Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Informacinių sistemų technologijos (anglų k. - Technologies of Information Systems)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6604

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, -, -
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-29

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531BX031

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550714

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti kompetentingus informacinių sistemų inžinerijos profesinį bakalaurą įgijusius specialistus, gebančius kurti ir palaikyti aukštą organizacijų informacinių sistemų lygį, eksploatuoti ir prižiūrėti kompiuterių ir jų sistemų techninę bei programinę įrangą, atitinkančius regiono, šalies ir užsienio rinkos poreikius, pasirengusius sėkmingai konkuruoti nuolat kintančioje darbo rinkoje, gebančius nuolat tobulintis bei dirbti globalizuotos kaitos sąlygomis.
Studijų rezultatai:
1. Žinos bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius, atpažins bei įvertins inžinerijoje naudojamas medžiagas ir jų savybes;
2. Išmanys kompiuterio įrenginių įvairovę bei jų pritaikymo galimybes;
3. Parinks ir įdiegs kompiuterių ir jų sistemų įrenginius;
4. Diegs ir prižiūrės informacines sistemas;
5. Išmanys programinės įrangos kūrimo principus ir metodus;
6. Naudos organizacijos veiklą, aplinkos bei darbų saugą reglamentuojančius LR įstatymus ir kitas teisės normas;
7. Išmanys ir taikys informacijos bei autorinių teisių apsaugos įstatymus;
8. Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus mokslinės ir inžinerinės informacijos šaltinius;
9. Vertins inžinerinius sprendimus etiniu, socialiniu, teisiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu, parenkant informacinių sistemų sudėtines dalis ir struktūrą;
10. Vertins organizacijos informacines technologijas, gebės taikyti eksperimentų rezultatus teikiant pasiūlymus modernizuoti sistemas;
11. Analizuos informaciją ir jos reikšmę priimant sprendimus, pateiks rezultatų praktines išvadas;
12. Vertins ir valdys organizacijos informacinius išteklius taikydami inžinerinius ir duomenų analizės metodus;
13. Atpažins ir pašalins kompiuterių ir jų sistemų gedimus;
14. Parinks, įdiegs ir prižiūrės reikiamą taikomąją programinę įrangą;
15. Organizuos informacinių išteklių apsaugą bei atliks atkūrimo veiksmus;
16. Atliks kompiuterių ar informacinio tinklo projektavimo, montavimo bei valdymo darbus, taikydami inžinerines žinias ir atsižvelgiant į apibrėžtus reikalavimus;
17. Atpažins ir pašalins kompiuterinio tinklo techninės ir programinės įrangos gedimus;
18. Integruos organizacijos kompiuterių tinklą į kitus kompiuterių tinklus ir gebės juos valdyti;
19. Projektuos ir kurs organizacijos poreikius tenkinančias informacines sistemas ir programinę įrangą kūrybiškai taikant informatikos inžinerijos krypties analizės, projektavimo ir modeliavimo metodus;
20. Paaiškins vartotojams programinės įrangos teikiamas galimybes konkrečioje darbo vietoje;
21. Taikys profesines žinias ir praktinius įgūdžius sprendžiant specifines ir ekonominės veiklos srities problemas, formuluojant sprendimų argumentus;
22. Gebės spręsti inžinerinius uždavinius dirbant komandoje;
23. Atpažins ir analizuos informacijos paslaugų teikimo organizacijoje problemas bei planuos jų sprendimo būdus atsižvelgiant į poveikį visuomenei ir aplinkai bei laikantis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų;
24. Modernizuos įmonės informacinių technologijų ūkį;
25. Gebės surasti, kaupti, sisteminti ir analizuoti inžinerinei veiklai reikalingą naujausią informaciją, supras mokymosi visą gyvenimą svarbą;
26. Gebės reikšti mintis tiek žodžiu ir tiek raštu ne tik gimtąja kalba, bet ir užsienio kalba, bendraus su inžinerijos bendruomene ir plačiąją visuomene;
27. Gebės konceptualiai ir vaizdžiai reikšti savo idėjas bei interpretuoti mintis, faktus skirtinguose profesinės veiklos kontekstuose realioje ir/ar virtualioje profesinėje aplinkoje;
28. Gebės analitiškai, kritiškai bei savarankiškai mąstyti, gebės spręsti problemas ir priims loginius sprendimus;
29. Gebės taikyti įgytas žinias sprendžiant praktinius uždavinius.
Kompiuterinių sistemų valdymo specializacija:
1. Analizuos, modeliuos, projektuos ir kurs kompiuterines sistemas.
2. Valdys kompiuterinių sistemų projektą.
Kompiuterinės grafikos specializacija:
1. Modeliuos vizualinius objektus;
2. Analizuos, projektuos, kurs ir valdys interneto svetainės projektą.
Programavimas mobiliems įrenginiams specializacija:
1. Analizuos, modeliuos, projektuos ir kurs mobilių įrenginių aplikacijas;
2. Valdys mobiliesiems įrenginiams skirtą programinį projektą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, diskusijas, probleminių situacijų sprendimą, mokomosios literatūros skaitymą ir analizę, projektų rengimą ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Utenos kolegijoje studijų rezultatai vertinami studijų pasiekimų lygmenimis ir dešimtbale kriterine vertinimo sistema, vadovaujantis Utenos kolegijos studijų rezultatų vertinimo tvarka, 2017, prieiga internetu: https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/Kolegija/Studiju%20rezultatu%20vertinimo %20tvarka_2017-03-21.pdf).
Galutinis dalyko įvertinimas yra kaupiamasis balas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginiai dalykai (15 ECTS): Specialybės kalbos kultūra ir profesinė etika, Specialybės anglų kalba, Informacinių technologijų teisė, Filosofija arba Sociologija arba Bendravimo psichologija.
Studijų krypties dalykai (99 ECTS):
Fizika, Modernioji kompiuterinė matematika, Elektrotechnika ir elektrotechninės medžiagos, Elektronika, Informatika, Inžinerinė kompiuterinė grafika, Diskrečioji matematika, Algoritmavimas ir programavimas, Informacijos patikimumas ir sauga, Automatų ir kalbų teorija, Kompiuterių architektūra ir organizavimas, Kompiuterių tinklai, Daugialypė terpė, Operacinės sistemos, IT infrastruktūros valdymas, Šiuolaikinės ir išmaniosios technologijos, Interneto technologijos, Darbo ir civilinė sauga, Vadybos pagrindai ir elektroninis verslas, Verslo ekonomika.
Modulio Informacijos sistemų inžinerijos pagrindai dalykai: Informacijos sistemos ir duomenų bazės, Programų inžinerijos pagrindai.
Praktikos (33 ECTS):
Informatikos praktika, Programavimo praktika, Pažintinė praktika, Kompiuterių eksploatavimo praktika, Specialybės įgūdžių lavinimo praktika, Baigiamoji praktika.
Laisvai pasirenkami dalykai (9 ECTS).
Specializacijos dalykai (12 ECTS).
Baigiamojo darbo rengimas (12 ECTS).
Specializacijos:
Kompiuterinių sistemų valdymas (modulis) (12 ECTS): IT projektų valdymas, Kompiuterių tinklų valdymas, Kompiuterinės sistemos, Modulio tutoriniai užsiėmimai ir projektinis darbas.
Kompiuterinės grafikos (modulis) (12 ECTS): Grafinio dizaino pagrindai, Kompiuterinė grafika ir animacija, Interneto puslapių kūrimo technologijos, Modulio tutoriniai užsiėmimai ir projektinis darbas.
Programavimas mobiliems įrenginiams (modulis) (12 ECTS): Mobilių įrenginių operacinės sistemos, IT projektų valdymas, Mobilių įrenginių programavimas, Modulio tutoriniai užsiėmimai ir projektinis darbas.
Studento pasirinkimai:
Alternatyviai pasirenkami dalykai:
Filosofija arba Sociologija arba Bendravimo psichologija;
Algoritmavimas ir programavimas C++ arba Phyton programavimo kalbomis.
Laisvai pasirenkami dalykai: 3 dalykai iš kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo: https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/STUDENTAMS/LPD_2018-2019_Bendras.pdf

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programoje naudojamas probleminis mokymas.
Gali būti vykdoma nuotoliniu būdu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Asmuo, įgijęs informatikos mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, galės dirbti įvairiose informatikos inžinerijos srityse.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus studijų programą, studijas galima tęsti universitetuose pagal aukštojo mokslo Informatikos mokslų krypčių grupės Informatikos inžinerijos studijų krypties programas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-02-28