Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Maisto produktų technologija (anglų k. - Food Product Technology)

Studijų krypties grupė

Technologijų mokslai

Studijų kryptis

Maisto technologijos

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Gamyba ir perdirbimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6612

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531FX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550720

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
1. Parengti specialistą, gebantį: projektuoti maisto gamybos įmonių technologinę veiklą; organizuti maisto produktų gamybą įmonėje; valdyti technologinius procesus užtikrinant kokybę, įmonės gamybinius išteklius vadovaujantis sveikatai palankios technologijos principais ir rinkos poreikiais; naudotis informaciniais šaltiniais; atrinkti tikslinę informaciją, ją klasifikuoti ir analizuoti; nuolat tobulinti savo kompetencijas; dirbti komandoje; kūrybiškai, kritiškai mąstyti bei analizuoti ir apibendrinti veiklos rezultatus.

Studijų rezultatai:
Programos absolventai gebės:
1. Taikyti gamtos mokslų, matematikos, inžinerijos bei maisto technologijų esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus bei sąvokas sprendžiant praktinius maisto technologijų uždavinius visoje maisto grandinėje.

2. Parinkti žaliavas, technologinę įrangą ir maisto technologijų fizikinių, cheminių ir biocheminių procesų ir metodų pagrindu atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti jų duomenis ir pateikti išvadas apie produktų maistinę vertę, kokybinius ir saugos rodiklius.

3. Projektuoti maisto technologinį procesą taikant naujausius maisto technologijų analitinius ir modeliavimo metodus.
4. Organizuoti maisto gamybos įmonės (padalinio) veiklą, vykdyti ir vertinti maisto technologinį procesą vadovaujantis etiniais, teisiniais, aplinkosaugos, komerciniais bei technologinio darbo organizavimo principais.

5. Bendrauti su inžinerijos ir technologijų bendruomene, mitybos, maisto saugos specialistais bei plačiąja visuomene sprendžiant profesinės veiklos uždavinius bei imantis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę.

6. Savarankiškai mokytis, komunikuoti gimtąja ir užsienio kalba, taikyti informacinių technologijų teikiamas galimybes, komandinio darbo bei profesinės etikos principus analizuojant ir apibendrinant veiklos rezultatus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijose bus naudojami interaktyvūs, probleminio ir projektinio mokymo/si metodai (įvadinio klausimo diskusija, situacijos analizė, didaktinė medžiaga, testavimas, demonstravimas, grupės diskusija, simuliacinis žaidimas, „minčių lietus“, dialoginė paskaita, projektas, praktikumas, citatų analizė, atvejo studijos, debatai) adekvatūs numatytiems studijų rezultatams pasiekti. Studentų savarankiškam darbui numatyti savarankiško darbo metodai bei užduotys, susieti su numatomais studijų rezultatais ir jų vertinimo kriterijais, pasiūlyta savarankiško darbo užduočių įvairovė. Studijų dalykų aprašuose bei temų plane numatyta pakankamai laiko studentų konsultacijoms.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Dalyko studijos baigiamos egzaminu arba projektu. Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo dalimis vertinami pasiekti dalyko rezultatai. Galutinį vertinimą sudaro dalyko kaupiamojo vertinimo dedamosios dalys (tarpiniai atsiskaitymai), iš kurių egzaminui skiriama ne mažiau kaip 60 proc.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendra studijų krypties dalykų apimtis kreditais – 153.
Dalykai: Fizika, Neorganinė chemija, Matematika, Informacinės technologijos, Kompiuterinė grafika, Organinė chemija ir biochemijos pagrindai, Maisto chemija ir analizė, Mikrobiologija ir sanitarija, Fizikinė chemija ir cheminė analizė, Elektrotechnika, Apskaitos pagrindai, Vadybos pagrindai, Maisto prekių mokslas, Bendroji cheminė inžinerija ir technologija, Verslo teisė, Įmonės ekonomika, Gyvūninio maisto technologija ir inžinerija, Augalinio maisto technologija ir inžinerija, Bendroji maisto produktų technologija, Maisto kokybės valdymas, Žmogaus ir aplinkos sauga, Pastatų inžinerinės sistemos, Marketingo pagrindai.
Baigiamasis darbas.
Praktikos: Pažintinė , Profesinė technologinė, Baigiamoji.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai renkasi:
1. Specialybės užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų), Funkcionalųjį maistą, Sveikos mitybos pagrindus , Pasaulio kulinarinis paveldą ir mitybos teorijas, Karjeros valdymo pagrindus (6 kreditai),
2. Laisvai pasirenkamuosius dalykus (6 kreditai).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Šios studijų programos unikalumas pasireiškia tuo, kad jos realizavimo metu studijų plane numatytų dalykų praktiniai bei laboratoriniai darbai pagal pasirašytas bendradarbiavimo sutartis bus atliekami maisto pramonės ir prekybos įmonių gamybiniuose padaliniuose, o taikomieji tyrimai ir laboratoriniai darbai – minėtų įmonių laboratorijose taip priartinant būsimus specialistus prie gamybos ir sparčiau adaptuojant juos darbo rinkoje. Kadangi maisto pramonės įmonės kasmet atnaujina savo infrastruktūrą ir technologinę įrangą bei diegia pačias naujausias technologijas ir medžiagas, šioje studijų programoje studijuojantiems studentams atsivers puiki galimybė praktikuotis pasitelkiant inovatyvius darbo metodus bei trumpiausiais terminais siekti teorijos ir praktikos simbiozės.