plėtros teisinius aspektus, geba parinkti ir finansiškai pagrįsti tinkamus sprendimus; žino ekonomikos teorijas; supranta rinkos dalyvių elgseną, verslo operacijų apskaitos procesus; žino apskaitos procesą, finansinių ataskaitų principus ir struktūrą, apmokestinimo principus ir mokesčių sistemą; išmano finansų sistemos, pinigų ir kapitalo rinkų funkcionavimą, įmonės ir asmeninių finansų specifiką, finansinių instrumentų privalumus ir trūkumus; moka atlikti įmonės finansinę analizę, prognozuoti veiklos rodiklius, valdyti įmonės finansus; geba sudaryti įmonių finansines ataskaitas, atlikti audito testus, moka tvarkyti apskaitą ir apskaičiuoti mokesčius; geba identifikuoti finansines rizikas, valdyti investicijų portfelius; išmano įmonių informacijos apdorojimo technologijas ir jų taikymą, finansinių IS architektūrą, rinkodaros ir valdymo IS; planuoja mokymosi ir darbo veiklą, derina su komandos narių veikla, kritiškai įvertina indėlį veikloje ir rezultatuose; geba analizuoti, sisteminti finansų informaciją; geba siūlyti atitinkančius kintančią aplinką problemų sprendimus; geba vadovauti, motyvuoti komandą; geba konstruktyviai ir etiškai bendrauti su įvairių kultūrų atstovais, dirbti tarptautinėje aplinkoje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos orientuotos į studentą.
Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos studijų programoje bendrosios ir dalykinės kompetencijos ugdomos paskaitų, seminarų, referatų, tiriamojo darbo atlikimo ir pristatymo, praktikos, baigiamojo darbo rengimo metu. Skatinamas ne tik savarankiškas darbas, mokymasis nuotoliniu būdu, savarankiškai atliekant tyrimą pasirinkta tema, bet ir darbas grupėse, diskusijos, vadovavimas komandai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Visų dalykų įvertinimams taikomas reikalavimas formuoti kaupiamąjį balą. Taikomi vertinimo metodai: koliokviumas, individualių užduočių vertinimas, laboratoriniai darbai, laboratorinių darbų gynimai, savarankiška sistemų analizė, testai, atvejų analizė, pranešimai, komandiniai darbai ir jų pristatymai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos studijų programa (240 kreditų) parengta tokiu principu – kiekvieną semestrą studentai studijuoja finansų, apskaitos, informatikos, užsienio kalbų bei bendrus dalykus. Nuo trečiojo kurso studentams numatyta galimybė rinktis specializacijos kryptį – 5–7 semestruose jie gali pasirinkti vieną iš dviejų pasirenkamų dalykų (finansų arba apskaitos). Taip sudaroma galimybė norintiems labiau gilintis ir karjeros galimybes sieti su apskaita, pasirinkti apskaitos dalyką, o norintiems gilintis į finansinius dalykus – finansų dalyką. Paskutiniame semestre numatyta atlikti profesinę praktiką bei rašyti baigiamąjį darbą.
Praktika yra atliekama studentų pasirinktose arba rekomenduojamose įmonėse.
Studento pasirinkimai:
Studentas gali rinktis bendrauniversitečius dalykus (2, 3, 4 semestruose).
5–7 semestruose gali pasirinkti vieną iš dviejų pasirenkamų dalykų (finansų arba apskaitos). Taip sudaroma galimybė norintiems labiau gilintis ir karjeros galimybes sieti su apskaita, pasirinkti apskaitos dalyką, o norintiems gilintis į finansinius dalykus – finansų dalyką.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa „Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos“ išsiskiria keliais aspektais:
a) programoje yra gilios finansų srities studijos;
b) programa rengiami specialistai gali iš karto be papildomo mokymo dirbti finansininkais, apskaitininkais;
c) programa išsiskiria stipriomis informatikos kompetencijomis ir skandinavų kalbos integravimu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventas gali dirbti Lietuvos ir užsienio nefinansinėse (įvairiose įmonėse: UAB, AB) ir finansinėse institucijose: bankuose, finansų maklerio įmonėse, investicinėse bendrovėse, draudimo bendrovėse. Gali eiti šias pareigas: (vyr.) buhalterio, (vyr.) finansininko, auditoriaus padėjėjo, finansų direktoriaus, finansų analitiko, finansų maklerio, verslo ir asmeninių finansų konsultanto, banko vadybininko, kredito rizikos vertintojo, finansinių paslaugų centrų specialisto, finansinių investicijų analitiko.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas socialinių mokslų (ekonomikos), verslo ir viešosios vadybos, informatikos mokslų srities magistrantūros programose.