Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kūno kultūros ir sporto pedagogika (anglų k. - Physical Education and Sport Pedagogy)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Studijų krypties šaka

Dalyko pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo su dalyko specializacija rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-37

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-276 2017 - BA SU Kūno kultūra.pdf

Valstybinis kodas

6121MX039

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450114

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-06-03
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas yra rengti ugdymo mokslų bakalaurus, gebančius suvokti ir vertinti fizinio ugdymo ir sporto raidos tendencijas, valdyti skirtingo amžiaus bei gebėjimų ugdytinių judesių lavinimą(si), formuoti fizinio aktyvumo įpročius visam gyvenimui.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos:
Formuojamos šios bendrosios kompetencijos: mokėjimo mokytis: studentas tampa savarankišku už savo mokymąsi atsakingu žmogumi, gebančiu kelti ir pasiekti mokymosi tikslus, suvokiančiu mokymosi visą gyvenimą svarbą; komunikavimo: studentas moka bendrauti verbaliniu ir neverbaliniu būdu; gauti, suprasti, perteikti informaciją; pažinimo: perprasdamas naujus dalykus studentas patiria pažinimo džiaugsmą; socialinė: tampama sąmoningesniu, atsakingesniu, aktyvesniu, gerbiančiu kitus asmenis žmogumi; iniciatyvumo ir kūrybingumo: įgyjamos žinios, patirtis įgalina pasitikėjimą savo kūrybinėmis galiomis; asmeninė: studentas tampa oriu, savimi pasitikinčiu, sąžiningu, atsakingu, nebijančiu susidurti su sunkumais, mokančiu įveikti sunkumus, objektyviai vertinančiu save ir savo poelgius žmogumi.
Dalykinės kompetencijos:
Absolventai gebės: nustatyti mokinių ir fiziškai aktyvių asmenų sveikos gyvensenos, sportinių rezultatų siekimo poreikius; formuoti fizinio aktyvumo įpročius; valdyti judesių lavinimą per pamokas ir neformalaus sportinio ugdymo veiklas; spręsti mokinių ir fiziškai aktyvių asmenų motyvavimo fizinei veiklai problemas; taikyti efektyvias kūno kultūros pamokos ir neformalios fizinės veiklos metodikas; atlikti mokslinius tyrimus.
Numatomi studijų rezultatai:
Absolventai įgyja kūno kultūros ir sportinio ugdymo pagrindus, gebėjimą taikyti interdisciplinines kūno kultūros ir sporto žinias; parinkti ir taikyti efektyvias judesių mokymo technologijas įvairaus amžiaus ir sportinio meistriškumo ugdytiniams; atlikti ugdomąją, šviečiamąją, preventyvią veiklą formalioje ir neformalioje kūno kultūros ir sporto ugdymo/si aplinkoje; formuoti fizinio aktyvumo įpročius, teikti paramą mokiniams, bendrauti ir bendradarbiauti su socialiniais partneriais, įvairaus amžiaus bei gebėjimų ugdytiniais; planuoti ir atlikti ugdymo tyrimus, pagrįstus įvairiomis metodologinėmis koncepcijomis.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi tradiciniai bei netradiciniai inovatyvūs studijų metodai: paskaita, diskusija, atvejo analizė, darbas grupėje, kūno kultūros ir sporto ugdymo proceso stebėjimas ir analizė, projektų metodas, ugdymo situacijų sukūrimo ir sprendimų paieškos metodas, mokslinės metodinės literatūros ir ugdymo praktikos analizė, netradicinių užduočių sprendimo metodas, minčių lietus, refleksija ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinant studijų rezultatus taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo sistema. Atsiskaitomosioms dalims suteikiami svertiniai koeficientai. Jų dydį dydį lemia siekiami studijų rezultatai, kurie suponuoja studento savarankiško darbo apimtį.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Glaudžiai susisietos dvi pedagogo rengimo dalys. Pagrindinio studijų dalyko (kūno kultūros) studijų rezultatai siejami su sporto srities studijų rezultatais, akcentuojant judesių mokymo ir lavinimo sąsajas per fizinio ugdymo pamokas, sporto treniruotes ir neformaliojo ugdymo pratybas. Programa labai gerai struktūrizuota. Ją sudaro trys blokai (pagrindinės studijų krypties, mokyklos nustatytų ir studento pasirenkamų dalykų, bendrųjų universitetinių studijų). Siekiama apjungti dalykus atsižvelgiant į jų uždavinius, studijų rezultatus. Iš viso studentas studijuoja 39 dalykus, vidutinė vieno dalyko apimtis – 6 kreditai
Specializacijos:
Vaikų sportinio ugdymo specializaciją kviečiami rinktis studentai planuojantys ateityje dirbi jaunosios kartos sportinio ugdymo srityje. Suteikiamos kompetencijos įgalinančios realizuoti keturias iš biudžeto finansuojamas vaikų, paauglių, jaunimo sportinio ugdymo programas: neformalaus vaikų sportinio ugdymo, formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo, pagrindinio ugdymo kartu su sportiniu ugdymu, vidurinio ugdymo kartu su sportiniu ugdymu. Šios programos vykdomas bendrojo ugdymo mokyklose ir sportinio ugdymo įstaigose. Suaugusiųjų laisvalaikio sporto specializaciją kviečiami rinktis studentai planuojantys dirbti sparčiai besiplečiančioje (poreikių, formų prasme) suaugusiųjų sportinio ugdymo srityje ar planuojantys ateityje kurti individualias sportinės veiklos asociacijas (sporto klubus). Studijuojant įgyjamas gebėjimas realizuoti suaugusių fizinio aktyvumo poreikius, sudarant jiems ir realizuojant jų gebėjimus atitinkančias programas
Studento pasirinkimai:
Galima gilinti žinias pasirenkant specializaciją.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa orientuota ne tik į specialistų, galinčių dirbti bendrojo ugdymo mokyklose ar sporto mokyklose rengimą – siekiama ugdyti kompetencijas, leidžiančias programos absolventams kitaip sėkmingai integruotis darbo rinkoje – rasti savo nišą kūno kultūros ir sporto sektoriuje, gebėti sukurti darbo vietas sau ir kitiems. Rengiami specialistai gali sėkmingai dirbti ir su sportinių rezultatų siekiančiais ugdytiniais, ir su įvairaus amžiaus žmonėmis. Siekiant studentams suteikti galimybę gilintis į pasirinktą sritį, programoje realizuojamos dvi specializacijos: Vaikų sportinis ugdymas ir Suaugusiųjų laisvalaikio sportas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti bendrojo ugdymo mokyklose, sporto mokyklose ir kitose sporto mokymo įstaigose, gali realizuoti neformaliojo vaikų švietimo programas, dirbti sporto klubuose kaip treneriai, organizuoti ir vykdyti individualią veiklą laikantis Sporto įstatymų.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas Ugdymo mokslų (M) krypčių grupės magistrantūros studijų programose.