Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Turizmo ir viešbučių administravimas (anglų k. - Tourism and Hotel Administration)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Turizmas ir poilsis

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6604

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX075

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų tikslas:
Rengti specialistus, gebančius administruoti turizmo ir viešbučių verslą, įkurti turizmo įmonę ir koordinuoti jos veiklą, užtikrinti paslaugų kokybę, dirbti šiuolaikinėmis technologijomis, atlikti savo srities taikomuosius tyrimus.
Studijų rezultatai:
1. Gebės įkurti turizmo įmonę.
2. Gebės organizuoti turizmo įmonės veiklą.
3. Gebės organizuoti turizmo informacijos teikimą.
4. Gebės organizuoti maitinimo paslaugų teikimą.
5.Gebės organizuoti apgyvendinimo paslaugas.
6. Gebės teikti organizuotas keliones.
7. Gebės efektyviai panaudoti turizmo įmonės išteklius.
8. Gebės įvertinti teikiamų paslaugų kokybę.
Specializacijų studijų rezultatai:
1.Viešbučių administravimas
Gebės organizuoti viešbučio veiklą.
2.Kaimo turizmo verslo organizavimas
Gebės planuoti ir organizuoti kaimo turizmo verslą.
3.Kelionių organizavimo paslaugos
Gebės planuoti ir organizuoti keliones.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, paskaitos, seminarai, diskusijos, atliekamos individualios ir grupinės praktinės užduotys, projektiniai bei tiriamieji darbai, atvejų (probleminių situacijų) analizė bei kūrybinės užduotys. Studentai imituoja konsultavimo pokalbius.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami studijų pasiekimų lygmenimis ir dešimtbale kriterine vertinimo sistema, vadovaujantis Utenos kolegijos studijų rezultatų vertinimo tvarka, 2017, prieiga internetu:
https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/Kolegija/Studiju%20rezultatu%20vertinimo%20tvarka_2017-03-21.pdf
Studijuojami dalykai baigiami egzaminu arba projektiniu darbu, priklausomai nuo studijų programos rezultatų. Galutinis dalyko įvertinimas yra kaupiamasis balas. Studentų pasiekimų vertinimo formulė yra pateikiama studijų dalykų aprašuose. Kiekvienas dėstytojas su dalyko vertinimu supažindina studentus pirmojo užsiėmimo metu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (iš viso 20 ECTS): specialybės užsienio kalba, II-ąją užsienio kalba, filosofija/sociologija.
Studijų krypties dalykai (iš viso 81 ECTS):
matematika, bendravimo psichologija, krašto kultūros istorija, specialybės kalbos kultūra, mikro-makroekonomika, statistika, maisto ruošimas ir aptarnavimas, dokumentų valdymas, socialiniai tyrimai, apskaita ir finansai, turizmo organizavimo pagrindai, kelionių geografija, kelionių agentūrų veikla, apgyvendinimo verslas, aplinkosauga, turizmo verslo organizavimo modulis.
Pasirenkami studijų krypties dalykai (specializacijos) - 28 ECTS
Praktikos (iš viso 32 ECTS): maisto ruošimo ir aptarnavimo praktika, darbo turizmo įmonėje praktika, specialybės įgūdžių lavinimo praktika ir baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas (10 ECTS).
Specializacijos:
1. Kaimo turizmo verslo organizavimo specializacijos modulis, kuriame yra tokie dalykai: Kaimo turizmo verslas, Kaimo turizmo marketingas, Etnokultūra, Laisvalaikio ir renginių organizavimas.
2. Viešbučių administravimo specializacijos modulis, kuriame yra tokie dalykai: Viešbučių veiklos organizavimas, Maitinimo organizavimas, Laisvalaikio ir renginių organizavimas, Viešučių valdymo kompiuterinės programos.
3. Kelionių organizavimo paslaugų specializacijos modulis, kuriame yra tokie dalykai: Kelionių ir ekskursijų organizavimas, Kelionių marketingas, Transporto ir bilietų rezervavimo sistemos, Kelionių etika ir etiketas.
Studento pasirinkimai:
Studentai gali pasirinkti laisvai pasirenkamus dalykus (viso 3 dalykus) iš Kolegijos siūlomo studijų dalykų sąrašo https://www.utenos-kolegija.lt/studentams/laisvai-pasirenkami-dalykai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programos išskirtinumas yra jos struktūros subalansuotume, moduliniame probleminiame mokyme ir atitikime šiuolaikinės rinkos poreikiams. Dėl to, studijų programoje išskirtinis dėmesys kreipiamas į e-rinkodarą, darbą taikomosiomis kompiuterinėmis programomis, praktinių įgūdžių formavimą užsienio šalių ir Lietuvos turizmo įmonėse, kalbų mokymą, tarpkultūrinę komunikaciją, bendravimo psichologiją ir kt., kas suteikia svarbių teorinių bei praktinių įgūdžių būsimiems naujos kartos turizmo specialistams. Aktualu tai, kad studentai gali studijuoti ir nuotoliniu būdu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Šią studijų programą baigę absolventai galės dirbti viešbučiuose, kaimo turizmo sodybose ir kitose apgyvendinimo įstaigose bei maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse, kelionių agentūrose, turizmo informacijos centruose, saugomų teritorijų lankytojų centruose, pramogas teikiančiose ir renginius organizuojančiose įmonėse, valstybinių įstaigų turizmo ir rekreacijos skyriuose. Galės įkurti savo turizmo įmonę.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti studijas bakalauro laipsniui įgyti universitete. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turės teisė stoti į antros pakopos magistratūros studijas ir trečios pakopos doktorantūros studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-02-28